• VÁŽENÍ RODIČIA BUDÚCICH PRVÁKOV,

     

    ZÁPIS DETÍ

    sa do 1. ročníka základnej školy

    pre šk. rok 2022/2023 

    20 - 22. apríla  2022 

     

     

    Keďže stále platia obmedzenia dané vyhláškou ÚVZ, budúci prváčikovia si pozrú prvú triedu, zoznámia sa s p.učiteľkou, vyskúšajú si rôzne zaujímavé úlohy vo štvrtok 21.apríla od  10:00 hod. do 11:00 hod.

     Rodičia nebudú prítomní na tejto hodine, zapisovať deti do 1.ročníka ZŠ môžu rodičia v budove základnej školy (RŠ, ZRŠ) 20., 21. a 22.apríla od 7:30 – 13:00 hod. (v piatok 22.4. od 7:30 do 16:30 hod.)

     

    Podmienky zápisu upravuje § 19, 20 a 60 zákona NR SR č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní v znení neskorších predpisov:

    • Na plnenie povinnej školskej dochádzky (PŠD) sú zákonní zástupcovia povinní prihlásiť deti, ktoré dovŕšia vek 6 rokov k 31.8.2022 dosiahnu školskú spôsobilosť, ale aj deti, ktoré mali v školskom roku 2021/2022 „odklad povinnej školskej dochádzky“
    • Ak ste sa rozhodli zapísať svoje dieťa v školskom roku 2022/2023  do 1. ročníka  na našej ZŠ, je pre Vás pripravený Formulár elektronickej prihlášky, ktorú máte možnosť vypísať aj vytlačiť v pohodlí domova. Obaja rodičia podpíšu prihlášku a zákonný zástupca ju prinesie na zápis. Pri zápise 20.4.,  21.4. alebo 22.4. 2022 Vám prihlášku skontrolujeme s údajmi v rodnom liste a občianskom preukaze.
    • Tým, ktorí nemali možnosť vytlačiť si ju, vyplnenú e-prihlášku vytlačíme (môžeme aj skôr kvôli podpisom oboch rodičov) a ak nemáte podpisy - dáme podpísať. Následne prihlášku skontrolujeme. 
    • Ak rodič nemá možnosť vyplniť elektronickú prihlášku z domu, vyplníme ju priamo pri zápise 20., 21., alebo 22.4., prípadne je k dispozícii tlačivo na ručné vypísanie v materskej škole, alebo aj tu: prihlaska_na_ZS.pdf

     

    Od tohto školského roka musia podľa zákona podpísať prihlášku obaja zákonní zástupcovia, takisto rozhodnutie o prijatí do ZŠ posielame obom rodičom, oba podpisy sa nevyžadujú ak:

    • Jednému z rodičov bol obmedzený výkon rodičovský práv a povinností (rozh.súdu)
    • Jeden z rodičov nie je schopný podpísať zo zdravotných dôvodov (potvrdenie lekára)
    • Vec neznesie odklad a a zadováženie podpisu druhého rodiča je spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou ( Priloha_c.2_Vyhlasenie.docx)
    • jeden podpis postačuje, ak sa zákonní zástupcovia dohodli a o tejto skutočnosti doručia riaditeľovi školy písomné vyhlásenie Priloha_c.3_-_Vyhlasenie.docx

     

    Doklady potrebné k zápisu:

    • občiansky preukazresp. iný doklad o trvalom resp. prechodnom pobyte
    • rodný list dieťaťa
    • vyhlásenie, rozh.súdu, potvrdenie lekára  – ak jeden zo zákonných zástupcov nemôže podpísať prihlášku, zároveň mu nebude posielané rozhodnutie

     

    Základná škola vyžaduje pri zápise údaje podľa § 20 ods. 4 školského zákona.

    ROZHODNUTIE o prijatí/neprijatí dieťaťa do školy vydá riaditeľ školy do 15. júna 2022.

    • Rozhodnutie sa doručuje obom zákonným zástupcom. Ak sa dohodnú, že rozhodnutie možno doručiť len jednému, predložia o tom škole písomné vyhlásenie ...Priloha_c.3_-_Vyhlasenie.docx

     

     

    "ODKLAD PŠD" - dieťa zostáva v MŠ - pokračovanie v povinnom predprimárnom vzdelávaní

    Ak dieťa po dovŕšení 6. roka veku nedosiahlo školskú spôsobilosť, môže požiadať rodič o pokračovanie v povinnom predprimárnom vzdelávaní v MŠ , prípadne môže riaditeľ základnej školy odporučiť zákonnému zástupcovi alebo zástupcovi zariadenia, aby požiadal ľubovoľnú materskú školu o pokračovanie vzdelávania v materskej škole na základe

    • písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie,
    • písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a
    • s informovaným súhlasom zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia.

    Ak riaditeľ príslušnej materskej školy rozhodne o pokračovaní vzdelávania v materskej škole, zákonný zástupca oznámi túto skutočnosť základnej škole, do ktorej zapísal svoje dieťa.

     

    "PREDČASNÉ PRIJATIE DIEŤAŤA DO 1.ROČNÍKA ZŠ"  

    Ak zákonný zástupca dieťaťa požiada, aby bolo na plnenie PŠD výnimočne prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo 6. rok veku a absolvovalo povinné predprimárne vzdelávanie, k žiadosti musí predložiť

    • súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia poradenstva a prevencie
    • súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast.
    • doklad o absolvovaní predprimárneho vzdelávania v MŠ v šk.roku 2021/2022

     

    Metodický pokyn z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu s presným znením je k dispozícii tu: Usmernenie_k_prijimaniu_do_ZS.pdf

     

    V Malatinej 30.03.2022

     Mgr. Peter Harmat, riaditeľ školy

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • skola@zsmalatina.sk
   • 043 5895168 (škola), 043 5895178 (školská jedáleň) 043 3811950 (materská škola) 0907 856295 Mgr.Harmat Peter (RŠ) 0917 781918 Mgr.Ševčíková Mária (ZRŠ) 0908 577110 Bc. Martina Javoreková (ZRŠ pre MŠ) 0915 390962 Mgr. Monika Kozáčiková (ŠKD)
   • Malatiná 70, 026 01 Dolný Kubín Slovakia
   • 037813609
   • 2021673995
   • zakladnaskola.malatina@gmail.com
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje