Navigácia

 

Spoločný názov školského vzdelávacieho programu ZŠ s MŠ :      

CHOČ  - C ako cieľavedomosť, H ako humánnosť, O ako otvorenosť a Č ako čestnosť

 

Školský  vzdelávací  program materskej školy   

„ Z V E D A V Á      O V E Č K A  „   

Ciele a poslania výchovy  a vzdelávania  materskej školy:  

„ ŠKOLA  JE  PRE DIEŤA  A NIE  DIEŤA  PRE  ŠKOLU.  MATERSKÁ  ŠKOLA  MÁ  DAŤ  DIEŤAŤU  TAKÝ  ZÁKLAD,  ABY  MALO  PO  CELÝ  ŽIVOT  POTEŠENIE  ZO  VZDELÁVANIA „

Materská škola má:

vytvárať podmienky na získavanie poznatkov nadväzujúcich na primárne vzdelávanie 

nové poznatky sprostredkovávať prostredníctvom hrových činností, praktickou činnosťou detí, zážitkovým učením 

posilniť spoluprácu s rodičmi, verejnosťou – otvoriť školu verejnosti 

rozvíjať informačno-komunikačné technológie

vedieť vyhľadávať  informácie a prezentovať sa

spolurozhodovať o aktivitách

Charakteristika MŠ :

Materská škola je jednotriedna, navštevujú ju deti od 3 do 6 rokov , deti s OPŠD z Malatinej a aj okolitých obcí. Je to trieda s názvom a logom „ Zvedavé ovečky“.  

LOGO znázorňuje trávu, motýle, ovečku a oblaky:                 - tráva, motýle = príroda 

                                                                                                        - ovečka = ja som  

                                                                                                        - oblaky = ľudia  

                                                                                                        - názov  = kultúra  

 

Materská škola sa nesie v duchu regionálnej  výchovy, ľudových  tradícií a bezprostredného kontaktu s prírodou.     

Aká bude ovečka?                                  „ Budem taká ako zrkadlo. Iskrivá,čistá, zvonivá, ligotavá – ak ma budeš brúsiť a šľachtiť. 

                                                                                                     Slepá a hluchá, ak ma budeš zanedbávať.“  

 

Dĺžka dochádzky a formy 

Naša materská škola zabezpečuje celodennú aj poldennú  formu výchovy a vzdelávania. Dĺžka dochádzky je 3 roky, u niektorých detí 1 rok pred plnením  povinnej školskej dochádzky . 

 

Materiálno-technické a priestorové zabezpečenie predprimárneho vzdelávania 

MŠ sa nachádza v budove základnej školy. Má herňu, spálňu, stravovňu, šatňu a hygienické priestory esteticky upravené  a zariadené, ktoré pozitívne vplývajú na rozvoj osobnosti dieťaťa. Deti sa spolu s učiteľkami podieľajú na dotváraní estetického prostredia.  

 •         Centrum varenia a stolovania
 •         Centrum  dopravy
 •         Centrum   konštrukčnej tvorivosti - priestor pre hry a pohybové aktivity   
 •         Výtvarné centrum 
 •         Centrum grafomotoriky
 •         Predčitateľská gramotnosť 
 •         Počítačové centrum  
 •         Knižné centrum  -  priestor pre pracovné aktivity    

Trieda je vybavená účelovo a slúži na plánovanú riadenú výchovno-vzdelávaciu činnosť a na aktivity podľa záujmu detí.

Materiálne vybavenie 

Vybavenie  MŠ je účelové, vyhovujúce a dostačujúce. Deti majú dostupnosť pri výbere hračiek,  dostatočné množstvo kníh, ktoré sa priebežne dopĺňajú. Učebné pomôcky – estetické , vhodné objednávané z katalógov  Nomiland, FIT – EDU, EDUCA – play a pod.

Hudobné nástroje – klavír a harmónium je v ZŠ, detské hud. nástroje dostačujúce

Telovýchovné  náradie – penové gymnastické náradie, trampolínu v ZŚ, chodba na cvičenie, posilňovňa 

Výpočtová technika – multifunkčné zariadenie, počítače 5 kusov s nainštalovanými edukačnými programami, stolový počítač s príslušenstvom, elektronické didaktické pomôcky. Interaktívna tabuľa v ZŠ 

Didaktická technika -  Sony, rádiomagnetofón, fotoaparát  , televízor 

Na grafomotoriku využívame pracovné zošity, pracovné listy, každý predškolák má svoje pastelky, výtvarný  a pracovný materiál sa dopĺňa priebežne z poplatkov na predškolákov, stoly a stoličky sú nové, drevené, estetické, nábytok farebný, steny vyzdobené detskými motívmi z rozprávok.  

„CESTA  ZA  DOBROU  MATERSKOU  ŠKOLOU  JE  NÁROČNÁ, KĹUKATÁ, PLNÁ  PREKÁŽOK.  VYŽADUJE  SI PRAJNÉ  PROSTREDIE  Z KAŹDEJ  STRÁNKY  A OD  VŠETKÝCH.  JE  TO  PROCES  NIKDY  NEKONČIACI, ALE  VEĹMI  PROSPEŠNÝ  BUDÚCEJ  ÚSPEŠNOSTI  DIEŤAŤA  V JEHO  ĎALŠOM   VZDELÁVANÍ  A ŽIVOTE.“

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  Malatiná 70, 026 01 Dolný Kubín

 • 043 5895168 (škola),
  043 5895178 (školská jedáleň)
  043 3811950 (materská škola)
  0907 856295 Mgr.Harmat Peter (RŠ)
  0917 781918 Mgr.Prílepková Zdenka (ZRŠ)

Fotogaléria