• V súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou zapríčinenou šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 sa 

    zápis detí do 1. ročníka základnej školy pre šk. rok 2020/2021

    uskutočňuje 

    bez osobnej prítomnosti detí a rodičov na zápise v termíne 

    od 15. apríla do 30. apríla 2020.

    Do základnej školy musí rodič v uvedenom termíne zapísať každé dieťa, ktoré do 31. augusta 2020 dovŕši 6. rok veku (vrátane dieťaťa, ktorému bol alebo bude odložený začiatok povinnej školskej dochádzky o jeden rok). O prijatí dieťaťa do základnej školy rozhoduje riaditeľ školy.

    Dieťa môže plniť povinnú školskú dochádzku aj v inej ako spádovej škole, ak ho riaditeľ „nespádovej“ školy prijme. V prípade, že dieťa bude plniť povinnú školskú dochádzku v zahraničí, rodičia ho musia zapísať aj na „kmeňovú“ základnú školu v Slovenskej republike, spravidla v mieste trvalého bydliska.

    Na zápis potrebujete vyplniť prihlášku (pozri ďalej). Overenie údajov poskytnutých v prihláške sa uskutoční do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania, resp. v prípade potreby, budete kontaktovaní aj skôr a s dôrazom na dodržanie hygienicko-epidemiologických opatrení, si dohodnete osobné stretnutie.

    Prihlášku doručíte vedeniu školy:

    - elektronicky cez webovú stránku školy - odporúčame vyučiť práve túto možnosť: elektronická prihláška

    - elektronicky cez portál eSlovensko.sk - musíte mať eID kartu

    - alebo vyplnením prihlášky a jej odoslaním poštou na adresu ZŠ, najideálnejšie hodením do schránky pri vstupe do školy: Zapisny_listok.pdf

    Na prihláške musia byť podpísaní, resp. uvedení obaja zákonní zástupcovia (resp. zákonný zástupca, ktorý má dieťa zverené). Zákonný zástupca je v zmysle § 20 ods. 4 zákona 245/2008 Z. z. povinný predložiť pri zápise (po epidemiologických opatreniach) požadované osobné údaje (obsahuje ich prihláška):

     • meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo a trvalé bydlisko dieťaťa (rodný list),
     • meno a priezvisko, trvalé bydlisko zákonných zástupcov (občiansky preukaz).

     

    Vyhodnotenie prijatia žiaka zašleme prostredníctvom elektronickej schránky e-Slovensko, poštou alebo e-mailom.

     

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • skola@zsmalatina.edu.sk
   • 043 5895168 (škola), 043 5895178 (školská jedáleň) 043 3811950 (materská škola) 0907 856295 Mgr.Harmat Peter (RŠ) 0917 781918 Mgr.Ševčíková Mária (ZRŠ)
   • Malatiná 70, 026 01 Dolný Kubín
   • 037813609
   • 2021673995
   • zakladnaskola.malatina@gmail.com
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje