• ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

    1. Vyučovanie   dištančného   vzdelávania   začína   každý   pracovný   deň   od 7:30   v prostredí Edupage a videokonferencie sú v prostredí Microsoft Teams. Vyučovanie končí poslednou vyučovacou hodinou podľa rozvrhu.
    2. Dištančné vyučovanie je pre všetkých žiakov povinné.
    3. Vyučovanie prebieha podľa rozvrhu zverejneného na www stránke školy (www.zsmalatina.edupage.org)
    4. On-line hodiny (Teams) – účasť na videokonferenciách je povinná z matematiky, slovenského jazyka a literatúry a z anglického jazyka (videokonferencie 2-3 krát do týždňa z týchto predmetov - podľa ONLINE rozvrhu v menu Dištančné vzdelávanie).
    • Neúčasť na týchto hodinách a nepredloženie zadávaných úloh do 19:00 hod. v danom dni je zaznamenaná ako absencia žiaka v škole, ktorú musí následne ospravedlniť rodič
    • Ďalšie videokonferencie naviac mimo rozvrhu sú realizované po dohode vyučujúceho so žiakmi.
    1. Ostatné hodiny v rozvrhu žiak absolvuje s učiteľom cez rozhranie v EDUPAGE (interaktívna tabuľa, prezentácia učiva, domáce úlohy, poznámky, zadania, ...), ak žiak nie je prítomný na danej hodine počas dňa, úlohy sú pridelené triede a žiak musí zadania z hodiny vypracovať a zaslať vyučujúcemu do 19:00, inak mu vyučujúci zapíše absenciu, ktorú musí ospravedlniť rodič.
    2. Vyučujúci je k dispozícii žiakovi vždy v čase vyučovacej hodiny podľa rozvrhu, úlohy zadáva  po vyučovacej hodine, max. do 15:00, na vypracované zadanie čaká max. do 19:00, potom už zadáva absencie na jednotlivých hodinách do dochádzky
    3. Všetky informácie sú na našej www stránke v hornom menu: DIŠTANČNÉ VZDELÁVANIE

     

     

    Povinnosti žiakov:

    1. Pravidelne sleduj EDUPAGE, učitelia Ti tam posielajú presné informácie k vyučovaniu
    2. On-line hodiny (videokonferencie) sú povinné. Svoju neprítomnosť musíš Ty alebo Tvoj zákonný zástupca (rodič) ospravedlniť do 24 hodín
    3. Pomôž nám a na on-line hodine sa nebav, nesleduj niečo iné na internete a venuj s výkladu učiva, aby si to za krátky čas pochopil
    4. Ak Ti vyučujúci dá vypracovať nejaké úlohy, musíš ich poslať v daný deň hodiny do 19:00, potom už pri neodovzdaní úloh vyučujúci zapíše chýbanie na hodine a triedny učiteľ uzatvára dochádzku
    5. V prípade neúčasti na dištančnom vzdelávaní (povinná on-line hodina alebo ostatné hodiny cez zadania, úlohy, prezentácie, program ALF, Kozmix ....) si povinný predložiť ospravedlnenie svojej neúčasti tak, ako keby ZŠ fungovala normálnym spôsobom v budove školy.

     

    Povinnosti učiteľov:

    1. Vždy je k dispozícii žiakom počas hodiny v pôvodnom rozvrhu
    2. Zadania k hodine dáva žiakom počas hodiny, prípadne po dohode so žiakmi do 15:00 denne
    3. Čaká na vypracovanie zadaní do 19:00, potom zapisuje dochádzku na jednotlivých hodinách

     

    Povinnosti rodičov:

    1. Rodič má vytvorené rodičovské konto na EDUPAGE, pomocou stránky riešime väčšinu oznamov, problémov, pochvaly, napomenutia, známky, vyučovanie  a pod.
    2. Najideálnejším riešením je nainštalovaná aplikácia EDUPAGE v mobilnom telefóne (rodič má okamžitý prehľad o všetkom, čo sa deje v škole, vo vyučovaní a pod.)
    3. Dohliada a zodpovedá za to, aby sa žiak v stanovenom čase prihlasoval na on-line hodiny a aby si svedomito vypracúval úlohy, ktoré mu zadá vyučujúci
    4. Ak je žiak neprítomný na hodine a vopred sa vyučujúcemu neospravedlnil, jeho absenciu je rodič povinný nahlásiť a zdôvodniť.
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • skola@zsmalatina.edu.sk
   • 043 5895168 (škola), 043 5895178 (školská jedáleň) 043 3811950 (materská škola) 0907 856295 Mgr.Harmat Peter (RŠ) 0917 781918 Mgr.Ševčíková Mária (ZRŠ)
   • Malatiná 70, 026 01 Dolný Kubín
   • 037813609
   • 2021673995
   • zakladnaskola.malatina@gmail.com
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje