• Platné vyhlásenia k 23.11.2020

     • Pre rodičov všetkých žiakov ZŠ a MŠ naďalej platí:

      • predkladajú po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej alebo materskej školy v trvaní viac ako 3 po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti:

                                                  bezinfekcnost_dietata_-_vyhlasenie_rodic.pdf

      • Pri prerušení viac ako 5 pracovných (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) dní z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast.

      Pre zamestnacov naďalej platí:

      • predkladajú po každom prerušení dochádzky do zamestnania v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie o tom, že zamestnanec neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie, poprípade PN vystavené príslušným lekárom.         

                                                  dotaznik_zdravotny_stav_zamestnanec.pdf

      Návštevy:

      •  naďalej platí, že vstup do budovy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľom školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti návštevníka

                                                 bezinfekcnost_-_navstevnik_skoly.pdf

                                                 Suhlas_riaditela_skoly_so_vstupom_do_budovy.pdf

                    

     • Triedne on-line rodičovské združenia

     • Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že v pondelok 16.11.2020  a v stredu 18.11.2020 budú prebiehať triedne online rodičovské združenia.

      Rozpis:

      Pondelok 16.11.2020

      17:00 hod. – 5.trieda;  6.trieda

      17:30 hod. – 7.trieda;  8.trieda

      18:00 hod. – 9.trieda

       

      Streda 18.11.2020

      17:00 hod. – 1.trieda; 2.trieda

      18:00 hod. – 3.trieda; 4.trieda

      Schôdzka bude prebiehať v prostredí MS Teams (rovnako ako žiaci na online hodinách). Presný link, cez ktorý sa priamo pripojíte, Vám pošle triedny učiteľ do správy v rodičovskom konte EDUPAGE

     • ON-LINE vzdelávanie od utorka 10.11.2020

     • Milí žiaci, vážení rodičia, od utorka upravujeme dištančné vzdelávanie nasledovne:

      1. Žiaci musia absolvovať on-line hodiny (videokonferencie v Teams-e) podľa rozvrhu v hornom menu v časti DIŠTANČNÉ VZDELÁVANIE – Rozvrh on-line hodín – ak budú chýbať, učiteľ už zapíše do dochádzky chýbajúceho žiaka, musí ho potom ospravedlniť rodič (podrobne v pokynoch v menu DIŠTANČNÉ VZDELÁVANIE)
      2. Ostatné hodiny podľa pôvodného rozvrhu – učiteľ zadáva zadania na jednotlivé hodiny, je pre žiakov k dispozícii na danej hodine cez CHAT (v Edupage alebo Teamse), ale žiaci ich môžu vypracovávať v priebehu dňa hocikedy, odovzdať zadania (ak sú zadané) však musia do 19:00, na druhý deň ráno po neodovzdaní, učiteľ zapíše chýbajúceho žiaka, potom ospravedlňuje rodič

      Snažíme sa prispôsobiť dištančné vzdelávanie potrebám žiakov, rodičov a učiteľov. Aj preto zavádzame od utorka videokonferencie, na ktoré sa väčšina žiakov veľmi teší. Na druhej strane potrebujeme začať riešiť aj účasť žiakov na dištančnom vzdelávani - preto tie informácie o dochádzke. Ak budete mať s niečim problém, radi Vám pomôžu triedni učitelia, svoje návrhy alebo pripomienky môžete posielať aj riaditeľovi školy, pripravujeme pre Vás aj on-line triedne rodičovské združenia. 

     • Vyhlásenia po celoplošnom testovaní - potrebné v utorok 10.11.2020

     • Vážení rodičia – opäť je potrebné doniesť vyplnené tlačivá v utorok 10.11.2020 pri nástupe do ZŠ alebo MŠ o bezinfekčnosti

      Vyhlasenie_zakonneho_zastupcu_8.11.2020.pdf

      Bez podpísaného tlačiva nie je možné prijať dieťa do MŠ ani žiaka do ZŠ.

      Materská škola vyžaduje od zákonného zástupcu negatívny výsledok RT - PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID – 19, inak osoba nemôže vstúpiť do vnútorných priestorov ZŠ s MŠ.

      Žiaci prvého stupňa základnej školy, ktorí majú nad 10 rokov  sú od preukázania výsledkov testu oslobodení

      Ak je dieťa alebo žiak v povinnej 10-dňovej izolácii z dôvodu svojho pozitívneho výsledku alebo pozitívneho výsledku testu člena jeho domácnosti, zákonný zástupca informuje lekára podľa § 1 ods. 2 písm. b) vyhlášky č. 15. Zákonný zástupca oznamuje škole povinnú izoláciu dieťaťa alebo žiaka a informuje, či sa žiak zúčastní dištančného vzdelávania. Ak sa žiak dištančného vzdelávania nezúčastňuje, škola ho eviduje ako neprítomného. Pri návrate do školy po ukončení 10-dňovej povinnej izolácie odovzdáva zákonný zástupca škole potvrdenie od lekára.

      Zamestnanci materských škôl a základných škôl predložia zamestnávateľovi po celoplošnom testovaní pri prvom nástupe do zamestnania v zmysle Zákona č. 124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci certifikát o negatívnom výsledku RT - PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID – 19.

      ​​​​​​​K 8.11.2020 boli vydané nasledujúce usmernenia:

      Usmernenie_Spolocna_zodpovednost_8.11.2020.pdf

      Podmienky_vstupu_do_skoly_po_8.11.2020.pdf

      Vyhlasenie_navstevnika_skoly_8.11.2020.pdf

      Vyhlasenie_zamestnanca_8.11.2020.pdf


     • INFOGRAFIKA k 2.11.2020

     • Zajtra (streda 3.11.) potrebujú deti MŠ aj žiaci ZŠ vyhlásenie o bezinfekčnosti:

      Bezinfekcnost_rodic.pdf 

      Prosíme rodičov, ktorí sa nezúčastnili celoplošného testovania, aby si pozreli nasledujúce usmernenia:

      Informácie o deťoch: 

     • Usmernenie ministerstva z 1.11.2020

     • Usmernenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR k opatreniam vyplývajúcim z celoplošného testovania „Spoločná zodpovednosť“

      Ministerstvo   školstva,   vedy,   výskumu   a športu   SR   v nadväznosti   na   vyhlášky   Úradu   verejného zdravotníctva Slovenskej republiky  č. 15 a č. 16 zo dňa 29. a 30. októbra 2020 a uznesenie vlády SR č. 693/2020 vydáva toto usmernenie v súvislosti s celoplošným testovaním „Spoločná zodpovednosť.“

      1.    V prípade   pozitívne   testovanej   osoby   sa   podľa   §   1   vyhlášky   č.   15   Úradu   verejného zdravotníctva z 29. októbra 2020 (ďalej len „vyhláška č. 15“) nariaďuje tejto osobe aj osobám žijúcim s ňou v spoločnej domácnosti povinná 10-dňová izolácia. Ak dieťa, žiak, učiteľ alebo zákonný  zástupca  obdrží  pozitívny  výsledok  antigénového  testu  (alebo  ho  obdrží  osoba, s ktorou žije v spoločnej domácnosti), ostáva v povinnej  10-dňovej izolácii. V tomto  prípade zamestnanec, žiak ani dieťa nenavštevujú školu prezenčne.

      2.    Zamestnanec,  ktorý  obdrží  pozitívny  výsledok  testu,  respektíve  zamestnanec,  ktorý  žije v domácnosti s pozitívnou osobou, kontaktuje svojho lekára podľa § 1 ods. 2 písm. b) vyhlášky č. 15. Lekár v prípade potreby môže nariadiť pandemickú práceneschopnosť.

      3.    Zamestnanec,  ktorý  obdržal  pozitívny  výsledok  testu,  respektíve  zamestnanec,  ktorý  žije v spoločnej  domácnosti  s osobou  s pozitívnym  výsledkom  testu  a  je  v povinnej  10-dňovej izolácii, môže vykonávať prácu z domácnosti, ak sa so zamestnávateľom dohodnú na výkone práce z domácnosti podľa § 250b ods. 2 Zákonníka práce.

      4.    V prípade,  že  výkon  práce  z  domácnosti  nie  je  možný  a zamestnanec  nečerpá  pandemickú práceneschopnosť, zamestnávateľ sa môže so zamestnancom dohodnúť na čerpaní dovolenky, náhradného voľna alebo na pracovnom voľne podľa §141 ods. 3 Zákonníka práce.

      5.    V prípade pozitívne testovaného zamestnanca, ktorý prezenčne vyučoval triedu,  ministerstvo školstva  odporúča,  aby  trieda  prešla  na  10  kalendárnych  dní  na  dištančné  vzdelávanie postupom podľa bodu 1. Rozhodnutia ministra školstva z 28. augusta 2020.

      6.    Ak je dieťa alebo žiak v povinnej 10-dňovej izolácii z dôvodu svojho pozitívneho výsledku alebo pozitívneho výsledku testu člena jeho domácnosti, zákonný zástupca informuje lekára podľa § 1 ods. 2 písm. b) vyhlášky č. 15. Zákonný zástupca oznamuje škole povinnú izoláciu dieťaťa alebo žiaka a informuje, či sa žiak zúčastní dištančného vzdelávania. Ak sa žiak dištančného vzdelávania  nezúčastňuje,  škola  ho  eviduje  ako  neprítomného.  Pri  návrate  do  školy  po ukončení 10-dňovej povinnej izolácie odovzdáva zákonný zástupca škole potvrdenie od lekára.

      7.    V prípade negatívneho výsledku testu podľa § 1 ods. 2 písm. a) a § 2 ods. 2 písm. a) vyhlášky č. 16 Úradu verejného zdravotníctva z 30. októbra 2020 (ďalej len „vyhláška č. 16“) je možné vstúpiť do vnútorných a vonkajších priestorov školy alebo školského zariadenia až po tom, ako sa osoba preukáže potvrdením o negatívnom výsledku testu.

      a)    Podľa § 1 ods. 3 a § 2 ods. 3 vyhlášky č. 16 je riaditeľ alebo ním poverený zamestnanec oprávnený požadovať od osoby vstupujúcej do vnútorných alebo vonkajších priestorov školy alebo školského zariadenia preukázanie sa negatívnym výsledkom testu  alebo potvrdenie o výnimke podľa vyhlášky č. 16.

      b)    Podľa § 3 vyhlášky č. 16 je riaditeľ školy alebo školského zariadenia povinný na všetky vstupy školy alebo školského zariadenia viditeľne umiestniť oznam o zákaze vstupu a výnimkách zo  zákazu vstupu podľa tejto vyhlášky. Oznam  je  uvedený  v Prílohe č. 1 tohto usmernenia.

      c)    V zmysle  týchto  vyhlášok  platí  povinná  izolácia  iba  pre  zamestnanca  a členov  jeho domácnosti.  Zamestnanci  na  tom  istom  pracovisku,  ktorí  majú  negatívny  výsledok testu, neabsolvujú v zmysle vyhlášok povinnú izoláciu.

      8.    V prípade,  že  sa  osoba  nevie  preukázať  negatívnym  výsledkom  testu  alebo  potvrdením o výnimke, v zmysle vyhlášky č. 16 nemôže vstúpiť do vnútorných a vonkajších priestorov školy alebo školského zariadenia.

      a)    Zákonný zástupca, ktorý sa nevie preukázať negatívnym výsledkom testu, podľa vyhlášky č.  16  nemôže  vstúpiť  do  vnútorných  a  vonkajších  priestorov  školy  alebo  školského zariadenia. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v tomto prípade odporúča, aby    zákonný    zástupca    neumiestňoval    dieťa    do    materskej    školy    na    najbližších 10 kalendárnych dní. Pokiaľ ide o zákonného zástupcu žiaka základnej školy, ministerstvo odporúča  zákonnému  zástupcovi  postupovať  v zmysle  bodu  5.  Rozhodnutia  ministra školstva   z   28.  augusta   2020,   t.   j.  ospravedlniť   žiaka   z   vyučovania  na   5   za   sebou nasledujúcich  vyučovacích  dní.  V  tomto  prípade  ide  o  3.  november,  4.  november, 5. november, 10. november a 11. november 2020. Pri návrate do školy po viac ako troch dňoch  predkladá  zákonný  zástupca  vyhlásenie  o  bezinfekčnosti  uvedené  v Prílohe  č.  2 tohto usmernenia.

      b)    Dieťa v materskej škole, žiak nultého a prvého až štvrtého ročníka základnej školy a žiak základnej  školy  pre  žiakov  so  špeciálnymi  výchovno-vzdelávacími  potrebami,  ktorý  sa nezúčastnil testovania, majú podľa § 1 ods. 2 písm. f) a q) vyhlášky č. 16 povolený vstup do školy aj bez preukázania negatívneho výsledku testu. Pri návrate do školy po viac ako troch dňoch predkladá vyhlásenie o bezinfekčnosti uvedené v Prílohe č. 2 tohto usmernenia.

      c)    Zamestnanec,  ktorý  sa  nevie  preukázať  negatívnym  výsledkom  testu  a nespadá  pod výnimky špecifikované v § 2 ods. 2 vyhlášky č. 16, nemôže v zmysle vyhlášky č. 16 vstúpiť do   vnútorných   a vonkajších   priestorov   školy   a školského   zariadenia.   Podľa   vyhlášky č. 16 sa tento zákaz týka všetkých zamestnancov bez ohľadu na vek. V tomto prípade je možné postupovať podľa bodu 4. tohto usmernenia alebo dohodnúť sa na výkone práce z domácnosti.  Pri  návrate  do  školy  zamestnanec  predkladá  vyhlásenie  o bezinfekčnosti uvedené v Prílohe č. 3 tohto usmernenia.

      d)    Ak sa zamestnanec nevie preukázať negatívnym výsledkom testu zo zdravotných dôvodov (výnimky špecifikované v § 2 ods. 2 vyhlášky č. 16), môže podľa vyhlášky č. 16 vstúpiť do školy aj bez negatívneho výsledku testu. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v tomto prípade však odporúča, aby sa zamestnávateľ a zamestnanec dohodli na výkone práce   z domácnosti   tak,   aby   zamestnanec   nevstupoval   do   vnútorných   a vonkajších priestorov  školy  a školského  zariadenia  po  dobu  10  kalendárnych  dní  od  ukončenia testovania.  Pri  návrate  do  školy  zamestnanec  predkladá  vyhlásenie  o bezinfekčnosti uvedené v Prílohe č. 3 tohto usmernenia.

      Ďalšie   výnimky   a podmienky   súvisiace   s testovaním   nájdete   v nasledovných   vyhláškach   Úradu verejného zdravotníctva:

      1.    Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri  ohrození  verejného  zdravia  k  režimu  izolácie  pozitívnych  osôb  v  rámci  celoplošného testovania „Spoločná zodpovednosť“ z 29. októbra 2020:

      https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_2020/ciastka_11_

      2020.pdf

      2.    Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri  ohrození verejného  zdravia  k  režimu  vstupu  osôb do  priestorov  prevádzok a  priestorov zamestnávateľa z 30. októbra 2020:

      https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_2020/ciastka_12_

      2020.pdf

     • Vyhlásenia po celoplošnom testovaní - potrebné v utorok 3.11.2020

     • Vážení rodičia, po celoplošnom testovaní 31.X. -1.XI. boli upravené tlačivá, ktoré musia žiaci I.stupňa a deti materskej školy doniesť v utorok 3.11.2020 pri nástupe do ZŠ alebo MŠ. Prosím o vytlačenie a vypísanie, vytlačené budú k dispozícii v pondelok aj pri vstupe do školy. 

      Zákonný zástupca dieťaťa, ktoré navštevuje materskú školu, predloží po celoplošnom testovaní pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti. Tlačivo upravené podľa usmernenia k 01.11.2020 je tu:

      Bezinfekcnost_rodic.pdf

      Materská škola vyžaduje od zákonného zástupcu negatívny výsledok RT - PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID – 19, inak osoba nemôže vstúpiť do vnútorných priestorov ZŠ s MŠ.

      Zákonný zástupca žiaka, ktoré navštevuje základnú školu predloží po celoplošnom testovaní pri prvom nástupe dieťaťa do základnej školy Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti. Tlačivo upravené podľa usmernenia k 01.11.2020 je tu:

      Bezinfekcnost_rodic.pdf

      Ak by chcel zákonný zástupca vstúpiť do školy, základná škola vyžaduje od zákonného zástupcu negatívny výsledok RT - PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID – 19, inak osoba nemôže vstúpiť do vnútorných priestorov ZŠ s MŠ.

      Bez podpísaného tlačiva nie je možné prijať dieťa do MŠ ani žiaka do ZŠ.

      Zamestnanci materských škôl a základných škôl predložia zamestnávateľovi po celoplošnom testovaní pri prvom nástupe do zamestnania v zmysle Zákona č. 124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci certifikát o negatívnom výsledku RT - PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID – 19.

      Na žiakov prvého stupňa základnej školy, ktorí majú nad 10 rokov a nevedia sa preukázať negatívnym výsledkom RT - PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID – 19, sa nevzťahuje bod A1 ods. 13 a bod A.2 ods. 11 Uznesenia vlády č. 678/2020 (teda nemôžu sa zúčastňovať prezenčnej výučby).

     • Vyučovanie na II.stupni od pondelka 26.10.2020

     • Od pondelka prebieha dištančne (všetci žiaci sú doma). Vyučovanie je pre každého žiaka povinné. Hlavný spôsob komunikácie bude cez EDUPAGE (cez našu školskú stránku), následne pristúpime na on-line hodiny. Pokyny dostal každý žiak na letáčiku. Od pondelka pribudne na www stránke aj baner „DIŠTANČNÉ VZDELÁVANIE“. Predbežný termín spätného nástupu zverejnilo ministerstvo na 30.11.2020 (pondelok). Je to však iba „svetlý bod“, ktorý sa bude posúvať v rámci situácie v SR. Môže sa teda stať, že sa bude posúvať až do Vianoc, alebo sa vyučovanie na tých pár týždňov pred Vianocami otvorí. Podobne je to aj s vianočnými, polročnými, jarnými prázdninami, ktorých skracovanie, predlžovanie bude závislé od situácie v SR.

      Ak niektorí žiaci nemajú k dispozícii internet, počítač, tablet alebo mobil, snažíme sa v škole vytvoriť podmienky, aby títo žiaci II.stupňa prišli do školy, pretože vyučovanie je povinné. V súčasnosti vzhľadom na nariadenia však títo žiaci do školy nemôžu vstúpiť. Prosím týchto žiakov, aby kontaktovali v pondelok, najneskôr v utorok triednych učiteľov, alebo riaditeľa školy. Každú konkrétnu situáciu vyriešime.

     • Vyučovanie na I.stupni od pondelka 26.10.2020

     • Od pondelka žiaci chodia normálne do školy (t.j. vyučovanie prebieha prezenčne). Vyučujú sa ako doteraz, prechádzajú cez ranný filter a sú im k dispozícii triedne učiteľky, asistent učiteľa a špeciálny pedagóg. Rozvrh sa nemení. Takisto prosím o zodpovednosť rodičov, aby do školy posielali iba deti, ktoré neprejavia príznaky akéhokoľvek ochorenia. Rodičia majú k dispozícii 5 dní na ospravedlnenie (aj s víkendom alebo sviatkom) alebo ďalšie dni, ale už s potvrdením lekára (ak dieťa chýba viac ako 5 prac. dní)

      Doprava žiakov z Vyšného Kubíne, Leštín a Osádky je nezmenená. Odchod školského autobusu je o 7:00 z V.Kubina. 

     • Vyučovanie v materskej škole od pondelka 26.10.2020

     • Materská škola funguje tak ako doteraz. Deti prechádzajú cez ranný filter. Ak nemajú náznaky akéhokoľvek ochorenia môžu vstúpiť do materskej školy. Prosím o zodpovednosť rodičov, tým aj o ochranu zdravia detí, učiteľov a následne rodín detí.

     • Všeobecné pokyny k príznakom a k pilotnému testovaniu

     • „Nikto s príznakmi Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov základnej školy, materskej školy a školského klubu detí.

      Ak je rodič pozitívny, tak rodina v karanténe, dieťa nejde do MŠ, ZŠ (vráti sa po karanténe na základe potvrdenia lekára)

      Ak je rodič úzky kontakt (nie je pozitív, stretol sa do 2 metrov na viac ako 15 min. s infikovaným, nahlási sa všeob.lekárovi, je v karanténe), lekár nenariadil rodine karanténu, žiak nie je úzky kontakt s pozitívnym na covid 19, žiak môže ísť do školy

      Testovanie Oravy

      K dnešnému dátumu RŠ nezisťuje, či rodičia alebo súrodenci boli na testovaní, či mali výsledok pozitívny alebo negatívny.  Žiaci I.stupňa môžu chodiť do školy bez ohľadu na účasť či neúčasť na pilotnom testovaní. Platí však, že ak je rodina v karanténe, dieťa sa vráti iba s potvrdením od lekára.

      Ak sa rodičia nedali testovať v celoplošnom testovaní, sú „v domácej izolácii“, je na ich zvážení, či dieťa pošlú do „asi pravdepodobne zdravého kolektívu detí“

      Platí však, že rodič ospravedlňuje dieťa, ak nie je v škole. Ak nie je v škole viac ako 3 dni po sebe (aj s víkendom, sviatkom), dieťa príde okrem ospravedlnenky od rodiča aj s prehlásením o bezinfekčnosti, ak však je doma viac ako 5 pracovných dní (neráta sa víkend, sviatok) – už musí byť potvrdenie o chorobe od všeobecného lekára pre deti a dorast.

      Na záver:

      Ďakujem za spoluprácu. Prosím, chráňme sa navzájom, berme na seba ohľad, chráňme seba, naše rodiny a naše deti. Ďakujem za zodpovedný prístup. Želám Vám veľa zdravia. Peter Harmat.

     • Testovanie na COVID 19

     • Všetci zamestnanci školy prešli testovaním antigénovými testami – všetci s negatívnym výsledkom. Aj preto môžeme naďalej učiť podľa posledných pokynov ministerstva školstva. Od minulého týždňa sme však podľa školského semáfora v oranžovej fáze (zatiaľ do 30.10.), keďže sme mali pozitívne testovaného zamestnanca PCR testom. Ak občan SR tento víkend prešiel cez antigénový test, neznamená to, že testovaný nemá covid-19, len v testovaný deň nie je infekčný, čo nám značne pomáha.

     • Prázdniny – zmena jesenných prázdnin

     • Pôvodný termín sa mení kvôli celoslovenskému testovaniu. Pôvodne mali byť tento štvrtok, piatok (29.-30.X.). Vo štvrtok (29.X.) bude prebiehať vyučovanie. Nové termíny prázdnin sú 30.X. (piatok) a 2.XI. (pondelok) a následne „okolo 2.testovania“ 6.XI. (piatok) a 9.XI. (pondelok). Je to z dôvodu použitia niektorých škôl na testovanie – piatok a následnej dezinfekcie škôl – pondelok.  

     • Opatrenia od pondelka 12.10.2020

     • Po zasadnutí krízového štábu 11.10.2020 minister školstva informoval o opatreniach, ktoré platia od pondelka 12.11.2020:

      1. Rúška stále nemusia nosiť deti do troch rokov.

      2. Ministerstvo  dôrazne odporúča nosenie rúšok v škôlkach.

      3. Na základných školách sú od pondelka rúška povinné aj na prvom stupni.

      4. Materské školy a základne školy budú fungovať tak ako doteraz.

      5. Stredné školy prechádzajú od pondelka na dištančné vzdelávanie až do odvolania. (Podľa ministra školstva Branislava Gröhlinga to nebude len krátkodobé opatrenie, treba rátať s niekoľkými týždňami, možno aj mesiacmi.)

      6. Rušia sa školy v prírode, lyžiarske kurzy a rôzne krúžky.

      Ďalšie usmernenia a rozhodnutia budú prijaté v priebehu dnešného dňa a následne Vás o nich budeme informovať.

     • Svetový deň jazykov

     • Do galérie Svetový deň jazykov boli pridané fotografie.

      Tak ako aj po minulé roky, aj tentokrát sme si 25.9. v našej škole pripomenuli Európsky deň jazykov. Tento deň si štáty Európskej únie vybrali na to, aby upozornili na dôležitosť učenia sa jazykov, podporili rozvoj viacjazyčnosti, jazykovej a kultúrnej rozmanitosti, interkultúrneho porozumenia i celoživotného vzdelávania.

      Myšlienku tejto udalosti sme rozvíjali aj v našej škole. Aj napriek tomu, že okolnosti nám nedovolili užiť si toto podujatie všetkým pokope a museli sme dodržiavať určité opatrenia, výzvu sme prijali a dopadlo to nad očakávania. Žiaci našej školy sa s nadšením a odhodlaním zapojili do podpory myšlienky tohto dňa a na konci vyučovania všetky triedy druhého stupňa za pomoci pani učiteliek odovzdali krásne výrobky, ktoré reprezentovali krajinu a samozrejme jazyk, ktorým sa v nej hovorí. Navyše si žiaci pripravili program do školského rozhlasu, v ktorom oboznámili svojich spolužiakov so základnými frázami daného jazyka, zaujímavosťami a informáciami o  krajine. Všetky výtvory skupinovej práce žiakov v triedach boli vystavené na školskej chodbe, aby si ich mohli poprezerať a niečo zaujímavé sa dozvedieť aj mladší žiaci.

      V duchu hesla „koľko jazykov ovládaš, toľko krát si človekom“ si uvedomujeme, že rozvíjanie jazykov a povedomia o kultúrnej rozmanitosti nie je záležitosť iba jedného dňa a preto sa budeme snažiť prehlbovať tieto myšlienky počas celého školského roka.   /Mgr. Diana Ondrušová/

     • Zmeny vyučovania od 1.10.2020

     • Od 16.9.2020 platia nové pravidlá vo výchovno-vzdelávacom procese v ZŠ aj v MŠ. Najdôležitejšie zmeny sú:

      • do 1.10.2020 povinnosť nosiť všetkým žiakom II.stupňa a zamestancom školy rúška vo vnútorných priestoroch školy (žiaci I.stupňa majú odporúčanie nosiť rúška, žiaci MŠ nemusia nosiť rúška v priestoroch materskej školy, okrem zamestnanca, ktorý sa nachádza na pracovisku sám)
      • Deti, žiaci a zamestnanci sú povinní mať prekryté horné dýchacie cesty všade v exteriéri školy, s výnimkou osôb, ktoré sú od ostatných osôb vzdialené viac ako 2 metre
      • vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľom školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby (prílohe č. 1a). Pod cudzou osobu sa rozumie akákoľvek iná osoba okrem zamestnanca školy, žiaka a osôb definovaných v dokumente nižšie. Informáciu o zákaze a podmienkach vstupu škola zverejní na vchodových dverách a/alebo webovskom portáli školy.                                      1a_vyhlasenie_navstevnika.docx
      • Na komunikáciu externých osôb so školou počas úradných (stránkových) hodín odporúčame využívať distančný spôsob komunikácie (písomný, maily a pod.), prezenčný spôsob komunikácie je možný len so súhlasom riaditeľa školy za vyššie uvedených podmienok.
      • Výchovno - vzdelávací proces prebieha v nezmenenej forme
      • Na hlavnom vchode do školy a vo vchode pre materskú školu sa naďalej vykonáva ranný filter, žiaci sa prezúvajú, majú pridelené skrinky na prízemí budovy, materská škola má skrinky v šatni.
      • Telesná výchova a hudobná výchova sa vyučuje len teoretickou formou.
      • Neorganizuje sa lyžiarsky výcvik, účelové cvičenia, kurzy, exkurzie, výlety.
      • Nerobia sa hromadné kultúrne, športové, spoločenské aktivity, stužkové, oslavy...
      • Nerealizuje sa krúžková činnosť, ak sú na stretnutí krúžku žiaci z viacerých tried
      • Organizácia ostatných hromadných podujatí (napr. rodičovské združenia, zasadnutia rady rodičov, rady školy, školský parlament a pod.) sa koná jedine dištančnou formou.
      • Zvýšenú pozornosť je potrebné venovať hygienickým návykom detí MŠ a žiakov ZŠ.
      • PG zamestnanci materskej školy zabezpečia v rámci možností pri hrových aktivitách, vzdelávaní a oddychu rozptyl detí
      • Sprevádzajúce osoby sa v interiéroch materskej školy zdržujú len na nevyhnutné minimum, dieťa môže sprevádzať vždy len jeden zákonný zástupca.
      • V prípade podozrenia alebo nákazy dieťaťa, žiaka, zamestnanca školy sa postupuje v zmysle aktuálneho školského semaforu a odporúčaní RÚVZ v Dolnom Kubíne

      Zákonný zástupca

      • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy resp. školského klubu detí (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).
      • Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň minimálne dve rúška (náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.
      • Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej základnej školy a školského klubu detí na školský rok 2020/2021.
      • Predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti (príloha č. 4).                                   4_vyhlasenie_zakonneho_zastupcu.docx
      • Pri prerušení viac ako 5 pracovných (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) dní z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast.
      • Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný.
      • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

      Zamestnanci

      • predkladajú po každom prerušení dochádzky do zamestnania v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie o tom, že zamestnanec neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (príloha č. 2), poprípade PN vystavené príslušným lekárom.               2_vyhlasenie_zamestnanca.docx                             

      Všeobecné odporúčania pri podozrení na ochorenie

      • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov základnej školy a školského klubu detí.
      • Ak žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, bezodkladne si nasadí rúško a je nutné umiestniť ho do samostatnej izolačnej miestnosti a kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú.
      • Ak sa u zamestnanca základnej školy alebo školského klubu detí objavia príznaky nákazy COVID – 19 v priebehu jeho pracovného dňa, bezodkladne o tom informuje riaditeľa školy a opustí školu v najkratšom možnom čase s použitím rúška.

      Vyhlásenia zákonného zástupcu o bezinfekčnosti aj vyhlásenie návštevníka

      budú k dispozícii aj pri vchode do školy

       

      V nasledujúcej časti sú všetky dokumenty aktuálne k 16.9.2020, prosíme podrobne preštudovať aj

      Často kladené otázky, kde sú spracované konkrétne situácie

      usmernenie_manual_zs.pdf

      usmernenie_manual_ms.pdf

      Casto_kladene_otazky.pdf

      Podmienky_vstupu_do_skoly___priloha_1.pdf

      Vyhlasenie_navstevnika_1a.pdf

      Vyhlasenie_zakonneho_zastupcu_-_priloha_4.pdf

      Vyhlasenie_zamestnanca_priloha_2.pdf

       

       

       

     • Poplatok ZRPŠ

     • Vážení rodičia. ZRPŠ sa zhodlo na poplatku za školský rok 2020/2021. Poplatok 10,- € za každé dieťa v ZŠ aj v MŠ je potrebné poslať triednym učiteľkám do 15.novembra 2020. Ďakujeme. Rodičia zo ZRPŠ.

     • Školská jedáleň - obedáre

     • Vážení rodičia, v školskej jedálni sa nesmú obedy vydávať do prinesených nádob. Z tohto dôvodu sme zakúpili nádoby na prípadný odber stravy rodičom. Ak by ste teda zabudli odhlásiť Vaše dieťa z obeda a nebolo by v škole (cenu obeda mu musíme stiahnuť zo "zábezpeky"), môžete si zobrať obed domov, avšak za jednorázové nádoby musíte vedúcej jedálne zaplatiť 0,30 €. Popritom je cudzím osobám vstup do jedálne zakázaný, obed Vám vydajú pri dverách jedálne. Toto nariadenie platí až do odvolania.

     • Alino - zber hliníkového odpadu

     • Oznamujeme Vám, že v tomto školskom roku nebudeme pokračovať v projekte Alino. Firma, ktorá zabezpečovala túto zberovú súťaž nám oznámila, že ceny sú natoľko nízke, že sa firmám neoplatí odpad zbierať. Ak máte doma nazbierané zásoby pre svoje deti, dajte ich, prosím do separovaného zberu v obci. Ďakujeme.  

     • Základná umelecká škola I.Ballu u nás v škole

     • Vážení rodičia, milí žiaci!

      ZUŠ I.Ballu by v priestoroch našej školy rada otvorila niektoré svoje odbory, o ktoré bude v tomto školskom roku záujem. V posledných 2 rokoch žiaci absolvovali v našej škole hru na akordeóne. Na konci šk.roka sa im prišla predstaviť p.učiteľka Cabanová, ktorá by rada u nás učila hru na husliach. Plagát je pod textom.

      Ak máte záujem o niektorý z odborov, tr.učiteľka dá žiakom domov vypísať prihlášky, prípadne si ich môžete vypísať sami na www stránke ZUŠ: Prihláška do ZUŠ I.Ballu

      ZUŠ nám ponúka odbory  - hudobný: hra na akordeóne, hra na husliach, hra na klavíri                                       

      Jednotlivé odbory budú otvorené podľa počtu prihlásených žiakov, prihlášku je však potrebné vyplniť do 10.09.2020. 

      Cena individuálneho vzdelávania je 8,- € mesačne, raz ročne je rodičovský príspevok 15,- €.

      Do ZUŠ sa môžu prihlásiť žiaci 1. až 9.ročníka ZŠ aj "predškoláci", ktorí ale museli mať 1.1.2020 už 5 rokov.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • skola@zsmalatina.edu.sk
   • 043 5895168 (škola), 043 5895178 (školská jedáleň) 043 3811950 (materská škola) 0907 856295 Mgr.Harmat Peter (RŠ) 0917 781918 Mgr.Ševčíková Mária (ZRŠ)
   • Malatiná 70, 026 01 Dolný Kubín
   • 037813609
   • 2021673995
   • zakladnaskola.malatina@gmail.com
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje