• Informácie o prijímaní žiakov na stredné školy v školskom roku 2017/18

    • Stredné školy na svojich webových stránkach a vo svojich priestoroch zverejnia:

     1. kritériá a termíny talentových skúšok                          do 1.2.2018

               Talentové skúšky uskutočnia sa v termíne                     od 25.3.–15.4.2018

     • na bilingválne gymnáziá 
     • na ostatné stredné školy vyžadujúce overenie talentu (konzervatóriá, ŠUV, pedagogické a umelecké školy, športové gymnáziá a športové triedy) 
     • zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku prostredníctvom výchovného poradcu  riaditeľovi ZŠ do 20. 2. 2018 - 
     1. kritériá prijatia na ostatné študijné a učebné odbory  do 31.3.2018

      

     S účinnosťou od 1. januára 2013 zákonom č. 324/2012 Z.z. sa zaviedli povinné prijímacie skúšky na stredné školy pre všetky študijné (maturitné) odbory stredných škôl

     PRIJÍMACIE  SKÚŠKY

     1. KOLO:                   14. mája 2018                     a                      17. mája 2018

     • Oba termíny sú rovnocennévýsledok prijímacích skúšok, resp., či je žiak prijatý, sa dozviete najskôr 18.mája  večer.

      

     2. KOLO:                  19. júna 2018

     • Vyhlasujú stredné školy, ktorý nemajú dostatočný počet študentov. Môžu sa ho zúčastniť žiaci, ktorí sa nedostali na žiadnu školu, alebo chcú ísť na inú školu, resp. odbor, ktorý nemá  stredná škola naplnený.

      

     VP určí termín, kedy príde jeden z rodičov podpísať dve prihlášky a zároveň preberie zápisný lístok na strednú školu. Zápisný lístok dostane rodič len jeden, Zákonný zástupca  ho odovzdá  SŠ, keď v určený deň po prijímacích pohovoroch pôjde svoje dieťa zapísať. Ak svoje dieťa nezapíše, rozhodnutie, ktorým bol žiak prijatý na štúdium v strednej škole, je neplatné

     * Prihlášky podpisuje žiak, rodič, lekár, triedny učiteľ/výchovný poradca a riaditeľ školy.

       Detský lekár na vypísanej prihláške potvrdzuje zdravotný stav dieťaťa,  poplatok za 1 prihlášku 2€.

       Po podpísaní prihlášok riaditeľom ZŠ výchovná poradkyňa zašle do 20.4.2018 prihlášky  na jednotlivé stredné školy.

       To platí aj pre žiakov  5. ročníka, ktorí majú záujem o štúdium na osemročných gymnáziách.

        Podrobnejšie informácie na www.svs.edu.sk

      CELOSLOVENSKÉ TESTOVANIE ŽIAKOV– Testovanie 9-2018

      z matematiky a slovenského jazyka

     • termín:                        21. marca 2018
     • náhradný termín:       5. apríla 2018
     • INFORMÁCIE O TESTOVANÍ  www.nucem.sk

     Testovanie 9 je povinné pre všetkých žiakov 9. ročníka. Výsledky Testovania 9 sú jedným z najdôležitejších kritérií prijatia na stredné školy. ZŠ ich dostane v elektronickej podobe.

      

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • skola@zsmalatina.edu.sk
   • 043 5895168 (škola), 043 5895178 (školská jedáleň) 043 3811950 (materská škola) 0907 856295 Mgr.Harmat Peter (RŠ) 0917 781918 Mgr.Ševčíková Mária (ZRŠ)
   • Malatiná 70, 026 01 Dolný Kubín
   • 037813609
   • 2021673995
 • Fotogaléria

  • Snehové kráľovstvo
  • Pečenie medovníkov v materskej škole
  • Predvianočný čas v našej materskej škole
  • Vianočné trhy a besiedka
  • Mikuláš
  • Technické dielne z Nadácie Kia Motors Slovakia
  • Hrdá škola
  • Deň remesiel
  • KATARÍNSKA DISKOTÉKA, PASOVANIE PRVÁKOV A PIATAKOV
  • Výchovný koncert - Ja som dobrý remeselník
  • Besiedka – Mesiac úcty k starším
  • SVETOVÝ DEŇ VÝŽIVY, súťaž SVETLONOS a NAJ OVOCIE A ZELENINA