Navigácia

Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2016/2017

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Základné identifikačné údaje

Základná škola existuje v Malatinej v súčasnej budove od 1.9.1961. Spojenie s materskou školou a prechod na právnu subjektivitu prebehol v roku 2004 .

Škola je plnoorganizovaná (škola so všetkými ročníkmi), avšak pre malý počet žiakov sú v každom školskom roku spojené 2 ročníky na prvom stupni. Zvyčajne sú to triedy s najnižším počtom.

Je umiestnená v tichom peknom podhorskom prostredí ďaleko od frekventovanej časti, obklopená zeleňou a areálom, ktorý sa využíva na voľnočasové aktivity a športovú prípravu.

Súčasťou školy je školský klub detí, zariadenia školského stravovania (školská jedáleň a výdajná školská jedáleň) a materská škola. Školský klub detí je umiestnený v jednej z tried školy, materská škola sa presťahovala v septembri 2008 do budovy školy a školská jedáleň je v samostatnej budove. Pri materskej škole je samostatná výdajňa stravy a jedáleň. Do areálu školy patrí aj školské trávnaté ihrisko a trávnaté plochy, ktoré sú využívané na pohyb a pobyt detí.


Názov školyZákladná škola s materskou školou, Malatiná 70
Adresa školyMalatiná 70, 026 01 Dolný Kubín
Telefón0435895168
E-mailskola@zsmalatina.edu.sk
WWW stránkazsmalatina.edupage.org
ZriaďovateľObec Malatiná

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľMgr. Harmat Peter043-58951680907 856 295 skola@zsmalatina.edu.sk
ZRŠ pre ZŠMgr. Prílepková Zdenka043-58951680917 781918skola@zsmalatina.edu.sk
ZRŠ pre MŠSlušňáková Katarína043-3811950 skola@zsmalatina.edu.sk
Vedúca ŠJKucbelová Mária043-5895178 skola@zsmalatina.edu.sk

Rada školy

Funkčné obdobie Rady školy pri ZŠ s MŠ Malatiná je od 09.2013 do 09.2017.


 Titl., priezvisko, menoKontakt
predseda - zást.rodičovKRAMÁR Jaroslav0908 479 237
pedagogickí zamestnanci ZŠŠišková Katarína 
pedagogickí zamestnanci MŠKočalková Martina 
nepedagogickí zamestnanciBrnická Marta 
zástupca rodičov ZŠPaluga Ľubomír 
zástupca rodičov MŠHubčíková Monika 
zástupca zriaďovateľaPaluga Albín 
 Kopilec Ján 
 Brnický Martin 

Poradné orgány školy

V školskom roku pracovali učitelia na škole v 4 útvaroch.

a.) Metodické združenie zastrešovalo učiteľky I. stupňa

b.) Predmetová komisia prírodovedných predmetov zahŕňala učiteľov, ktorí vyučujú matematiku, prírodopis, biológiu, fyziku, chémiu, informatiku

b.) Predmetová komisia humanitných predmetov zahŕňala učiteľov, ktorí vyučujú slovenský jazyk a literatúru, dejepis, geografiu, občiansku výchovu, občiansku náuku, anglický a nemecký jazyk

c.) Predmetová komisia výchov zahŕňala učiteľov, ktorí vyučujú telesnú výchovu, výtvarnú výchovu,hudobnú výchovu, technickú výchovu a náboženskú výchovu


Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetovPoznámka
MZ pre 1.-4. roč.Mgr. Šišková Katarínavšetky predmety I. stupňa 
PK prírodovedných predmetovMgr. Kořalníková MáriaMAT, PRI, FYZ, CHE, BIO 
PK humanitných predmetovIng. Slušňáková JanaSJL, DEJ, GEG, OBN, OBV, ANJ, NEJ 
PK výchovMgr. Ševčíková MáriaVYV, HUV, TEV, TCHV, NV 
Výchovný poradcaMgr. Prílepková Zdenka  
Koordinátor VMR, drog.prevencieIng. Šuličová Jana  
Koordinátor ENVMgr. Kořalníková Mária  
Koordinátor pre finančnú gramotnosťMgr. Kořalníková Mária  

§ 2. ods. 1 b

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 118 (základná škola 98 + materská škola 20)

Počet žiakov bol na začiatku školského roka 97 (z toho 1 žiak si plnil povinnú školskú dochádzku v zahraničí, neskôr 2 žiaci - prvý a druhý ročník), od konca septembra prišiel žiak zo ZŠ Istebné (prech.bydlisko V.Kubín)

Z celkového počtu 118 bolo 15 dochádzajúcich (Osádka, Leštiny, Vyšný Kubín - vytvorenie spoločného školského obvodu + obec )

Počet tried: 8 + 1 trieda MŠ

Podrobnejšie informácie:

Ročníky 2. a 4. boli v tomto školskom roku spojené do jednej triedy z dôvodu nízkeho počtu žiakov a ndostatku finančných prostriedkov. Napriek tomu im bola poskytnutá samostatná hodina slovenského jazyka a literatúry a matematiky.

Počet žiakov vyučujúcich sa:

ANJ - 97, NEJ - 31, NBV - katolícke 91, NBV - evanjelické 6

Do školského klubu detí chodilo 20 žiakov I.stupňa.


Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolumaterská škola
počet tried11111111191
počet žiakov1391311137101579820
z toho ŠVVP1 1151--110-
z toho v ŠKD8543----020-

§ 2. ods. 1 c

Zapísaní žiaci ZŠ

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2016: 13 žiakov / 6 dievčat

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2016: 13 žiakov / 6 dievčat

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: 0 / 0

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2017

Povinnú 10-ročnú školskú dochádzku budú všetci žiaci 9.ročníka končiť na strednej škole. Žiadny žiak neopakuje ročník, žiadny žiak nerobil ani komisionálne skúšky.

Ukončenie dochádzky v ZŠ je v nasledujúcej tabuľke:


 Nižší ročník5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.Spolu
Počet žiakov0000077

§ 2. ods. 1 d

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

V školskom roku 2016/2017 ukončilo školskú dochádzku v 9.ročníku 7 žiakov (1 chlapec/6 dievčat). Všetci boli prijatí na zvolenú strednú školu v prvom kole.

Študijné odbory - maturitné:

Ø Pedagogická a sociálna akadémia Turčianske Teplice: 1 žiak / 1 dievča

Ø Obchodná akadémia Dolný Kubín 1 žiak / 1 dievča

Ø Stredná odborná škola obchodu a služieb Dolný Kubín: čašník, kozmetička 2 žiaci / 1 dievča

Ø Stredná odborná škola obchodu a služieb - hotelová akadémia DK 1 žiak / 1 dievča

Učebné odbory - 3 - ročné:

Ø Stredná odborná škola obchodu a služieb Dolný Kubín: kaderníčka 1 žiak / 0 dievčat

Ø Súkromná stredná odborná škola Dolný Kubín: kaderníčka 1 žiak / 1 dievča


 Gym 8.ročBiling.gym.Gym 4.ročSOŠ 5.roč.SOŠ 4.ročnéSOŠ 3.roč.SOŠ 2.roč.Spolu
prihlásení00014207
prijatí00014207
% úspešnosti0001001001000100

§ 2. ods. 1 e

Klasifikácia tried

Predmety majú nasledujúce skratky:

SPR - správanie, SJL - Slovenský jazyka literatúra, BIO - biológia, DEJ - dejepis, FYZ - fyzika, GEG - geografia, CHE - chémia, INF, IFV - informatika, informatická výchova, MAT - matematika, NEJ - nemecký jazyk, ANJ - anglický jazyk, OBN - občianska náuka, PRV - prvouka , PDA - prírodoveda, VLA - vlastiveda, REV - regionálna výchova, TEH, PVC - technická výchova, pracovné vyučovanie, HUV - hudobná výchova, TEV - telesná výchova, TŠV - telesná a športová výchova, VYV - výtvarná výchova, REG - regionálna geografia, RGD - regionálny dejepis, RGB - regionálna biológia

Všetci žiaci sú hodnotení podľa metodického pokynu č.22/2010 na hodnotenie a klasifikáciu a na základe KLASIFIKAČNÉHO PORIADKU ZŠ s MŠ Malatiná (vydaný 28.8.2013), začlenení žiaci (integrovaní žiaci) v jednotlivých ročníkoch mali vypracované individuálne výchovno-vzdelávacie plány (IVVP) a mali upravené hodnotenie svojich výkonov.

Od školského roka 2015/2016 škola zaviedla na základe rozhodnutia PG rady elektronickú triednu knihu - dochádzka, klasifikácia, elektronická žiacka knižka. Papierovú formu triednej knihy aj klasifikačného poriadku sme zrušili.


TriedaANJBIODEJETIFYZGEOHUVCHEIFVINFMATNBVNEJOBNPVC
1.trieda1--1--1-- 11---
2.trieda1-- --1-- 1,291---
3.trieda1,64--1,29--1-1 1,711---
4.trieda1,82--1,18--1--1,182,181,09--1
5.trieda2,152,082--21,31--1,152,231,23---
6.trieda2,292,712,71-2,292,711,71--1,292,571-1,86-
7.trieda2,22,13-2,32,11,32,4-1,62,812,42,1-
8.trieda2,072,472,27-2,732,13-2,6-1,472,81,071,871,47-
9.trieda2,572,713-2,863,14-2,86 1,572,8612,14--

TriedaPDAPRVRGBRGGRGVRGDSJLSPRSEETHDTŠVTEVVLAVUMVYV
1.trieda-1----1,171--1---1
2.trieda-1--1-1,431--1---1
3.trieda2,14---1-2,141,07---11,71-1
4.trieda2,45---1,64-2,361---12,73-1,09
5.trieda------2,691--1---1
6.trieda------31-1,711---1
7.trieda-----2,13,111-1---1
8.trieda------3,071-1,671----
9.trieda- 1,861--2,861--1--1-

Prospech žiakov

Všetci žiaci na konci školského roka prospeli.

Komisionálne skúšky v školskom roku 2016/2017 robili na konci augusta 2 žiaci - žiak štvrtého ročníka z predmetov SJL a ANJ (nedostatočný prospech - skúška úspešná) a žiak 1. ročníka, ktorý plní povinnú školskú dochádzku v zahraničí z predmetov SJL, VLA.. Druhý žiak, ktorý má rozhodnutím RŠ povolené vzdelávanie v zahraničí komisionálne skúšky na konci 2.ročníka na základe rozhodnutia zákonného zástupcu nerobil. Napriek tomu bude do počtov v šatistikách zaradený už do 4.ročníka ZŠ ako externý žiak.

Po ukončení šk. roka sa 1 preškolák odsťahoval, preto z našej MŠ nastúpilo v šk. roku 2017/2018 iba 5 žiakov do I.ročníka.

V tabuľke sú uvedené stavy žiakov ku koncu šk. roka 2016/2017:


TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
1.trieda131300komisionálna skúška zahraničie
2.trieda8701zahraničie
3.trieda141400 
4.trieda111100komisionálna skúška prospech
5.trieda131300 
6.trieda7700 
7.trieda101000 
8.trieda151500 
9.trieda7700 
materská škola200020 
predškoláci6006 

Dochádzka žiakov

Počet vymeškaných hodín je primeraný, dochádzka žiadneho žiaka nie je extrémne vysoká. Najčastejším dôvodom chýbania sú choroby. Všetky hodiny sú ospravedlnené.


TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
1.trieda1357147,5857147,5800,00
2.trieda828340,4328340,4300,00
3.trieda1486761,9386761,9300,00
4.trieda1142638,7342638,7300,00
5.trieda1377359,4677359,4600,00
6.trieda749971,2949971,2900,00
7.trieda1088388,3088388,3000,00
8.trieda15123982,60123982,6000,00
9.trieda751573,5751573,5700,00
materská škola2000,0000,0000,00
predškoláci000,0000,0000,00
predškôlkári000,0000,0000,00

Výsledky externých meraní

Škola sa v školskom roku 2016/2017 zapojila do nasledujúcich externých meraní:

1.) NUCEM - elektronické testovanie žiakov jednotlivých ročníkov - žiaci podľa harmonogramu vypracovávali testy na PC z predmetov matematika, Slovenský jazyk a literatúra, Anglický jazyk,....

- testovanie nie je však na známku, je to len dobrovoľná príprava na papierové testoanie, robí sa na PC v počítačovej učebni, výsledky sú do istej miery skreslené, napriek tomu ukazujú žiakom trend testovania v školskom roku

2.) KOMPARO - testovanie súkromnou firmou EXAM - testované ročníky 4. a 6.. Testované bolo všeobecné študijné predpoklady a k tomu Slovenský jazyk, Matematika, Vlastiveda a Prírodoveda (4.ročník) a Slovenský jazyk, Matematika, Dejepis, Fyzika

Nadpriemerne vyšli výsledky žiakov z predmetov fyzika a dejepis (v 6.ročníku) a vlastivedy (v 4.ročníku). Treba však brať do úvahy fakt, že žiaci 4.ročníka sa učia v spojenej triede.

3.) NUCEM - TESTOVANIE 9 a TESTOVANIE 5

TESTOVANIE ŽIAKOV 9.ročníka (5.4.2017)

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ prebehlo 5. apríla 2017. V našej škole bolo testovaných 7 žiakov v dvoch triedach vzhľadom na to, že jeden žiak bol v skupine s individuálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami a mal predĺžený čas na riešenie. Testovanie prebehlo v poriadku, bez technických, organizačných a výchovných problémov. Na priebeh testovania dohliadal aj 1 pg zamestnanec z inej školy.

Matematika:

Príprava:

na vyučovaní, predlohy testov na domáce riešenie (preriešenie v škole), deň pred testovaním úprava rozvrhu a 3 hodinové precvičovanie učiva, pracovný zošit Príprava na testovanie 9

Priebeh:

testovanie trvalo 60 min. - niektorí doriešili testy za 30 minút, niektrorí však nestíhali vyriešiť úlohy za stanovený čas

Výsledky:

žiaci získali v priemere 38,6 %, kým celoslovenský priemer bol 56,4 %. Priemer známok na vysvedčení bol 2,86, čo nasvedčuje tomu, že trieda bola v matematike slabšia.

Dôvody:

nezáujem o doučovanie, domáce úlohy väčšinou neriešené, výsledky odpísané v škole, nesprávne čítanie s porozumením, trieda s malým počtom a horšími známkami - uberanie na nárokoch z dôvodu dosiahnutia úspechu, u niektorých zlé znášanie záťažových situácií

Slovenský jazyk a literatúra:

Príprava:

na vyučovaní, množstvo testov na čitateľskú gramotnosť, testy na domáce riešenie, deň pred testovaním úprava rozvrhu a 2 hodinové precvičovanie učiva, pred testovaním doučovanie

Priebeh:

Úlohy v testoch boli zamerané na logické myslenie, porozumenie textu. Svoje zastúpenie majú aj úlohy na čítanie s porozumením, v ktorých žiaci pracovali s ukážkami súvislých a nesúvislých textov.Pre úspené riešenie úloh bolo nevyhnutné, aby si žiaci s porozumením prečítali východiskový text.

Výsledky:

Maximálny počet bodov v teste bol 25. Naši žiaci dosiahli priemerný počet 12,6 bodov. Priemerná úspešnosť našej školy v predmete slovenský jazyk a literatúra bola 50,3 %. Priemerná úspešnosť v SR bola 61,2 %. Z uvedených výsledkov vyplýva, že rozdiel priemernej úspešnosti našej školy oproti národnému priemeru bol -10,9 %.

Dôvody:

nepozorné a netrpezlivé čítanie, a povrchný prístup k povinnostiam a príprave, neplnenie zadaných úloh, slabá domáca príprava, napriek možnosti doučovania minimálna účasť žiakov, trieda s malým počtom a horšími známkami - uberanie na nárokoch z dôvodu dosiahnutia úspechu

Percentil - koľko % žiakov dosiahlo horší výsledok

TESTOVANIE ŽIAKOV 5.ročníka (23.11.2016)

Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ prebehlo 23. novembra 2016. Testovania sa zúčastnilo 11 žiakov našej základnej školy.

Slovenský jazyk a literatúra, matematika:

Príprava:

na vyučovaní SJL, rôznorodé testy , diferencované a dobrovoľné úlohy na domáce riešenie.

na vyučovaní MAT, diferencované úlohy na hodinách a dobrovoľné úlohy na domáce riešenie

Príprave sa venovali aj učiteľky II.stupňa pre testovaním v piatom ročníku

Priebeh:

Úlohy v teste však nie sú len typickými školskými úlohami, neoverujú len rozsah zapamätaných vedomostí a naučených postupov. Snažia sa overiť aj vyššie poznávacie schopnosti detí, či dokážu využiť naučené a hľadať vhodné riešenia. Súčasťou testu sú aj úlohy zamerané na čítanie s porozumením, matematické a logické myslenie, pričom úlohy obvykle pojednávajú nejaké problémy každodenného života. Súčasťou testu sú úlohy s nesúvislým textom, obsahujúcim obrázky, stĺpcové diagramy a tabuľky.

Výsledky:

Testovania sa zúčastnilo 11 žiakov našej základnej školy.

Hodnotenie nasvedčuje, že dosiahnuté výsledky boli dobré - porovnateľné s národným priemerom aj napriek tomu, že túto triedu navštevovalo až 5 integrovaných žiakov, ktorí potrebovali individuálny prístup a iné špecifické metódy pri práci, 1 žiak zo sociálne znevýhodneného prostredia a 1 žiačka, ktorá prišla z Nemecka a mala problém s porozumením textu.


Názovtestovanie MAT9testovanie SJL9testovanie MAT5testovanie SJL5
Počet žiakov771111
Maximálny počet bodov v teste20253030
Priem. počet bodov školy7,712,618,617,8
Priem počet bodov v SR11,315,318,718,9
Priem. perc. úspešnosť školy 38,6%50,3%62,1%59,4%
Priem. perc. úspešnosť v SR56,4%61,2%62,3%63,1%
Rozdiel škola proti nár. priemeru-17,8%-10,9%-0,2%-3,7%
Percentil školy27,02%30,83%48,22%59,4%
Priemer známok2,862,862,001,79

§ 2. ods. 1 f

Odbory a učebné plány

Od školského roka 2012/2013 sa všetky triedy učia podľa školského vzdelávacieho programu CHOČ, od školského roku 2016/2017 1.,2. a 5.,6. trieda podľa inovovaného školského programu.

Rozširujúce hodiny tvoria:

- slovenský jazyk (3), anglický jazyk (3), etika (3), matematika (2), výtvarná výchova (1), regionálna výchova (3) - na I.stupni ZŠ.

- slovenský jazyk (1), anglický jazyk (3), nemecký jazyk (3), biológia (3), dejepis (3), geografia (3), matematika (3), informatika (2), regionálne výchovy (D,G,B - 3) - na II.stupni ZŠ

Súčasťou vyučovania je aj plavecký výcvik - organizovaný školou v Aquarelaxe Dolný Kubín - termín 22.-26.5.2017 - zúčastnení prihlásení žiaci I.stupňa - 21 žiakov.

V tomto školskom roku sa opäť pomocou dotácií podarilo zorganizovať ja Lyžiarsky výcvik a Školu v prírode

Lyžiarskeho výcviku sa zúčastnilo 15 žiakov 8. a 9. ročníka. Suma dotácie na jedného žiaka bola 150,- €. Žiaci absolvovali kurz pod dohľadom 2 učiteľov v stredisku v Krušetnici, ubytovanie bolo zabezpečené v agropenzióne Novoť.

Školu v prírode absolvovalo 19 žiakov 2. a 4.ročníka. Suma dotácie na jedného žiaka bola 100,- €. Školu viedli 2 učiteľky I.stupňa v Demänovskej doline v ubytovacom zariadení Hotel Liptov.


Učebný variant1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
Počet tried v ročníku1111111119
 iŠkVPiŠkVPŠkVPŠkVP     4
     iŠkVPiŠkVPŠkVPŠkVPŠkVP5

Rozširujúce hodiny

Rozširujúce hodiny tvoria:

- slovenský jazyk (3), anglický jazyk (3), etika (3), matematika (2), výtvarná výchova (1), regionálna výchova (3) - na I.stupni ZŠ.

- slovenský jazyk (1), anglický jazyk (3), nemecký jazyk (3), biológia (3), dejepis (3), geografia (3), matematika (3), informatika (2), regionálne výchovy (D,G,B - 3) - na II.stupni ZŠ

Štruktúra tried

 Počet triedPočet žiakovPočet dievčatPočet individ. integrovaných
Materská škola120120
z toho predškoláci0610
Prvého ročníka11361
Bežných tried785429
z toho spojené ročníky1 (2.r.-4.r.)1771
Špeciálnych tried0000
Pre nadaných0000
Spolu (ZŠ+MŠ)91186010

§ 2. ods. 1 g

Zamestnanci

Pracovný pomer

V školskom roku pracovalo na škole 21 zamestnacov, z toho 15 pedagogických (2 učitelia náboženstva, 1 vychovávateľka,2 učiteľky MŠ) a 6 nepedagogických.Z 21 zamestnacov má 1 zamestnanec 2 pracovné zmluvy na znížený úväzok (ekonómka + vedúca školského klubu detí). Jednotlivé pracovné pomery sú v tabuľke.

Pracovný pomer uzatvorený na dohodu o pracovnej činnosti mali uzavreté v priebehu roka 3 osoby - mzdárka, špeciálny pedagóg, správca PC.


Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.
Trvalý prac.pomer125
Prac. pomer na dobu určitú31
Z toho znížený úväzok 30,5
Dohody12

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

Od 1.11.2009 je v platnosti nová legislatíva, ktorá zaviedla presné pojmy na pozície pedadogický zamestnanec, odborný zamestnanec a nepedagogický zamestnanec. V školskom roku 2016/17 v škole učilo 15 pedagogických zamestnancov (aj s čiastkovými úväzkami) a 1 odborný zamestnanec (školský špeciálny pedagóg).

Nepedagogických zamestnacov bolo 6.

V materskej škole je 50% kvalifikovanosť, na I.stupni ZŠ bola 89,58% kvalifikovanosť, na II.stupni ZŠ 79,45%.

Celková kvalifikovanosť PG zamestnancov v škole je 82,64% (z 242 hodín na oboch stupňoch ZŠ je odborne odučených 206 hodín).


početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov01313
vychovávateľov011
asistentov učiteľa000
    
spolu01414

Predmety vyučované nekvalifikovane

Všetkých hodín je spolu na I.stupni 96 a na II. stupni 146. Na I.stupni boli všetky hodiny odučené kvalifikovane.

Nekvalifikovane bolo na našej škole v školskom roku 2016/17 odučených 40 vyučovacích hodín. Zoznam nekvalifikovane odučených hodín je v tabuľke. Ostatné predmety boli odučené kvalifikovane.

Profilové predmety matematika a slovenský jazyk sa vyučujú so 100% kvalifikovanosťou. 1.cudzí jazyk (ANJ) aj 2.cudzí jazyk (NEJ) sa takisto vyučuje kvalifikovane.


Trieda neodborné vyuč. PredmetPočet všetkých hodínPočet neodborných hodín% z predmetu
6,7,8,9Fyzika66100
7,8,9Chémia55100
6,7,8,9Občianska náuka55100
4,7,8,9Informatika6433
5,6,7Výtvarná výchova7343
9Výchova umením11100
2,4,5,6,7Hudobná výchova7571
2,4Regionálna výchova3133
3,4Etika3267
2Prvouka3267
4Pracovné vyučovanie11100
5,6,7,8,9Telesná výchova10550
SPOLU  40 hodín 

§ 2. ods. 1 h

Vzdelávanie zamestnancov

V školskom roku 2015/2016 sa vyučujúci vzdelávali v nasledujúcich oblastiach:

Predatestačné vzdelávanie - 1 pg zamestnaneci (1 ZŠ II.st.)

Inovačné funkčné vzdelávanie - 1 pg zamestnanec (RŠ)

Profesionalizácia práce vedúceho predmetovej komisie - 1 pg zamestnanec (1 ZŠ II.st.)


Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
1. atestácia71
2. atestácia00
štúdium školského manažmentu2+1 (mš)0

§ 2. ods. 1 i

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Napriek malému počtu žiakov sa naša škola každoročne zapája do rôznych súťaží. V školskom roku 2016/2017 sa žiaci zapojili do viacerých súťaží. Žiaľ postupne nám klesá záujem zapojiť sa do športových súťaží (nevyhovujúce podmienky, neporovnateľnosť so športovými triedami) ale mierny pokles je aj v iných súťažiach. Je stále ťažšie motivovať žiakov na zvýšenú prípravu prípadne reprezentáciu školy.

Napriek tomu sme dosiahli výrazný úspech v súťaži CO, kde sa družstvo z našej školy prebojovalo na celoštátne kolo do Gabčíkova. V ňom obsadili pekné 32.miesto z 82 tímov.

Takisto výrazný úspech dosiahli 2 žiačky, ktoré školu úspešne reprezentovali v krajskom kole biologickej a geografickej olympiády.


Názov súťažePočet žiakovokr. kolokraj. kolonárod. kolomedzinár. kolo
Pytagoriáda1010.,13.,13.,15.,16.,18.,19. miesto   
iBobor účasť    
Madí záchranári - civilná ochrana41.miesto  32.miesto SR z 82 družstiev 
Matematická olympiáda216. miesto   
Dejepisná olympiáda22. a 5. miesto    
Geografická olympiáda15.miesto, úsp.rieš.   
Hviezdoslavov Kubín33.miesto   
Slávik Slovenska33.miesto   
Školský zber batérií      
Školský zber papiera     
Vybíjaná12+12    
Zupná kalokagatia45.miesto   
Streľba zo vzduchovky81.miesto družstiev, 1.m a 3.m jednotlivciúčasť  
Biologická olympiáda21. a 3.miesto17.miesto úsp.rieš.  
Matematický klokan121 úspešný (20% naj), 1 expert (5% naj)   
Futbal - malý st.žiaci6účasť   
Hladka mladých zdravotníkov 7.miesto   
Na bicykli bezpečne42. miesto   
McDonald Cup10účasť   
Stolný tenis8účasť   
Cezpoľný beh6účasť   

Aktivity a prezentácia na verejnosti

1. Verejné aktivity v spolupráci s OÚ v Malatinej a Rodičovskou radou (ZRPŠ)

Medzinárodný deň seniorov, Mesiac úcty k starším - október 2016

Mikulášska besiedka - organizovaná vrámci školy a tried, zabezpečujú deviataci - december 2016

Vianočný jarmok - december 2016

Vianočná besiedka - december 2016

Karneval - február 2017

Deň matiek (iba v MŠ) - máj 2017

Športový deň školy - jún 2017

Regionálne pexeso - folklórny festival a prezent. škôl s reg. výchovou - jún 2017

Bačovské dni - júl 2017, akcia trvá dva dni

Tkanie v Malatinej - projekt EU pod záštitou obce - júl 2017

Tieto podujatia sa konali v sále OÚ v Malatinej alebo v ZŠ. Na každé podujatie bol nacvičený a pripravený pestrý kultúrny program v trvaní asi jednej hodiny. Na príprave a nácviku sa podieľali pedagógovia ZŠ a MŠ, vystupovali žiaci ZŠ a deti MŠ. Vyrobili sme aj pozdravy, medovníky či iné drobné darčeky a deti nimi obdarovali mamičky, starkých a ostatných účastníkov z obce na našich spoločných stretnutiach.

V tomto roku sme opäť úspešne zopakovali Jarmok remesiel - žiaci celý deň vyrábali rôzne výrobky. ktoré potom predávali na jarmoku. Pred samotným predajom vystúpil školský folklórny súbor Skalka.

Počas Športového dňa a Mikuláša sa o občerstvenie žiakov a detí z MŠ postarali rodičia. Spolupráca medzi základnou školou s materskou školou, Rodičovskou radou (ZRPŠ) a Obecným úradom v Malatinej je na veľmi dobrej úrovni.

2. Školská knižnica

Je otvorená v piatok cez veľkú prestávku a v prípade záujmu učiteľov a niekedy aj žiakov aj v iné dni. Obecná knižnica je zrušená a uskladnená v pivniciach (staré knihy, zápach v triede, prach v triede).

3. Kultúrne akcie školy

Katarínska diskotéka + vítanie prvákov + vítanie piatakov

Svetlonos

Lucie

Stavanie mája

Vynášanie Moreny

Pochovávanie basy

4. Regionálne pexeso v Malatinej (Amfirteáter Skalka - 9.6.2017) - detský folklórny festival a prezentácia škôl, ktoré sú v Združení pedagógov zo škôl s regionálnou výchovou - účasť žiakov ZŠ a detí MŠ z Malatinej, ďalšie školy napr. z Očovej, Dobrej Nivy, Slovenskej Ľupče, Lučenca, Mane, Likavky, Liptovských Sliačov,...200 detí a 70 dospelých.

§ 2. ods. 1 j

Projekty

Škola sa nemôže zapojiť do väčších projektov na obnovu budovy, tried a pod. (počet žiakov je pod 200, obec je mimo pólov rastu).

V šk.roku boli vyhlásené veľké projekty na rekonštrukciu telocviční (podať mohli len školy nad 150 žiakov) a projekt na vytvorenie miesta pre špeciálneho pedagóga.

1. "V základnej škole úspešnejší" - vytvorenie miesta šp. pedagóga, mzdy hradená z ministerstva školstva a EU, spoluúčasť 5% - pracovný pomer na plný úväzok - schválený - realizácia začína v školskom roku 2017/2018

Projekty, do ktorých bola škola zapojená v posledných 3 rokoch, ich zameranie, stručná charakteristika

1. VÚDPaP „Komplexný poradenský systém prevencie ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí“ - projekt pre výchovných poradcov

2. „Moderné vzdelávanie - digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety“ ;škola získala interaktívku, notebook, ozvučenie učebne; cieľom je uskutočniť obsahovú prestavbu vzdelávania na zš a sš s využitím inovatívnych foriem a metód výučby

3. „Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania“ e-testovanie žiakov na PC pripojených na internet, učitelia školy začali využívať e-testy a úlohy zostavené z banky úloh a testov NÚCEM

4. Digiskola „Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva"; vytvorenie elektronického vzdelávacieho systému; tvorba a sprístupňovanie ŠkVP a digitalizácia; škola získala interaktívku a 20 tabletov. Učitelia spoločne so žiakmi vypracovali 2 podprojekty:

a.) School dance - tanečné video spracované tabletmi

b.) Máme radi Slovensko - videoprezentácia obce spracovaná tabletmi

5. „Zvýšenie kvalifikácie učiteľov telesnej a športovej výchovy“; inovatívne formy a metódy vzdelávania, metodiky, nové pohybové aktivity; škola získala športové potreby

6. „Aktivizujúce metódy vo výchove“ ; vychovávateľka ŠKD, MŠ, I.stupeň; mediálna výchova, etická výchova, zdravotná výchova, dopravná výchova; škola získala vzdelávací obsah, interaktívna tabuľa jej nebola pridelená

Okrem týchto "veľkých projektov" sa žiaci základanej školy a deti materskej školy zapojili do projektu "Dentalalarm" a "Brusher" - zameraný na hygienu ústnej dutiny - proejkt realizovaný spoločnosťou CURAPROX - prednášky, množstvo darčekov, praktické ukážky čistenia a pod.

V rámci čitateľskej gramotnosti sme sa zapojili do rôznych projektov - napr. Čítame spolu (MŠ, ZŠ), Záložka doknihy spája školy, postavili sme ČITATEĽSKÝ DOMČEK z kníh, v ktorom si žiaci môžu čítať.

Aktívne sme zapojení do zberov:

1.) Zber použitého oleja - firma corwaste vykupuje olej, ktorý žiaci nosia v palstových fľašiach do školy

2.) Zber papiera

3.) Zber batérií

§ 2. ods. 1 k

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontrolyv ZŠ: 19.-21.5.2010

Druh inšpekcie: komplexná

Predmety a oblasti v ktorých bola dosiahnutá úroveň:

- veľmi dobrá: riadenie školy, matematika na I.stupni

- dobrá: podmienky výchovy a vzdelávania, SJL na I.stupni, telesná výchova na I.stupni, celkový stav vyučovania a učenia na I.stupni, SJL na II.stupni, geografia na II.stupni, dejepis na II.stupni, stav a úroveň vyučovania na II.stupni

- priemerná: matematika na II.stupni, chémia na II.stupni,

- málo vyhovujúca - žiadna oblasť

- nevyhovujúca -žiadna oblasť

- kľúčové pozitívne stránky školy - stanovenie cieľov školy a vyučovania, školský program, vnútorné predpisy, súťaže, priaznivá atmosféra vyučovania, rekonštrukcia priestorov v spolupráci so zriaďovateľom

- oblasti vyžadujúce zlepšenie - projekty, diferencované úlohy, využívanie didaktickej techniky, sebahodnotenie žiakov

Dátum poslednej inšpekčnej kontrolyv ZŠ: 7.10.2015

Druh inšpekcie: tematická

Predmet: Stav a úroveň uplatňovania výchovy a vzdelávania k ľudským právam v základnej škole

Úroveň vedomostí v teste 9.ročníka z oblasti ľudským práv bola dobrá (62,50%), v praktickej časti 85,80%. Dotazník pre 8.ročník nepotvrdil prejavy extrémizmu, prejavy intolerancie a nenávisti, neboli potvrdené ani prejavy a sklony spolužiakov detí nadávať, príp. sa vyhrážať a šikanovať.

Školský vzdelávací program bol v poriadku, prostredie školy bolo podnetné.

§ 2. ods. 1 l

Materiálno-technické podmienky

Priestorové podmienky nie sú optimálne. Škole chýba telocvičňa a odborné učebne jazykov, techniky, samostatná multimediálna učebňa s knižnicou.

Postupne sa však škola renovuje. Po rekonštrukcii kanalizácie a zastrešení celej budovy, sa zrekonštruovala elektroinštalácia. V roku 2007 boli zrekonštruované všetky sociálne zariadenia, pribudli samostatné pre zamestnancov školy. Od septembra 2008 funguje nová plynová kotolňa, ktorá nahradila starú na tuhé palivo. V roku 2009 boli vymenené všetky okná za plastové a vyasfaltované chodníky v areáli školy. Odvety boli triedy vybavené novými školskými lavicami a nábytkom. Zo zdrojov obce sa zrekonštruovala školská jedáleň. Takisto v spolupráci s obcou prebehla rekonštrukcia vykurovacieho systému.Je vypracovaný projekt na rekonštrukciu a vytvorenie nových priestorov v podkroví, ktoré sú veľmi potrebné pre ďalšiu činnosť školy - potreba grantu z MŠVaV SR.

Od šk. roku 2008/09 je v budove školy aj materská škola. Postupne boli pre MŠ zrekonštruované 2 triedy, pribudla výdajňa jedál pre MŠ a jedáleň.

Materiálno technické podmienky sú dobré.

Vybavenie výpočtovou technikou je veľmi dobré - v pc učebni je dostatok počítačov, aby mohli žiaci každej triedy pracovať samostatne. V učebni s tabletmi sú podmienky rovnaké.

Škola je vybavená 4 interaktívnymi tabuľami. Vybavenie edukačnými interaktívnymi sofware je nadštandardné. Do didaktických pomôcok patria aj 3 vizualizéry. V jednej miestnosti je zriadená tabletová učebňa - tablety, notebook a interaktívna tabuľa.

Každá učebňa je vybavená dataprojektorom, plátnom a je ozvučená dvojicou reproduktorov, novými školskými lavicami, stoličkami a nábytkom.

Vybavenie kabinetov je dobré, škola sa snaží učebné pomôcky a odbornú literatúru každoročne obnovovať, dopĺňať podľa finančných možností, čo umožňuje našim učiteľom vyučovať tvorivejšie a efektívnejšie.

Rekonštrukčné práce a práce podľa plánov na začiatku roka:

- riešenie havarijného stavu schodišťa - zrekonštruované v mesiacoch júl, august 2016 ako havarijná situácia z MŠVaV SR

- úprava a rekonštrukcia parkoviska a oplotenia - dokončené z rozpočtu obce a školy v máji 2017

- úprava školského ihriska - priebežná obnova

- vytvorenie školskej záhrady - vytvorenie detskej pestovateľskej zóny v mesiaci máj 2017

- výmena podláh - nezrealizované pre nedostok financií na strane zriaďovateľa

Prípravy a plány na 2017/18

- úprava asfaltovej plochy pred školu

- vybudovanie "botanicko-relaxačnej záhrady" pri ZŠ

- výmena podlahy na bočných chodbách na poschodiach (žiadosť hygieny)

- príprava a realizácia projektu na zateplenie školy

- úprava šk. ihriska

Učebné pomôcky:

Finančná situácia školy je v posledných rokoch dobrá. Škola môže z rozpočtu časť peňazí investovať do učebných pomôcky a metodických materiálov. Budovu školy vlastní obec (ktorá má však málo finančných prostriedkov) a aj preto je v priebehu každého roka potrebné časť financií investovať do zlepšenia stavu budovy školy, takže od veľkosti tejto investície závisí financovanie učebných pomôcok. V školskom roku 2016/2017 sme investovali finančné prostriedky do pomôcok v mesiaci december 2016, kedy bli zakúpené pomôcky hlavne pre I.stupeň telesnú výchovu, fyziku, geografiu, matematiku a množstvo pomôcok a edukačných hier sas zakúpilo pre MŠ.


Objekty/budovy – celkový počet  + účel

2

budova školy

budova ZŠS v šk.bytovke

Základné učebne

Počet: 8

Vyhovujúci stav

čiastočne vyhovujúci

nevyhovujúci

Stav:

áno

 

 

Odborné učebne

Počet: 2

Učebňa PC

áno

 

 

Učebňa tabletov

áno

 

 

Iné priestorové zabezpečenie priamo súvisiace s výchovno-vzdelávacím procesom

športový areál

 

áno

 

školská knižnica

 

áno

 

klubovňa ŠKD

 

áno

 

MŠ – trieda

áno

 

 

MŠ - spálňa

áno

 

 

Ďalšie priestorové zabezpečenie na podporu výchovno-vzdelávacieho procesu:

kancelária riaditeľa školy

áno

 

 

kancelária ZRŠ

áno

 

 

kancelária ekonómky

áno

 

 

jedáleň

áno

 

 

zborovňa

áno

 

 

výdajňa stravy

áno

 

 

pracovňa špeciálneho pedagóga

áno

 

 

kabinety predmetov

 

áno

 

§ 2. ods. 1 m

Finančné a hmotné zabezpečenie

1, Dotácia zo štátneho rozpočtu na žiaka (prenesené kompetencie normatívne ) boli čerpané na úhradu miezd a odvodov , tovary a služby - na úhradu faktúr za energie, materiál a služby.

2. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov inej osoby , ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť :

Prostriedky poukázané na SZP boli použité na nákup učebných a školských pomôcok, finančné prostriedky pre predškolákov MŠ boli zakúpené učebné pomôcky a školské časopisy. Prostriedky poukázané z ÚPVS a R boli použité na stravu v školskej jedálni pre deti v hmotnej núdzi. Z príspevku na školské potreby pre deti v hmotnej núdzi boli zakúpené školské pomôcky a odovzdané deťom v HN od firmy Daffer.

3 , Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít. Finančné prostriedky boli použité na mzdy pre vedúcich krúžkov a na pomôcky pre jednotlivé krúžky.

4, Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít:

Príspevky od rodičov za MŠ a ŠKD boli použité na nákup hračiek a učebných pomôcok.

Príspevok za réžiu v ŠJ sa použil na vyplatenie odmien pre kuchárky, naúhradu energií a vybavenia kuchyne.


Názov

9. – 12.mes. 2016

finančné prostriedky v €

1. – 8.mes. 2017

finančné prostriedky v €

Základná škola – prenesené kompetencie (normatívne )

79 079,00

164 261,00

Nenormatívne :

 

 

Vzdelávacie poukazy

1 202,00

1 862,00

SZP

0

0

Predškolská výchova MŠ

326,00

651,00

Lyžiarsky výcvik

0

3 000,00

Š v P

0

1 900,00

Učebnice

0

43,00

Doprava

781,58

1 159,98

ÚPSVaR príspevok na stravu

920,70

1 372,05

ÚPSVaR príspevok na škol. potreby

215,80

215,80

SPOLU :

82 525,08

174 464,83

 

Originálne kompetencie

(MŠ,ŠKD,ŠJ)

9. – 12. mes.2016

finančné prostriedky v €

1. – 8. mes. 2017

finančné prostriedky v €

 

Prevádzkové výdavky pre MŠ,ŠKD,ŠJ

29 621,41

50 000,00

Príspevky od rodičov v MŠ :

    754,00

  1 017,00

Príspevok od rodičov v ŠKD

    158,00

     220,00

Réžia v ŠJ

 3 539,52

 5 529,52

Iné poplatky

       50,10

     149,87

Úroky

         0,29

0

Prostriedky pre prvákov

    360,00

0

 

 

 

SPOLU:

           34 483,32

          56 916,39

§ 2. ods. 1 n

Plnenie stanoveného cieľa

Cieľom školy bolo "Učíme sa pre život prostredníctvom vzdelávania na základnej škole". V tomto zmysle sme mali vytvoriť a začať pracovať podľa Školského vzdelávacieho programu a začať meniť formy a metódy vyučovacieho procesu.

Školský vzdelávací program CHOČ, ktorý bol vytvorený v auguste 2008, sa postupne doplňuje a skvalitňuje. V školskom roku 2014/2015 je uplatňovaný vo všetkých ročníkoch ZŠ.

Od septembra 2015 bol program inovovaný - zapracovali sa nové legislatvne zmeny a prebrali sa nové učebné osnovy do 1.,2. a 5. a 6.ročníka.

Program je zameraný na rozvoj regionálnej výchovy (1.stupeň aj 2.stupeň), kvalitnú výučbu cudzích jazykov a na posilnenie hlavných predmetov. Posilnili sa dotácie jednotlivých profilových predmetov (SJL, MAT, CJ) oproti Štátnemu vzdelávaciemu programu.

Úroveň vzdelávania je konštatná, ale stagnujúca, učitelia sa snažia do výchovno-vzdelávacieho procesu priniesť nové prvky. Do výuky viac zapájajú informačno-komunikačné technológie a snažia sa uplatiť novšie didaktické postupy. Výsledky zatiaľ stagnujú, má to viacero príčin.

Cieľ je dlhodobý - je potrebné zmeniť systém výchovno- vzdelávacieho procesu s prihliadnutím na potreby Školského vzdelávacieho programu CHOČ, následne však prispôsobiť výchovno-vzdelávací proces inovovanému štátnemu programu a prihliadať na zmenu systému vzdelávania. Najzásadnejšia zmena je v pohľade systému získavania poznatkov - žiaci majú získavať nie memorovaním, ale zisťovaním, skúmaním a triedením informácií. veľkou úlohou pre učiteľov je vzbudiť záujem u žiakov o jednotlivé predmety, ale hlavne o poznatky získané na nich.

§ 2. ods. 1 o

Úspechy a nedostatky

Úspechy:

Škola sa stala jednou zo zakladajúcich škôl organizácie - Združenie pedagógov zo škôl s regionálnou výchovou, čím sme naviazali na tradície školy z obdobia okolo roku 1992, kedy sme boli prvou školou s prvkami regionálnej výchovy začlenenej do osnov s podporou MPC.

V decembri 2013 bola škole udelená akreditácia - Škola s regionálnou výchovou" - uznaný MŠ VVaŠ SR, platná je od 2013 - 2018. Naďalej sa aktívne zapájame do práce združenia. Sme v dozornej rade združenia.

V júni 2017 sme sa podujali zorganizovať detský folklórny festival+prehliadku škôl s regionálnou výchovou Regionálne pexeso. Akcie sa zúčastnilo 70 pedagógov a 200 žiakov z rôznych škôl zo Slovenska (Slovenská Ľupča, Dobrá niva, Staré Hory, Maňa, Likavka, Liptovské Sliače,...)

Materiálne je škola nadštandartne IKT technikou - dataprojektory v každej triede, 3 interaktívne tabule, nové PC zostavy, ďalšie IKT riešenia škola postupne preberá z projektov. Zriadená bola aj tabletová učebňa s 20 tabletmi, interaktívkou a notebookom.

Súťaže:

Škola dosahuje veľmi dobré výsledky v súťažiach. Napriek malému počtu žiakov na škole sa učiteľom pravidelne podarí pripraviť žiakov tak, aby úspešne absolvovali okresné kolá súťaží, Každoročne nás aspoň 1 žiak reprezentuje na krajských súťažiach. V tomto školskom roku nás žiaci úspešne reprezentovali dokonca v celoslovenskom kole v súťaži Mladý záchranár CO v Považskej Bystrici.

Zbery:

Zber papiera bol z priestorových dôvodov obmedzený, prebiehal iba v jarných mesiacoch. Výťažok zo zberov bol použitý na oceňovanie žiakov za ich aktivity

Vzdelávacie poukazy :

Žiaci odovzdajú škole prakticky všetky vzdelávacie poukazy a navštevujú poskytované krúžky

Projekty:

Škola je zapojená do viacerých národných projektov popísaných v časti 1j. Tým si škola zabezpečuje nadštandardné vybavenie. Do projektov sú zapojení hlavne učitelia, skvalitnenie ich práce by však postupne mali pocítiť aj žiaci.

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

Projekty - žiaľ, nedarí sa nám uspieť v projektoch na zateplenie a vymaľovanie fasády budovy školy, celková investícia presahuje 150 000,- €, zriaďovateľ si takúto investíciu nemôže dovoliť.

Čitateľská gramotnosť - je treba neustále zdokonaľovať čítanie a chápanie prečítaných textov. V tejto oblasti majú viacerí žiaci výrazné nedostatky. Viditeľne sa to prejavuje vo výsledkoch testovania ale aj v bežnomvyučovacom procese. S tým súvisí aj práca školskej knižnice, ktorá pracuje v obmedzených priestoroch.

Práca s informačno-komunikačnými technológiami (IKT) - je potrebné preinštalovať PC, nainštalovať všetky multimediálne CD a aktívne využívať prácu na PC učiteľmi aj žiakmi školy a zapojiť do práce aj materskú školu.

Rozšírenie budovy - nadstavba - poslužíla by rozšíreniu školy, zlepšeniu psychohygienických podmienok pre jednotlivé triedy, kabinety a zefektívnila by prevádzku školy

Úprava školského dvoru - ihrisko - škola by potrebovala multifunkčné ihrisko, keďže nemá telocvičňu.

V prechodnom období (3 roky od zavedenia inovačného štátneho vzdelávacieho programu - sept. 2015) by škola mala prejsť kompletnejšou zmenou a z materiálneho hľadiska by mali pribudnúť učebne predmetov chémia, fyzika, výtvarná výchova, multimediálna učebňa, telcvičňa, dielne, ..... Žiaľ, kapacita školy takéto priestory neumožňuje vytvoriť, problémom sú aj finančné zdroje.

§ 2. ods. 1 p

Uplatnenie žiakov

Žiaci našej školy pokračujú ďalej v štúdiu na stredných školách:

Študijné odbory - maturitné:

Ø Pedagogická a sociálna akadémia Turčianske Teplice: 1 žiak / 1 dievča

Ø Obchodná akadémia Dolný Kubín 1 žiak / 1 dievča

Ø Stredná odborná škola obchodu a služieb Dolný Kubín: čašník, kozmetička 2 žiaci / 1 dievča

Ø Stredná odborná škola obchodu a služieb - hotelová akadémia DK 1 žiak / 1 dievča

Učebné odbory - 3 - ročné:

Ø Stredná odborná škola obchodu a služieb Dolný Kubín: kaderníčka 1 žiak / 0 dievčat

Ø Súkromná stredná odborná škola Dolný Kubín: kaderníčka 1 žiak / 1 dievča

§ 2. ods. 2 a

Psychohygienické podmienky

Psychohygienické podmienky pre výchovu a vzdelávanie žiakov sú dodržiavané a v súlade so schváleným prevádzkovým poriadkom školy.

Vyučovanie sa začína o 7:30 z dôvodu autobusovej dopravy. Škola je čistá, zvnútra nanovo vymaľovaná, triedy sú dostatočne osvetlené, je v nich nový nábytok. Sociálne zariadenia sú po rekonštrukcii vo veľmi dobrom stave.

Hodiny sú rozdelené v súlade so ŠkVP, Žaici sú spojení na hodinách telelesnej výchovy na II.stupni - sú dve skupiny dievčat a 2 skupiny chlapcov. Keďže nemáme telocvičňu, cvičí sa na chodbe, prípadne vonku na asfaltovom a trávnatom ihrisku. Hodiny však musia byť na I.stupni na 1.hodine a poslednej hodine vrámci rozvrhu, čo nie je celkom ideálne.

§ 2. ods. 2 b

Voľnočasové aktivity

Záujmové vzdelávanie realizujeme formou krúžkov, na ich financovanie používame vzdelávacie poukazy.

V školskom roku 2016/2017 nám vzdelávacie poukazy odovzdalo 96 žiakov. Hodnota vzdel. poukazu na rok 2017 bola 32,- €. Zo získaných financií sme financovali mzdu vedúcich krúžkov, ale aj materiál, ktorý použili žiaci na krúžky.

Okrem klasických krúžkov pracoval v šk.roku aj folkorny súbol, kde sa žiaci pripravovali na vystúpenia vrámci Bačovských dní a detského folklórneho festivalu Regionálne pexeso.

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
Hrnčiarsky krúžok23 Viera Šinálová
Kinematografický krúžok24 Mgr. Mária Kořalníková
LEGO krúžok14 Mgr. Katarína Šišková
Športový krúžok15 Mgr. Mária Ševčíková
Športový krúžok25 Mgr. Mária Kořalníková
Folklórny súbor Skalka45 Mgr. Mária Ševčíková

§ 2. ods. 2 c

Spolupráca školy s rodičmi

Škola a ZRPŠ spolupracujú na veľmi dobrej úrovni.

ZRPŠ pomáha škole finančnými darmi, ktoré slúžia na porytie nákupu metodických materiálov, na pomoc pri príprave projektov a na odmeny pre žiakov za reprezentáciu školy.

Ďalej sa stará o spoluzorganizovanie Mikulášskej besiedky (darčeky pre všetky deti aj zamestnancov), Karnevalu a Športového dňa.

V školskom roku 2016/2017 bola spolupráca bezproblémová a ZRPŠ patrí za to veľká vďaka.

Rodičia sa pravidelne zúčastňujú rodičovských združení - prvé je vždy začiatkom októbra (plenárne aj triedne), následne sú už iba konzultačné dni s rodičmi (vždy po klasifikačnej rade - v júni do 15.6.)

§ 2. ods. 2 d

Spolupráca školy a verejnosti

Škola sa profiluje ako škola rodinného typu s prvkami regionálnej výchovy. Škola poskytuje obci kultúru vo forme rôznych vystúpení, besiedok, slávností. Verejnosť ju vníma ako súčasť kultúrneho života obce, ako vzdelávaciu inštitúciu a ako neoddeliteľnú časť obce.

Obec zároveň financuje originálne kompetencie obce z podielových daní, zabezpečuje teda rozpočet pre materskú školu, školský klub a školskú jedáleň.

Záver

Vypracoval: Mgr. Harmat Peter

V Malatinej, 30.8.2017

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 31.8.2017

Vyjadrenie rady školy

Rada školy bola oboznámená so záverečnou správou o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za rok 2016/2017. Berie na vedomie.

V Malatinej, dňa 12.10.2017

Podpis

Schválenie zriaďovateľom školy

Zriaďovateľ školy Obecný úrad Malatiná schválil na svojom zasadnutí správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za rok 2016/2017.

V Malatinej, dňa 27.10.2017

Podpis:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  Malatiná 70, 026 01 Dolný Kubín

 • 043 5895168 (škola),
  043 5895178 (školská jedáleň)
  043 3811950 (materská škola)
  0907 856295 Mgr.Harmat Peter (RŠ)
  0917 781918 Mgr.Prílepková Zdenka (ZRŠ)

Fotogaléria