Navigácia

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Anglický jazyk ANJ
Biológia BIO
Cvičenia zo slovenského jazyka CSJ
Dejepis DEJ
Etika ETI
Fyzika FYZ
Geografia GEO
Hudobná výchova HUV
Chémia CHE
Informatická výchova IFV
Informatika INF
Matematika MAT
Náboženská výchova NBV
Nemecký jazyk NEJ
Občianska náuka OBN
Občianska výchova OBV
Pracovné vyučovanie PVC
Prírodopis PRI
Prírodoveda PDA
Prvouka PRV
Regionálna biológia RGB
Regionálna geografia RGG
Regionálna výchova RGV
Regionálny dejepis RGD
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Správanie SPR
Svet práce SEE
Technická výchova TEH
Technika THD
Telesná a športová výchova TŠV
Telesná výchova TEV
Vlastiveda VLA
Výchova umením VUM
Výtvarná výchova VYV
Zemepis ZEM

© aScAgenda 2018.0.1086 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 15.03.2018

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  Malatiná 70, 026 01 Dolný Kubín

 • 043 5895168 (škola),
  043 5895178 (školská jedáleň)
  043 3811950 (materská škola)
  0907 856295 Mgr.Harmat Peter (RŠ)
  0917 781918 Mgr.Prílepková Zdenka (ZRŠ)

Fotogaléria