• 2017-2018

     1. VÚDPaP „Komplexný poradenský systém prevencie  ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí“ - projekt pre výchovných poradcov - ukončený
     2. „Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety“ ;škola získala interaktívku, notebook, ozvučenie učebne; cieľom je uskutočniť obsahovú prestavbu vzdelávania na zš a sš s využitím inovatívnych foriem a metód výučby - ukončené
     3. „Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania“ e-testovanie žiakov na PC pripojených na internet, učitelia škôl môžu využívať e-testy a úlohy zostavené z banky úloh a testov NÚCEM - ukončené
     4. Digiskola „Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva"; vytvorenie elektronického vzdelávacieho systému; tvorba a sprístupňovanie  ŠkVP a digitalizácia; škola získala interaktívku a 20 tabletov - ukončené
     5. „Zvýšenie kvalifikácie učiteľov telesnej a športovej výchovy“; inovatívne formy  a metódy vzdelávania, metodiky, nové pohybové aktivity; škola získala športové potreby - ukončené
     6. „Aktivizujúce metódy vo výchove“ ; vychovávateľka ŠKD, MŠ, I.stupeň; mediálna výchova, etická výchova, zdravotná výchova, dopravná výchova; škola získala vzdelávací obsahpre jednotlivé predmety - ukončené

      

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • skola@zsmalatina.edu.sk
   • 043 5895168 (škola), 043 5895178 (školská jedáleň) 043 3811950 (materská škola) 0907 856295 Mgr.Harmat Peter (RŠ) 0917 781918 Mgr.Ševčíková Mária (ZRŠ)
   • Malatiná 70, 026 01 Dolný Kubín
   • 037813609
   • 2021673995
 • Fotogaléria

  • Snehové kráľovstvo
  • Pečenie medovníkov v materskej škole
  • Predvianočný čas v našej materskej škole
  • Vianočné trhy a besiedka
  • Mikuláš
  • Technické dielne z Nadácie Kia Motors Slovakia
  • Hrdá škola
  • Deň remesiel
  • KATARÍNSKA DISKOTÉKA, PASOVANIE PRVÁKOV A PIATAKOV
  • Výchovný koncert - Ja som dobrý remeselník
  • Besiedka – Mesiac úcty k starším
  • SVETOVÝ DEŇ VÝŽIVY, súťaž SVETLONOS a NAJ OVOCIE A ZELENINA