Navigácia

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScSuplovanie boli aktualizované
 • Lucie

  Do galérie Lucie boli pridané fotografie.

  Svätá Lucia noci upíja, ale dňu nepridá.

  Kedysi bol deň na Luciu považovaný za najkratší deň roka. Rozšírená bola viera, že počas najdlhšej noci mali všetky zlé sily a bytosti najväčší vplyv. V dedinskom prostredí to boli predovšetkým strigy. Dni od Lucie do Vianoc sa považovali za „strigônske“. Vravelo sa: "Od Lucie do Vianoc, každá noc má svoju moc."  Ľudia sa pred strigami chránili jedením cesnaku, kreslením krížov posvätenou kriedou na dvere obydlí a stajní. Ten, kto chcel strigy vidieť na vlastné oči, mal zhotoviť drevený stolček podľa prísnych pravidiel – bez klincov, len jediným zaťatím sekery denne až do Štedrého dňa. Vtedy bolo treba vyjsť na krížne cesty, sadnúť si na stolček a čakať, kým sa zjavia bosorky z celej dediny. „Lucie“ nezabudli ani na našu školu. V jednotlivých triedach husím krídlom vymetali všetky kúty a vyháňali zlých duchov a choroby.

   

   

 • Mikuláš v škole

  Do galérie Mikuláš v škole boli pridané fotografie.

  Mikuláš, Mikuláš, čo v tom vreci máš?

  ...malo určite na jazýčku nejedno dieťa. A veru aj mal! Tak ako to už býva dobrým zvykom, aj tento deň k nám opäť po roku zavítal svätý Mikuláš. Naši deviataci si pripravili krátke divadielko o svätom Mikulášovi a o neposlušnom Jankovi, ktorého čerti zobrali do pekla, aby sa polepšil. Deti zase Mikulášovi zaspievali či zarecitovali a za odmenu od neho dostali mikulášsky balíček. Mgr. Mária Martinčeková

 • Exkurzia deviatakov do závodov v D.Kubíne

  Do galérie Exkurzia do závodov boli pridané fotografie.

  Dňa 23. 11. 2017 sa deviataci zúčastnili exkurzie vo firmách MIBA a FONTANA v Dolnom Kubíne a tiež aj Dňa otvorených dverí SOŠ polytechnickej Dolný Kubín – Kňažia.

  Všetci sme boli plní očakávaní, čo nové sa dozvieme a uvidíme. Pred firmou MIBA sme sa spojili s deviatakmi z Cirkevnej školy v Dolnom Kubíne a rozdelili na tri skupiny. Každá skupina mala prideleného sprievodcu, ktorý nás sprevádzal po areáli firmy. Vo výrobnej halách nám vysvetlil celý technologický postup výroby komponentov do automobilov - od prášku po hotový výrobok. Po prehliadke výrobných hál, v ktorých bol veľký hluk, sme sa dostali až do baliarne, kde robili kontrolu a balenie výrobkov.

   Potom sme si prezreli priestory slovensko-talianskej firmy FONTANA,  v ktorej vyrábajú rôzne druhy nožov do poľnohospodárskych strojov. Následne sme sa presunuli mikrobusom do SOŠ polytechnickej. Tam nám ukázali triedy, dielne, novú 3D tlačiareň a iné zaujímavé stroje a zariadenia, na výrobe ktorých sa podieľali aj samotní študenti. Na záver nám pani riaditeľka Ing. Belová predstavila študijné a učebné odbory, formy vzdelávania a spoluprácu s okolitými firmami. Na exkurzii sme sa dozvedeli veľa zaujímavých vecí.  (Silvia Smoleňová)

                                                                                                                       

 • Burza stredných škôl

  Dňa 14.11.2017 sme spolu s deviatakmi navštívili  MsKs v Dolnom Kubíne, kde sa konala burza stredných škôl. Tu sa predstavovali jednotlivé školy nielen z Dolného Kubína, ale aj Žiliny, či Banskej Bystrice. Žiaci sa mali možnosť priamo študentov jednotlivých škôl opýtať na školský systém, spokojnosť so štúdiom, vyučujúcich, predmety, či vybavenosť školy. Vyskúšali si aj miešať nápoje, lakovať nechty alebo nechali sa nalíčiť. Verím, že im návšteva tejto burzy uľahčila rozhodovanie vo výbere povolania. Mgr. Mária Martinčeková

  Do galérie Burza stredných škôl boli pridané fotografie.

 • Katarínska diskotéka

  Do galérie Katarínska diskotéka boli pridané fotografie.

  Katarínske tanečné zábavy majú dávnu tradíciu. V mnohých mestách i na dedinách ju dodržiavajú dodnes. Určite ich nevynechal nikto, kto mal rád zábavu, hudbu a veselú spoločnosť. Ani naši deviataci neporušili tradíciu Katarínskej diskotéky, spojenej s pasovaním prvákov a prijatím piatakov do cechu žiackeho. Zvedaví prváci i piataci za zvukov kráľovských fanfár vošli cez vyzdobenú bránu do kráľovstva „ Žiačikovo“, aby po splnení úloh slávnostne sľúbili, že si budú vzorne plniť svoje školské povinnosti a stanú sa tak platnými členmi cechu žiackeho. V starodávnej lavici sľub podpísali a potvrdili odtlačkom svojho prsta. Potom pokľakli pred kráľa Ľuboša I., ktorý ich pasoval a z rúk kráľovnej Rachel si prevzali pamätný list.

                  Po slávnostnom akte začala zábava. Všetci sa príjemne zabavili, vyskákali, zatancovali pri obľúbených piesňach. Deviataci pripravili zaujímavé súťaže s balónmi, stoličkový tanec, karaoke.  Víťazi i ostatní  účastníci boli odmenení sladkosťami. (Mgr. Zdenka Prílepková)

   

 • Riaditeľské voľno - 7.12.2017 (štvrtok)

  Riaditeľ ZŠ s MŠ Malatiná Mgr. Peter Harmat oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov a § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o organizácii školského roka na základných školách, stredných školách, na základných umeleckých školách, na odborných učilištiach a jazykových školách v znení vyhlášky č. 518/2010 Z. z.

  p o s k y t u j e

  z organizačných dôvodov žiakom ZŠ s MŠ Malatiná riaditeľské voľno  dňa 7.12.2017 (štvrtok).

  V tento deň bude prerušená prevádzka v materskej škole, v školskom klube detí a v školskej jedálni.   Mgr. Peter Harmat, riaditeľ školy

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScSuplovanie boli aktualizované
 • Deň otvorených dverí ZŠ a konzultácie s rodičmi

  Vážení rodičia, 

  srdečne Vás pozývame na Deň otvorených dverí do našej školy v pondelok 20.11.2017 od 7:30 do 12:00. Môžete sa prísť pozrieť na vyučovanie do tried, kde sa učí Vaše dieťa. Zároveň Vás pozývame na konzultácie učiteľov s rodičmi, ktoré budú nasledovať po štvťročnej pedagogickej rade (tá bude od 13:15 do 15:00). Od 15:00 do 17:00 hod. sú Vám k dispozícii všetci učitelia. Môžete sa s nimi porozprávať o prospechu, výchovných problémoch ale aj o úspechoch v jednotlivých triedach. Radi Vás uvidíme. Mgr. Peter Harmat

 • Hodina deťom

  Vážení občania, ZŠ s MŠ Malatiná v spolupráci s nadáciou Hodina deťom, organizuje dobrovoľnú zbierku na pomoc deťom. Žiaci s pokladničkami budú tento štvrtok pri Obecnom úrade a pri hornom obchode od 12-13.00 hodiny. Potom pôjdu pomaly obcou po najväčších uliciach v žltých vestách. Kto bude mať záujem, môže prispieť ľubovoľnou sumou. Všetky vyzbierané prostriedky putujú na pomoc deťom. Ďakujeme. Mgr. Peter Harmat

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScSuplovanie boli aktualizované
 • Do galérie Záložka do knihy spája boli pridané fotografie.

  „Záložka do knihy spája školy“ je názov projektu, do ktorého sa zapojila aj naša škola. Vyhlasuje ju Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave a tento rok už slávi svoj 8. ročník. Cieľom tejto súťaže je podpora čitateľských aktivít u detí a to prostredníctvom výmeny záložiek do knihy. Žiaci na hodinách slovenského jazyka čítali rozprávky a na výtvarnej výchove záložky tvorili. Každá škola dostala pridelenú partnerskú školu a tak deti ktoré zaujímavú záložku pre niekoho vyrobili, dostali tiež nejakú späť. Mgr. Mária Martinčeková

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScSuplovanie boli aktualizované
 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScSuplovanie boli aktualizované
 • Do galérie Beseda o drogách boli pridané fotografie.

  Vo štvrtok - 2. novembra 2017, žiaci 2. stupňa absolvovali  prednášku : „ PRAVDA O DROGÁCH, ktorú nám bezplatne ponúklo Občianske združenie: SLOVENSKO BEZ DROG.

  Najskôr sa o tejto téme oboznámili žiaci: 5. až 7. roč. a potom  skupina žiakov 8. a 9. ročníka. S každou skupinou pracovala lektorka Katarína Kosmeľová 2 vyučovacie hodiny,  za prítomnosti vyučujúcich.

   Najskôr zisťovala, čo žiaci o týchto látkach vedia, odkiaľ získavajú informácie.  Žiaci odpovedali , že z internetu.  Postupne im však vysvetľovala ich  škodlivé účinky na organizmus. Prečo  tieto  jedovaté, návykové látky  vyvolávajú závislosť, aký je rozdiel medzi legálnymi a nelegálnymi drogami a drogami používanými v zdravotníctve. Taktiež im vysvetlila ako vplývajú na myslenie , emócie a konanie človeka.

  Vysvetlila im, že drogy neriešia bežné problémy mladých ľudí ( sklamania v láske, neúspechy v škole, ťažkosti v rodine, nedorozumenia s rovesníkmi, nesmelosť , nudu). Prednášku doplnila mnohými skutočnými príbehmi mladých ľudí s týmito škodlivými látkami. Ozrejmila im, že to nie je len problém veľkých miest, ale aj menších ako je napr.  Dolný  Kubín, ba  celej Oravy.  Ing. Jana Šuličová

 • Do galérie Besiedka - Mesiac úcty k starším boli pridané fotografie.

  Mesiac október je už tradične venovaný úcte k starším. Aj tento rok pripravili pedagógovia a žiaci  našej školy pre našich starších spoluobčanov malú slávnosť plnú spevu, tanca aj divadla. Dúfame, že sa medzi nami dobre cítili a ostali im len pekné spomienky. Mgr. Mária Martinčeková

  Natrhám si kvety pod lesom na stráni,
  vám starí rodičia, kytku dám do dlaní.
  Hoc vlas vám šedivie a zrak sa zakalí,
   prijmite od detí najkrajšie pozdravy.
   Prijmite kytičku, čo slzou prevlhla
   aj mne sa tískajú slzy tiež do hrdla.
   Nech sa vám predĺži životná vaša púť,
   želáme zo srdca, vaša vnučka i vnuk.

  Babička naša milá...... opäť k nám zavítal október a s ním aj sviatok našich starkých. My sme si ho v našej škôlke pripomenuli spoločným čítaním.Starká Martuška prečítala deťom v rozprávkovom knižnom domčeku rozprávku " O dvanástich mesiačikoch ", keďže sme si v tom týždni rozprávali o časových vzťahoch. Deti pozorne počúvali, ani nedýchali. Starkej za odmenu zaspievali pesničku o babičke a dedkovi a pri spoločnej desiate sme ju pohostili sladkou kávičkou. Potom ju deti pozvali na spoločný program detí materskej a základnej školy do kultúrneho domu, ked si už tradične uctíme našich starkých  pekným kultúrnym programom. Slušňáková Katarína   

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  Malatiná 70, 026 01 Dolný Kubín

 • 043 5895168 (škola),
  043 5895178 (školská jedáleň)
  043 3811950 (materská škola)
  0907 856295 Mgr.Harmat Peter (RŠ)
  0917 781918 Mgr.Prílepková Zdenka (ZRŠ)

Fotogaléria