• winkŽiadosť na zapísanie do materskej školy (žiadosť musí byť pravdivo vyplnená a potvrdená lekárom)wink

    Ziadost_o_prijatie_do_materskej_skoly.docx

    winkAk rodičia žiadajú o odklad povinnej školskej dochádzky - vyplnia nasledujúcu žiadosť a doručia ju RŠ. K žiadosti sú povinní priložiť vyjadrenie pediatra a lebo odborné posúdenie pedagogicko-psychologickej poradne. Na základe žiadosti a odborného posudku rozhoduje RŠ o odklade šk.dochádzky. wink

    Ziadost_o_odlozenie_skolskej_dochadzky.doc

    wink Ak dieťa nie je prítomné v materskej škole päť a viac dní z dôvodu, že napr. trávi čas so starou mamou, ide na dovolenku s rodičmi, má prerušenú dochádzku a pod., pri návrate dieťaťa do materskej školy zákonný zástupca predkladá len Vyhlásenie o bezinfekčnosti prostredia“ - písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie, ktoré nesmie byť staršie ako jeden deň [(§ 24 ods. 8 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. wink

    Vyhlasenie_o_bezinfekcnosti.pdf

     

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • skola@zsmalatina.edu.sk
   • 043 5895168 (škola), 043 5895178 (školská jedáleň) 043 3811950 (materská škola) 0907 856295 Mgr.Harmat Peter (RŠ) 0917 781918 Mgr.Ševčíková Mária (ZRŠ)
   • Malatiná 70, 026 01 Dolný Kubín
   • 037813609
   • 2021673995
 • Fotogaléria

  • Snehové kráľovstvo
  • Pečenie medovníkov v materskej škole
  • Predvianočný čas v našej materskej škole
  • Vianočné trhy a besiedka
  • Mikuláš
  • Technické dielne z Nadácie Kia Motors Slovakia
  • Hrdá škola
  • Deň remesiel
  • KATARÍNSKA DISKOTÉKA, PASOVANIE PRVÁKOV A PIATAKOV
  • Výchovný koncert - Ja som dobrý remeselník
  • Besiedka – Mesiac úcty k starším
  • SVETOVÝ DEŇ VÝŽIVY, súťaž SVETLONOS a NAJ OVOCIE A ZELENINA