Navigácia

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2016/2017

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Základné identifikačné údaje

Názov školyZákladná škola s materskou školou, Malatiná 70, 02601 Dolný Kubín
Adresa školyMalatiná 70, 026 01 Dolný Kubín
Telefón0435895168
E-mailskola@zsmalatina.edu.sk
WWW stránkazsmalatina.edupage.org
Zriaďovateľ 

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľMgr. Harmat Peter   
ZRŠ    
ZRŠ    
ZRŠ    

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontakt
predseda  
pedagogickí zamestnanci  
ostatní zamestnanci  
zástupcovia rodičov  
zástupca zriaďovateľa  
iní  

Poradné orgány školy

Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetovPoznámka

§ 2. ods. 1 b

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 118

Počet tried: 12

Podrobnejšie informácie:
Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried1111111119
počet žiakov13814111371015798
z toho ŠVVP1 1151  110
z toho v ŠKD          

§ 2. ods. 1 c

Zapísaní žiaci ZŠ

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2016: súčet / počet dievčat Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2016: súčet / počet dievčat Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: súčet / počet dievčat Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2017
 Nižší ročník5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.Spolu
Počet žiakov       

§ 2. ods. 1 d

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

 Gym 8.ročGym 6.ročGym 4.ročSOŠSOUOUInéSpolu
prihlásení        
prijatí        
% úspešnosti        

§ 2. ods. 1 e

Klasifikácia tried

TriedaANJBIOCSJDEJETIFYZGEOHUVCHEIFVINFMATNBVNEJOBN
1.trieda1   1  1   11  
2.trieda1      1   1,291  
3.trieda1,64   1,29  1 1 1,711  
4.trieda1,82   1,18  1  1,182,181,09  
5.trieda2,152,08 2  21,31  1,152,231,23  
6.trieda2,292,71 2,71 2,292,711,71  1,292,571 1,86
7.trieda2,22,1 3 2,32,11,32,4 1,62,812,42,1
8.trieda2,072,47 2,27 2,732,13 2,6 1,472,81,071,871,47
9.trieda2,572,71 3 2,863,14 2,86 1,572,8612,14 
materská škola               
predškoláci               
predškôlkári               

TriedaOBVPVCPRIPDAPRVRGBRGGRGVRGDSJLSPRSEETEHTHDTŠV
1.trieda    1    1,171   1
2.trieda    1  1 1,431   1
3.trieda   2,14   1 2,141,07    
4.trieda 1 2,45   1,64 2,361    
5.trieda         2,691  1,691
6.trieda         31  1,711
7.trieda        2,13,111  1
8.trieda         3,071  1,671
9.trieda     1,861  2,861   1
materská škola               
predškoláci               
predškôlkári               

TriedaTEVVLAVUMVYVZEM
1.trieda   1 
2.trieda   1 
3.trieda11,71 1 
4.trieda12,73 1,09 
5.trieda   1 
6.trieda   1 
7.trieda   1 
8.trieda     
9.trieda  1  
materská škola     
predškoláci     
predškôlkári     

Prospech žiakov

TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
1.trieda131201
2.trieda8701
3.trieda141400
4.trieda111010
5.trieda131300
6.trieda7700
7.trieda101000
8.trieda151500
9.trieda7700
materská škola200020
predškoláci0002
predškôlkári0006

Dochádzka žiakov

TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
1.trieda1357147,5857147,5800,00
2.trieda828340,4328340,4300,00
3.trieda1486761,9386761,9300,00
4.trieda1142638,7342638,7300,00
5.trieda1377359,4677359,4600,00
6.trieda749971,2949971,2900,00
7.trieda1088388,3088388,3000,00
8.trieda15123982,60123982,6000,00
9.trieda751573,5751573,5700,00
materská škola2000,0000,0000,00
predškoláci000,0000,0000,00
predškôlkári000,0000,0000,00

Výsledky externých meraní

NázovPočet žiakovÚspešnosť v %Iný údaj o úspešnosti
Monitor SJL   
Monitor MAT   

§ 2. ods. 1 f

Odbory a učebné plány

Učebný variant1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
Počet tried v ročníku1111111119
šport.prípava          
Matematika 5.-9.          
Cudzie jazyky 1.-9.          
Cudzie jazyky 3.-9.          
Cudzie jazyky 5.-9.          
Výtvarná výchova 1.-9.          
Hudobná výchova 1.-9.          
Technická výchova 5.-9.          
Variant1.,2.,3.          
Iné ( uveďte )          

Nepovinné predmety

PredmetRočníkPočet skupínPočet hodín týždenne

Rozširujúce hodiny

Učebný variantTriedaPredmetPočet hodín v týždni

Štruktúra tried

 Počet triedPočet žiakovPočet individ. integrovaných
Nultého ročníka   
Prvého ročníka   
Bežných tried   
Špeciálnych tried   
Pre nadaných   
Spolu   

§ 2. ods. 1 g

Zamestnanci

Pracovný pomer
Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP    
DPP    
Znížený úväzok    
ZPS    
Na dohodu    

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov   
vychovávateľov   
asistentov učiteľa   
spolu   

Predmety vyučované nekvalifikovane

TriedaPredmetPočet hodín týždenne

§ 2. ods. 1 h

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
1.kvalifikačná skúška  
2.kvalifikačná skúška  
štúdium školského manažmentu  
špecializačné inovačné štúdium  
špecializačné kvalifikačné  
postgraduálne  
doplňujúce pedagogické  
vysokoškolské pedagogické  
vysokoškolské nepedagogické  

§ 2. ods. 1 i

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Názov súťažePočet žiakovokr. kolokraj. kolonárod. kolomedzinár. kolo

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Vložiť text o prezentácii školy na verejnosti (napr. vydávanie školského časopisu, školské akadémie, športové a kultúrne akcie, poskytovanie služieb žiakom a rodičom a pod...)

§ 2. ods. 1 j

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

A) Dlhodobé B) Krátkodobé C) V školskom roku 2016/2017 boli školou vypracované projekty:

§ 2. ods. 1 k

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:

Druh inšpekcie:

Ak bola inšpekcia vykonaná v šk. roku 2016/2017, uveďte predmety a oblasti (riadenie, proces, podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň:

- veľmi dobrá

- dobrá

- priemerná

- málo vyhovujúca

- nevyhovujúca

- kľúčové pozitívne stránky školy

- oblasti vyžadujúce zlepšenie

§ 2. ods. 1 l

Materiálno-technické podmienky

V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie

- priestorov školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a pod.)

- zabezpečenie výučby učebnými pomôckami

- stručnú analýzu súčasného stavu

- potreby a pripravované plány

§ 2. ods. 1 m

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

...

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

...

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

...

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

...

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

...

§ 2. ods. 1 o

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

Návrh opatrení:

§ 2. ods. 2 b

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
Hrnčiarsky krúžok23  
Kinematografický krúžok24 Mgr. Mária Kořalníková
LEGO krúžok14 Mgr. Katarína Šišková
Športový krúžok15 Mgr. Mária Ševčíková
Športový krúžok25 Mgr. Mária Kořalníková

Záver

Vypracoval: Mgr. Harmat Peter

V Malatinej, 2. augusta 2017

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  Malatiná 70, 026 01 Dolný Kubín

 • 043 5895168 (škola),
  043 5895178 (školská jedáleň)
  043 3811950 (materská škola)
  0907 856295 Mgr.Harmat Peter (RŠ)
  0917 781918 Mgr.Prílepková Zdenka (ZRŠ)

Fotogaléria