• DENNÝ PORIADOK

     Rozpis denných činností v MŠ

     Školský rok: 2017/2018

     Čas

     Činnosti

     7:00

     8:00

     8:00 - 8:15

     8:15 - 8:40

     Otvorenie MŠ, schádzanie detí

     Hry a hrové činnosti podľa výberu  detí

     Ranný kruh – spoločné diskutovanie, navrhovanie aktivít

     Zdravotné cvičenie

     8:40 – 9:00

     Činnosti zabezpečujúce životosprávu – osobná hygiena, desiata

     9:00

     Vzdelávacie aktivity – zamerané na rozvoj rečovej, pohybovej, hudobno-pohybovej, výtvarnej, dramatickej, grafomotorickej, atď. oblasti korešpondujúcej so ŠkVP a ŠVP

     10:00

     Pobyt vonku – vychádzka, školský dvor

     11:30 – 14:15

     Činnosti zabezpečujúce životosprávu – osobná hygiena, obed

     Osobná hygiena – čistenie zubov, odpočinok (minimálne 30 minút)

     14:15 – 14:45

     Činnosti zabezpečujúce životosprávu – hygiena, olovrant

     14:45 – 16:00

     Hry a hrové činnosti podľa výberu detí – individuálne, skupinové, priamo i nepriamo usmernené, hodnotenie dňa

     16:00

     Koniec prevádzky školy

      

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • skola@zsmalatina.edu.sk
   • 043 5895168 (škola), 043 5895178 (školská jedáleň) 043 3811950 (materská škola) 0907 856295 Mgr.Harmat Peter (RŠ) 0917 781918 Mgr.Ševčíková Mária (ZRŠ)
   • Malatiná 70, 026 01 Dolný Kubín
   • 037813609
   • 2021673995
 • Fotogaléria

  • Snehové kráľovstvo
  • Pečenie medovníkov v materskej škole
  • Predvianočný čas v našej materskej škole
  • Vianočné trhy a besiedka
  • Mikuláš
  • Technické dielne z Nadácie Kia Motors Slovakia
  • Hrdá škola
  • Deň remesiel
  • KATARÍNSKA DISKOTÉKA, PASOVANIE PRVÁKOV A PIATAKOV
  • Výchovný koncert - Ja som dobrý remeselník
  • Besiedka – Mesiac úcty k starším
  • SVETOVÝ DEŇ VÝŽIVY, súťaž SVETLONOS a NAJ OVOCIE A ZELENINA