• Dotácia hmotná núdza - august 2018

     • Vážení rodičia,

      do 10. augusta 2018 môžeteOpožiadať Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny o dotáciu na stravu a školské potreby pre  deti z materskej školy a žiakov zo základnej školy. Tlačivá si môžete vytlačiť z tejto adresy http://www.upsvar.sk/socialne-veci-a-rodina/hmotna-nudza/dotacie-na-stavu-a-skolske-potreby.html?page_id=228 , prípadne vyzdvihnúť na Obecnom úrade Malatiná. Potrebné je potvrdenie o príjme za mesiace január až júl 2018. Je dôležité dodržať termín do 10. augusta 2018. V opačnom prípade Vám dotácia za september nebude priznaná. Mgr. Peter Harmat

     • Pomôcky pre žiakov v novom šk.roku

     • Na hlavnej stránke školy v menu: O ŠKOLE - RÔZNE - POMÔCKY PRE ŽIAKOV sme zverejnili zoznam predpokladaných pomôcok pre každého žiaka v novom školskom roku 2018/2019.

     • Lucie

     • Do galérie Lucie boli pridané fotografie.

      Svätá Lucia noci upíja, ale dňu nepridá.

      Kedysi bol deň na Luciu považovaný za najkratší deň roka. Rozšírená bola viera, že počas najdlhšej noci mali všetky zlé sily a bytosti najväčší vplyv. V dedinskom prostredí to boli predovšetkým strigy. Dni od Lucie do Vianoc sa považovali za „strigônske“. Vravelo sa: "Od Lucie do Vianoc, každá noc má svoju moc."  Ľudia sa pred strigami chránili jedením cesnaku, kreslením krížov posvätenou kriedou na dvere obydlí a stajní. Ten, kto chcel strigy vidieť na vlastné oči, mal zhotoviť drevený stolček podľa prísnych pravidiel – bez klincov, len jediným zaťatím sekery denne až do Štedrého dňa. Vtedy bolo treba vyjsť na krížne cesty, sadnúť si na stolček a čakať, kým sa zjavia bosorky z celej dediny. „Lucie“ nezabudli ani na našu školu. V jednotlivých triedach husím krídlom vymetali všetky kúty a vyháňali zlých duchov a choroby. Mgr. Zdenka Prílepková

       

       

    • Mikuláš v škole
     • Mikuláš v škole

     • Do galérie Mikuláš v škole boli pridané fotografie.

      Mikuláš, Mikuláš, čo v tom vreci máš?

      ...malo určite na jazýčku nejedno dieťa. A veru aj mal! Tak ako to už býva dobrým zvykom, aj tento deň k nám opäť po roku zavítal svätý Mikuláš. Naši deviataci si pripravili krátke divadielko o svätom Mikulášovi a o neposlušnom Jankovi, ktorého čerti zobrali do pekla, aby sa polepšil. Deti zase Mikulášovi zaspievali či zarecitovali a za odmenu od neho dostali mikulášsky balíček. Mgr. Mária Martinčeková

     • Sponzorský dar

     • V školskom roku 2017/2018 chodili do školy vo večerných hodinách cvičiť ženy. Ich MIX TEAM - AEROBIC venoval škole za poskytnutie priestorov na cvičenie sumu 90,- €. Veľmi ďakujeme a financie použijeme na nákup ocenení pre našich žiakov. Mgr. Peter Harmat

     • Exkurzia deviatakov do závodov v D.Kubíne

     • Do galérie Exkurzia do závodov boli pridané fotografie.

      Dňa 23. 11. 2017 sa deviataci zúčastnili exkurzie vo firmách MIBA a FONTANA v Dolnom Kubíne a tiež aj Dňa otvorených dverí SOŠ polytechnickej Dolný Kubín – Kňažia.

      Všetci sme boli plní očakávaní, čo nové sa dozvieme a uvidíme. Pred firmou MIBA sme sa spojili s deviatakmi z Cirkevnej školy v Dolnom Kubíne a rozdelili na tri skupiny. Každá skupina mala prideleného sprievodcu, ktorý nás sprevádzal po areáli firmy. Vo výrobných halách nám vysvetlil celý technologický postup výroby komponentov do automobilov - od prášku po hotový výrobok. Po prehliadke výrobných hál, v ktorých bol veľký hluk, sme sa dostali až do baliarne, kde robili kontrolu a balenie výrobkov.

       Potom sme si prezreli priestory slovensko-talianskej firmy FONTANA,  v ktorej vyrábajú rôzne druhy nožov do poľnohospodárskych strojov. Následne sme sa presunuli mikrobusom do SOŠ polytechnickej. Tam nám ukázali triedy, dielne, novú 3D tlačiareň a iné zaujímavé stroje a zariadenia, na výrobe ktorých sa podieľali aj samotní študenti. Na záver nám pani riaditeľka Ing. Belová predstavila študijné a učebné odbory, formy vzdelávania a spoluprácu s okolitými firmami. Na exkurzii sme sa dozvedeli veľa zaujímavých vecí.  Silvia Smoleňová - 9. tr.

                                                                                                                           

     • Záver školského roka

     • Školský rok sme ukončili 29.júna 2018. Na chodbe školy boli po príhovore riaditeľa školy odmenení jednotliví žiaci za prospech, reprezentáciu školy v súťažiach, za zbery papiera, bateriek, pomoc škole a podobne. Ocenení sme mali naozaj veľa, veď v každom ročníku boli minimálne 2 žiaci s vynikajúcimi výsledkami, v niektorých súťažiach sme obsadili prvé miesta v okrese (streľba zo vzduchovky, geografická olympiáda, dejepisná olympiáda, CO Mladý záchranár, Slávik Slovenska, ...) a žiaci potom školu reprezentovali na krajských kolách, kde boli úspešnými riešiteľmi.

      Najlepšími reprezentantmi školy boli: Tatiana Červeňová, Bianka Frančáková, Dorotka Kubáňová, Bernadetka Klocháňová, Peter Ševčík, Magdaléna Klocháňová, Oliver Hubčík, Júlia Slušňáková, Juraj Jánošík, Zdenka Kopilcová, Tadeáš Klocháň, Silvia Smoleňová, Alexandra Palugová, Romana Peldová, Kristína Spišáková, Marek Barbina, Ľuboš Dragan, Terézia Klocháňová a mnohí ďalší.

      zbere papiera sme nazbierali 4 tony papiera (najväčší zberači Kamilka Škvarková 508 kg, Dušan Vrabec 306 kg, Viktória Bachroňová 210 kg a Peter Slušňák 212 kg ), v zbere oleja 90 litrov (najväčší zberači Alžbetka Jánošíková a Damián Kramár po 24 litrov) a v zbere bateriek boli najaktívnejší Marek Mužila a Daniela Kopecká.

      Pedagogická rada vybrala aj najlepších žiakov školy. Žiakom I.stupňa sa stala Dorotka Kubáňová a žiakom II.stupňa Silvia Smoleňová. Gratulujeme.

      V novom školskom roku nastanú aj zmeny pedagogickom zbore aj v prevádzkových zamestnancoch.

      Ku koncu školského roka odchádzajú zo školy p. kuchárka Kramárová, p.u.Šuličová, p.u.Prílepková, p.u.Slušňáková a p.u.Maťokárová. Všetkým zamestnancom ďakujeme za všetko, čo pre školu spravili a želáme im veľa zdravia, šťastia a úspechov v ďalšom živote.

      Na záver sa so žiakmi a zamestnancami školy pekne rozlúčili deviataci a každý dostal vysvedčenie za svoju snahu počas školského roka.

      Všetkým prajem príjemné prázdniny plné pokoja, radosti, zážitkov a oddychu. Mgr. Peter Harmat

     • Burza stredných škôl

     • Dňa 14.11.2017 sme spolu s deviatakmi navštívili  MsKs v Dolnom Kubíne, kde sa konala burza stredných škôl. Tu sa predstavovali jednotlivé školy nielen z Dolného Kubína, ale aj Žiliny, či Banskej Bystrice. Žiaci sa mali možnosť priamo študentov jednotlivých škôl opýtať na školský systém, spokojnosť so štúdiom, vyučujúcich, predmety, či vybavenosť školy. Vyskúšali si aj miešať nápoje, lakovať nechty alebo nechali sa nalíčiť. Verím, že im návšteva tejto burzy uľahčila rozhodovanie vo výbere povolania. Mgr. Mária Martinčeková

      Do galérie Burza stredných škôl boli pridané fotografie.

     • ZUŠ v našej škole od nového šk.roka

     • Od nového školského roka bude v našej škole ZUŠ I.Ballu otvárať hudobné odbory AKORDEÓN a KLAVÍR. Zároveň je zo strany ZUŠ záujem otvoriť ak odbor HUSLE, preto spravíme v septembri prieskum o záujme. Detailnejšie informácie Vám poskytneme k začiatku šk. roka 2018/2019.

     • Katarínska diskotéka

     • Do galérie Katarínska diskotéka boli pridané fotografie.

      Katarínske tanečné zábavy majú dávnu tradíciu. V mnohých mestách i na dedinách ju dodržiavajú dodnes. Určite ich nevynechal nikto, kto mal rád zábavu, hudbu a veselú spoločnosť. Ani naši deviataci neporušili tradíciu Katarínskej diskotéky, spojenej s pasovaním prvákov a prijatím piatakov do cechu žiackeho. Zvedaví prváci i piataci za zvukov kráľovských fanfár vošli cez vyzdobenú bránu do kráľovstva „ Žiačikovo“, aby po splnení úloh slávnostne sľúbili, že si budú vzorne plniť svoje školské povinnosti a stanú sa tak platnými členmi cechu žiackeho. V starodávnej lavici sľub podpísali a potvrdili odtlačkom svojho prsta. Potom pokľakli pred kráľa Ľuboša I., ktorý ich pasoval a z rúk kráľovnej Rachel si prevzali pamätný list.

                      Po slávnostnom akte začala zábava. Všetci sa príjemne zabavili, vyskákali, zatancovali pri obľúbených piesňach. Deviataci pripravili zaujímavé súťaže s balónmi, stoličkový tanec, karaoke.  Víťazi i ostatní  účastníci boli odmenení sladkosťami. Mgr. Zdenka Prílepková

       

     • Beseda o lesoch - Lesy SR

     • Do galérie Beseda o lesoch - Lesy SR boli pridané fotografie.

      V piatok  15. júna 2018 sa uskutočnila  beseda  žiakov   5. a 6. ročníka  s p. Dušanom Grófom pracovníkom LESOV SR, z Lesnej správy Oravský Podzámok.  Porozprával im o význame lesov  pre prírodu a človeka,  o práci lesníkov  v lesoch počas celého roka, výsadbe stromčekov, starostlivosti  o lesné  porasty .  Žiakov veľmi zaujalo rozprávanie o systematickej ochrane lesníkov proti lykožrútovi smrekovému. Mohli si pozrieť  uhynutého chrobáka, larvami lykožrúta smrekového  poškodené  lyko na kôre smreka a tiež lapač na tohto škodcu. Vzorkovnicu  kvetov a súkvetí  najbežnejších stromov a krov,  a tiež iný náučný materiál , ktorý  sme dostali od  Lesov SR využijeme na vyučovacích hodinách biológie a prírodovedy.  Ing. Jana Šuličová.

     • Ľudové remeslá v MŠ

     • Súčasťou vzdelávania v Materskej škole sú aj praktické pracovné návyky, aby mohli deti preniknúť do práce našich predkov, remeselníkov a vlastnými rukami si vyskúšať ich remeslo. Ponúka to vzdelávacia oblasť Človek a svet práce, v rámci ktorej sa snažíme viesť deti k získaniu základných užívateľských zručností v rôznych oblastiach ľudskej činnosti, aj remeselnej. Už tu sa približujeme k vytváraniu ich vlastnej životnej a profesijnej orientácie.

      Tkanie kobercov, pletenie košíkov, výroba slaných korbáčikov, rezbárstvo, kováčstvo a hrnčiarstvo boli, aj sú nielen zdrojom obživy, ale aj zmyslom a náplňou života mnohých ľudí. Ich výrobky vnášajú nezvyčajnosť, čaro do života všedných dní. V našej obci máme niekoľko šikovných remeselníkov, jedným z nich je pán Jozef Mužila- drevorezbár. Spolu s deťmi sme ho navštívili v jedno piatkové dopoludnie. Oboznámil nás s pracovným materiálom a nástrojmi potrebnými k rezbárstvu. Vysvetlil, s ktorým drevom sa mu pracuje najlepšie a po ukážke si deti vyskúšali remeslo vlastnými rukami. Okrem toho sa spolu s manželkou venuje chovu oviec a dobytka, spojeného s výrobou syrových produktov, oštiepkov a korbáčikov.

      O niečo neskôr sme privítali majsterku hrnčiarskeho umenia pani Vierku Šinálovú z Medzibrodia. Predstavila nám hrnčiarsky kruh na nožný pohon a hrnčiarsku hlinu vhodnú na tvarovanie riadu. V priebehu niekoľkých sekúnd vymodelovala mokrými rukami misku a od hrnčiarskeho kruhu ju oddelila tenkým drôtikom. S veľkou dávkou trpezlivosti pomohla každému škôlkarovi vytvoriť si vlastnú mištičku. Tie sme odniesli do hrnčiarskej pece na vypálenie, a keď sa vrátia, tak si ich deti vymaľujú.

      Systém odovzdávania skúseností z generácie na generáciu už dávno nefunguje, preto chceme deťom umožniť preniknúť do histórie, aby poznali prácu svojich predkov, oboznámili sa s pracovnými materiálmi a zároveň si vyskúšali remeslo vlastnými rukami. Obom majstrom pekne ďakujeme. Jarmila Peldová

     • Exkurzia II.stupeň - Podunajsko 2018

     • Do galérie Exkurzia II.stupeň - Podunajsko 2018 boli pridané fotografie.

      7. júna, v skorých ranných hodinách, sme nastúpili do zeleného autobusu pred obecným úradom v Malatinej a vydali sme sa na ďalekú poznávaciu cestu naprieč Slovenskom. Žiaci II.stupňa, celkom štyridsať   a štyria učitelia. Najprv sme sa zastavili v mestečku Topoľčianky a   navštívili sme  Národný žrebčín a zubriu oboru. Videli sme rôzne plemená koní, žrebca, ktorého žrebčínu  darovala kráľovná Alžbeta II, cvičenie koní a  neuveriteľne sa nám ukázalo v celej svojej kráse skoro celé stádo zubrov. Zaujala nás aj prednáška o ich živote. Prezreli  sme si aj nádvorie kaštieľa v Topoľčiankach. V Nitre sme vyšliapali na hrad, pozreli sme si výhľad na mesto a posilnili sme sa v stánkoch občerstvenia pod hradom. Múzeum holokaustu v Seredi bolo pre nás otvorené o pol tretej. Prednáška Deti a holokaust bola pútavá. Po nej sme prešli celé múzeum a sprievodca nám porozprával rôzne zaujímavosti. Vyskúšali sme si aj vozeň, v ktorom prevážali židov, do ktorého sme všetci nastúpili. Po nie veľmi veselých informáciách o holokauste sme sa presunuli do Horných Salíb. Sklamalo nás zavreté kúpalisko a tak sme sa vybalili v telocvični  na tunajšej  ZŠ s MŠ. Išli sme na večeru do školskej jedálne. Po nej nastala zábava. Prišli žiaci a učitelia z tejto školy, aby sa s nami zoznámili a prežili s nami pekný večer. Futbal, vybíjaná, zumba a rôzne iné aktivity vytvorili nové priateľstvá. O deviatej žiaci odišli a my sme po večernej očiste postupne zaľahli. Niektorí pospali viac, niektorí menej. Na druhý deň, po raňajkách, sme sa rozlúčili a vydali sa  k vodnému dielu v Gabčíkove. Mali sme šťastie, pretože sa akurát napúšťala komora a lode z Maďarska boli pustené na slovenskú stranu. Nasledoval  areál vodných športov v Čunove, kde trénoval aj „strieborný“ olympionik  Matej Beňuš. Výdatný obed neďaleko tohto areálu nás zasýtil a uhasil náš smäd. Nasledovalo  hlavné mesto Bratislava. Najprv nákupné centrum Eurovea  a nákupy v ňom a  o pol tretej sme návštevu Bratislavy ukončili  prehliadkou mesta z vláčika "Blaváčika".  Okrem starého mesta sme boli aj na hrade.  Prekrásny výhľad, skúsená sprievodkyňa a pekné počasie ukončilo náš čas strávený v hlavnom meste. Počas cesty domov sme si povedali názvy známych krás Slovenska, ktoré sme videli z autobusu a pri oddychu na benzínovej pumpe sme sa občerstvili nanukmi. Šťastlivo sme docestovali domov. Unavení, ale spokojní. Všetci, žiaci, učitelia aj pán šofér,  si zaslúžia veľkú pochvalu. Zároveň ďakujeme aj pani riaditeľke ZŠ s MŠ Horné Saliby, ktorá nám vyšla v ústrety a poskytla občerstvenie a telocvičňu na prenocovanie. Dúfame, že prijme naše pozvanie a príde so žiakmi a učiteľmi medzi nás v blízkej budúcnosti.     Mgr. Mária Kořalníková

     • Škola v prírode

     • Do galérie Škola v prírode boli pridané fotografie.

      Dňa 21.5.2018 – 25.5.2018 žiaci 4. ročníka absolvovali školu v prírode v rekreačnom zariadení Poniklec – Hronec v okolí mesta Brezno. Žiaci mali možnosť navštíviť Čiernohronskú železničku, ktorá premávala na trasách  Chvatimech – Hronec – Čierny Balog, Čierny Balog – Vydrovo a Čierny Balog – Dobroč v Slovenskom rudohorí. Taktiež navštívili obec Osrblie, kde si prezreli biatlonový areál. Každý deň bol pre nich plný zážitkov, ktoré im pripravili skvelí animátori a to aj v rámci rôznych športových atrakcií, tanečných akcií, ale aj večerných grilovačiek. Taktiež mal každý možnosť za svoju šikovnosť vyhrať zaujímavé ceny. Žiaci sa do svojich domovov vrátili zregenerovaní no a samozrejme obohatení o nové vedomosti, pretože sa učili v prírode, o prírode a cez prírodu. Mgr. Terézia Maťokárová.

     • Výlet MŠ k rybníku

     • "Voda, voda, vodička, ryba, rybka, rybička". Aj tento školský rok sme navštívili miestny rybník a to 1.júna na MDD. Starký Vaľko s ujom Jožom upravili okolie chaty a rybníka, na ktorý sme sa vystrojený gumákmi, ruksakami a športovými potrebami veľmi tešili. Po príchode spoločne postavili máj a potom sa už deti venovali športovým hrám. Pochutnali si na pečenej klobáske, slaninke, chlebíku, ale aj na sladkostiach od sponzora - Urbáru. Pridali sa ku nám aj niektorí rodičia a spoločne sme sa išli pozrieť k rybníku, kde im ujo Vaľo ukázal kŕmenie a chytanie rýb. Vylovil aj "zlatú rybku" a deti si v duchu zaželali svoje tajné prianie.Videli aj veľké farebné vážky, hmyz a rôzne vodné rastliny, o ktorých si v ten týždeň rozprávali. A hoci v diaľke hrmelo a padlo aj zopár dažďových kvapiek, nádherné počasie vydržalo. Poobede sa deti príjemne unavené, ale spokojné rozišli s rodičmi domov. Aj touto cestou ešte raz ďakujeme ujovi Vaľovi, ktorý pre nás každý rok pripraví super akciu!!! Katarína Slušňáková.

     • Konzultačný deň pre rodičov - pondelok 11.6.2018

     • Vážení rodičia, ak by ste mali záujem o konzultácie ku známkam z jednotlivých predmetov, učitelia Vám budú v škole k dispozícii v pondelok 11.6.2018 od 15:00 do 17:00 hod.

     • Školský výlet I.stupeň - LIPTOV 2018

     • Oznamujeme Vám, že žiaci I.stupňa pôjdu na šk. výlet dňa 1.6.2018. Postupne navštívia Liptovský Mikuláš, výstavu LEGA (kde sa aj zahrajú), dom naruby a kontaktnú ZOO pri Tatralandii.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • skola@zsmalatina.edu.sk
   • 043 5895168 (škola), 043 5895178 (školská jedáleň) 043 3811950 (materská škola) 0907 856295 Mgr.Harmat Peter (RŠ) 0917 781918 Mgr.Prílepková Zdenka (ZRŠ)
   • Malatiná 70, 026 01 Dolný Kubín
   • 037813609
   • 2021673995
 • Fotogaléria

  • Šk.výlet I.stupeň LIPTOV
  • Škola v prírode
  • Beseda o lesoch - Lesy SR
  • Športový deň
  • Exkurzia II.stupeň - Podunajsko 2018
  • Stavanie mája - Turíce
  • Hrnčiarstvo v materskej škole
  • Deň matiek v materskej škole
  • Družstvo mladých zdravotníkov - okr.kolo
  • Do školy na bicykli
  • Svetový deň mlieka
  • Preventívne aktivity 6.ročník v CPPPaP