• Školský poriadok materskej školy je vypracovaný v zmysle zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní, vyhlášky č.306/2008 Z.z. o materskej škole a zákona 596/2004 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s prihliadnutím na špecifické podmienky ZŠ s MŠ, Malatiná 70.

    Článok 1

    PRÁVA A POVINNOSTI DETÍ A ICH ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV V MATERSKEJ ŠKOLE, PRAVIDLÁ VZÁJOMNÝCH VZŤAHOV S PEDAGOGICKÝMI ZAMESTNANCAMI  A ĎALŠÍMI ZAMESTNANCAMI ŠKOLY

    Dieťa má právo na:

    • rovnoprávny prístup k vzdelávaniu, bez zneužívania na škodu druhého dieťaťa,

    • platné vzdelanie v materskej škole rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,

    • vzdelanie v štátnom jazyku a v materinskom jazyku v rozsahu ustanovenom v školskom zákone,

    • individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti, možnosti a zdravotný stav,

    • úctu k jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnostnej a etnickej príslušnosti,

    • poskytovanie poradenstva a služieb spojených s výchovou a vzdelávaním,

    • výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí,

    • organizáciu výchovy a vzdelávania primeranú jeho veku, schopnostiam, záujmom, zdravotnému stavu a v súlade so zásadami psychohygieny,

    • úctu k svojej osobe a na zabezpečenie ochrany proti fyzickému, psychickému a sexuálnemu násiliu,

    • právo na informácie týkajúce sa jeho osoby a jeho výchovno-vzdelávacích výsledkov,

    Dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

    • má právo na výchovu s využitím špecifických foriem a metód, ktoré zodpovedajú jeho potrebám, a na vytvorenie nevyhnutných podmienok, ktoré túto výchovu a vzdelávanie umožňujú. Výkonom práv začleneného dieťaťa so ŠVVP nemôžu byť obmedzené práva ostatných detí, ktoré sú účastníkom výchovy a vzdelávania.

    Dieťa je povinné:

    • neobmedzovať svojím konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní,
    • dodržiavať školský poriadok materskej školy,
    • chrániť pred poškodením majetok materskej školy a majetok, ktorý využíva na výchovu a vzdelávanie,
    • pravidelne sa zúčastňovať na výchove a vzdelávaní,
    • konať tak, aby neohrozovalo svoje zdravie a bezpečnosť, ako aj zdravie a bezpečnosť ďalších osôb zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní,
    • ctiť si ľudskú dôstojnosť svojich spolužiakov a zamestnancov materskej školy,
    • rešpektovať pokyny zamestnancov materskej školy, ktoré sú v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, vnútornými predpismi školy a dobrými mravmi.

    Zákonný zástupca dieťaťa má právo:

    • vybrať pre svoje dieťa materskú školu, ktorá poskytuje výchovu a vzdelávanie podľa zákona, zodpovedajúcu schopnostiam, zdravotnému stavu, záujmom a záľubám dieťaťa, jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnosti a etnickej príslušnosti; právo na slobodnú voľbu školy možno uplatňovať v súlade s možnosťami výchovno-vzdelávacej sústavy,
    • žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v materskej škole poskytovali deťom informácie a vedomosti vecne, mnohostranne v súlade so súčasným poznaním sveta a v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa školského zákona,
    • oboznámiť sa so vzdelávacím programom materskej školy a školským poriadkom,
    • byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa,
    • na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa,
    • zúčastňovať sa na výchove a vzdelávaní po predchádzajúcom súhlase riaditeľky materskej školy,
    • vyjadrovať sa k vzdelávaciemu programu materskej školy prostredníctvom orgánov školskej samosprávy.

      Materská škola vo vzťahu k zákonným zástupcom:

    • počas konania o rozvode a úprave výkonu rodičovských práv a povinností bude materská škola dbať o riadne napĺňanie rodičovských práv a povinností až do rozhodnutia súdu
    • zamestnanci školy budú počas prebiehajúceho konania o úprave výkonu rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu zachovávať neutralitu vo svojich postojoch týkajúcich sa maloletého dieťaťa, v prípade potreby poskytnú nezaujaté vecné stanovisko len súdu, ak si ho od materskej školy vyžiada,
    • v prípade narušených vzťahov medzi rodičmi bude materská škola rešpektovať len rozhodnutie súdu alebo predbežné rozhodnutie súdu pri úprave práv rodičov k dieťaťu
    • v prípade zverenia dieťaťa právoplatným rozhodnutím súdu len jednému z rodičov, bude materská škola riešiť všetky záležitosti týkajúce sa dieťaťa výhradne s rodičom, ktorý má dieťa v bežných veciach zastupovať.

    Zákonný zástupca dieťaťa je povinný:

    • dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacej činnosti svojho dieťaťa určené školským poriadkom,
    • dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa, rešpektovať jeho špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby,
    • zákonný zástupca je povinný rešpektovať, že v čase od odovzdania dieťaťa službu konajúcej učiteľke až po prevzatie dieťaťa zákonným zástupcom (alebo ním splnomocnenou osobou) sa komunikácia s dieťaťom uskutočňuje len prostredníctvom príslušnej učiteľky, alebo riaditeľky materskej školy,
    • zákonný zástupca je povinný informovať materskú školu o zmenách v zdravotnom stave dieťaťa alebo o iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania dieťaťa (§ 144 ods. 7 písm. d) zákona č. 245/2008 Z. z.).  Ak tak neurobia, riaditeľ po nástupe dieťaťa do materskej školy, po zistení okolností negatívne ovplyvňujúcich výchovu a vzdelávanie konkrétneho dieťaťa alebo ostatných detí zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní pristúpi k tomu, že určí diagnostický pobyt dieťaťa, počas ktorého sa overí, či dôjde k zmene formy výchovy a vzdelávania (§ 108 zákona č. 245/2008 Z. z.) príp. že po predchádzajúcom opakovanom písomnom upozornení zákonného zástupcu pristúpi k vydaniu rozhodnutia buď o prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy, alebo o predčasnom ukončení predprimárneho vzdelávania z dôvodu, že materská škola nie je schopná, vzhľadom na svoje podmienky (personálne, priestorové ale napr. aj materiálno-technické), poskytnúť dieťaťu výchovu a vzdelávanie primeranú druhu a stupňu jeho zdravotného znevýhodnenia
    • v prípade, že zákonný zástupca zámerne neuvedie v žiadosti a lekár v doklade o zdravotnom stave dieťaťa prípadné ochorenie dieťaťa, považuje sa to za závažné porušenie školského poriadku a môže viesť k vydaniu rozhodnutia o prerušení dochádzky dieťaťa na dobu, pokiaľ zákonný zástupca nepredloží všetky potrebné lekárske vyjadrenia a iné doklady, z ktorých je možné získať dostatok informácií a rozhodnúť o ďalšom postupe,
    • nahradiť škodu, ktorú dieťa úmyselne zavinilo,
    • v zmysle § 144 ods.8 školského zákona prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky,
    • ak je neprítomnosť dieťaťa v materskej škole dlhšia ako 30 po sebe nasledujúcich dní, je zákonný zástupca povinný triednej učiteľke oznámiť dôvod neprítomnosti písomne a pri opätovnom nástupe predložiť vyhlásenie o bezinfekčnosti prostredia,
    • pravidelne uhrádzať príspevky za pobyt dieťa v materskej škole v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia obce Malatiná o príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole  v súlade s § 28 ods. 3 školského zákona za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou Malatiná, mesačne na jedno dieťa 13  €, dieťa do 3 rokov 26 €

    Úhrada poplatkov za dochádzku:

    Výška príspevku je určená v súlade s § 28 ods. 6 školského zákona v nadväznosti na § 2 písm. c) zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení na jedno dieťa mesačne. Uhrádza ju  zákonný zástupca v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia obce (VZN) o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí. Tento príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci a vyberá ho triedna učiteľka, ktorá o zaplatení vydá doklad. Ak sa dieťa v predškolskom zariadení stravuje, zákonný zástupca alebo iná osoba, ktorá má voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť uhrádza aj  výdavky na stravovanie dieťaťa.

    Výšku denného príspevku na stravovanie určuje RŠ v spolupráci s vedúcou ŠJ pri ZŠ v priebehu roka na základe výdavkov  pokrývajúcich cenu potravín. Poplatky schvaľuje obecné zastupiteľstvo a zverejní ju vo VZN obce. Suma sa uhrádza formou sporožírového účtu  - zodpovedná vedúca ŠJ.

    V prípade, že zákonný zástupca neuhradí uvedené príspevky v stanovenom termíne ani po upozornení riad. školy, môže byť rozhodnuté o ukončení dochádzky dieťaťa do zariadenia.

    Od povinného príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ je oslobodený zákonný zástupca, ak:

    a.)      dieťa má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky

    b.)      zákonný zástupca predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi 

    c.)      je dieťa umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu. 

    Povinný príspevok sa na základe rozhodnutia starostu obce neuhrádza, ak : 

    a.)      dieťa  prerušilo dochádzku do MŠ na viac ako 30 po sebe nasledujúcich dní preukázateľne z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu

    b.)      dieťa nedochádzalo do MŠ v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka MŠ zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi – vtedy sa platí pomerná časť príspevku.

     

    Z dôvodu neuhradenia príspevkov v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia obce Malatiná o príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole môže riaditeľ školy po predchádzajúcom upozornení zákonného zástupcu rozhodnúť o ukončení dochádzky dieťaťa do materskej školy.

     

    Článok 2

    PODMIENKY PRIJATIA DO MATERSKEJ ŠKOLY

    1.        Zápis a prijatie detí do MŠ

    Riaditeľ školy zverejní na budove školy, na webovom sídle školy a inom verejne dostupnom mieste v čase od 15. februára do 15. marca podmienky prijímania detí do materskej školy, miesto a termín podania žiadosti. Spravidla sa prihlášky prijímajú v čase od 30.apríla do 31.mája. Súčasťou prihlášky je aj o Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa. Ide o potvrdenie celkového, nie aktuálneho zdravotného stavu (vyznačuje sa alergia, a iné diagnózy, pre ktoré je dieťa v dlhodobej starostlivosti odborného lekára). Potvrdenie o zdravotnej  spôsobilosti v súlade so zákonom č.355/2007 Z.z. má obsahovať aj údaj o povinnom očkovaní. Toto potvrdenie má zákonnému zástupcovi na požiadanie vydať lekár pre deti a dorast, ktorý je ošetrujúcim lekárom konkrétneho dieťaťa. Zákonný zástupca predkladá toto potvrdenie len pred prvým vstupom dieťaťa do materskej školy a nie opakovane.

    Neabsolvovanie povinných očkovaní nie je dôvodom na neprijatie dieťaťa do materskej školy.  

    V prípade, že zákonný zástupca zámerne neuvedie v žiadosti odchýlky zdravotného stavu dieťaťa, prípadné ochorenie dieťaťa, považuje sa to za závažné porušenie školského poriadku a môže viesť k vydaniu rozhodnutia o prerušení dochádzky dieťaťa na dobu, pokiaľ rodič nepredloží všetky potrebné lekárske vyjadrenia a iné doklady, z ktorých je možné získať dostatok informácií a rozhodnúť o ďalšom postupe.

    Deti sa prijímajú k začiatku školského roka ale aj v priebehu roka, ak to dovoľuje kapacita školy. Vek prijímaných detí je spravidla od 3 do 6 rokov.

    Prednostne sa prijímajú deti:

    • s odloženou povinnou školskou dochádzkou
    • s dodatočne odloženou školskou dochádzkou
    • ktoré dovŕšili 5 rok veku

    Ak sú vytvorené materiálne personálne a potrebné podmienky, môžu byť prijaté i deti:

    • mladšie ako 3 roky
    • so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (mentálne, komunikačné, zmyslové, telesný postih

    Riaditeľ materskej školy ďalej: (§ 28 ods. 18 školského zákona)

    • určuje po prerokovaní so zákonným zástupcom zaradenie dieťaťa do triedy a dĺžku adaptačného alebo diagnostického pobytu dieťaťa, ktorý nesmie byť dlhší ako 3 mesiace.
    • rozhoduje o prerušení dochádzky dieťaťa na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu

    Ďalšie podmienky prijatia:

    • základy sebaobsluhy
    • dobrý zdravotný stav
    • osvojené hygienické návyky

    Rozhodnutie:

    Riaditeľ materskej školy vydáva rozhodnutie o prijatí – neprijatí dieťaťa. Rozhodnutia v našej základnej škole s materskou školou vydávame k 30. 6. príslušného roka, alebo do 30 dní od podania žiadosti.

    Proti rozhodnutiu možno podať návrh na začatie konania podľa príslušných ustanovení Občianskeho súdneho poriadku. (úplné znenie zákona č. 99/1963 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov)

    Rozhodnutie o odklade plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa predloží zákonný zástupca riaditeľovi spravidla do 30. mája príslušného roka. 

    O počte prijatých a neprijatých detí s uvedením požadovaného jazyka riaditeľ školy písomne informuje zriaďovateľa.

    2.       Adaptačný pobyt, prerušenie dochádzky dieťaťa do materskej školy

    Prijatiu zdravého alebo zdravotne postihnutého dieťaťa môže predchádzať adaptačný pobyt dieťaťa v MŠ a to po dohode so zákonným zástupcom – postupne na jednu hodinu, dve a najviac na 4 hodiny. Ak sa dieťa zadaptuje v MŠ, môže ju pravidelne navštevovať v dohodnutom čase. V prípade zníženej adaptačnej schopnosti dieťaťa môže riaditeľ po prerokovaní so zákonným zástupcom rozhodnúť o prerušení dochádzky dieťaťa do MŠ na dohodnutý  čas, alebo o ukončení tejto dochádzky. O prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy z dôvodu zníženej adaptačnej schopnosti riaditeľ materskej školy vydá v súlade s § 5 ods. 14 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z. rozhodnutie.

    V tomto rozhodnutí riaditeľ uvádza presný čas (dátum) od kedy, do kedy bude dochádzka dieťaťa prerušená. Dĺžka trvania prerušenia dochádzky dieťaťa je individuálna. V takomto prípade  môže riaditeľ materskej školy na miesto dieťaťa, ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy, prijať iné dieťa, avšak len na presne stanovenú dobu.

    Zákonný zástupca dieťaťa so zníženou adaptačnou schopnosťou v dostatočnom časovom predstihu (najneskôr dva týždne pred uplynutím času, dokedy má dieťa prerušenú dochádzku do materskej školy) písomne oznámi riaditeľovi, či bude dieťa pokračovať v predprimárnom vzdelávaní v materskej škole.

    Zákonný zástupca dieťaťa, ktoré bolo do materskej školy prijaté na čas počas prerušenia dochádzky dieťaťa, v prípade ak má zákonný zástupca naďalej záujem o to, aby jeho dieťa navštevovalo materskú školu, musí v dostatočnom časovom predstihu (najneskôr dva týždne pred uplynutím času, ktorý má uvedený v rozhodnutí o prijatí počas prerušenia dochádzky iného dieťaťa do materskej školy) podať novú žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy a spolu s ňou predložiť aj potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast.

    Pri nástupe dieťaťa do MŠ v septembri alebo v priebehu škols. roka rodič predloží čestné „Vyhlásenie o bezinfekčnosti prostredia“ dieťaťa a o tom, že dieťa nie je choré na prenosnú chorobu.

    Článok 3

    PREVÁDZKA A VNUTORNÝ PORIADOK MATERSKEJ ŠKOLY

    1.       Charakteristika materskej školy

    Materská škola podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíja schopnosti a zručnosti. Utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie, pripravuje na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí.

    Materská škola pracuje  podľa vlastného školského vzdelávacieho programu „ZVEDAVÁ OVEČKA“ vypracovaného podľa inovovaného štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie. V školskom vzdelávacom programe sú rozpracované ciele predprimárneho vzdelávania, obsah výchovy a vzdelávania a organizačné formy predprimárneho vzdelávania.

    Materská škola je jednotriedna a poskytuje celodennú  výchovu  a   vzdelávanie  spravidla deťom vo veku od  3 – 6 rokov, deťom s OPŠD a DOPŠD. Materská škola poskytuje deťom aj možnosť poldennej výchovy a vzdelávania.

    Materská škola sa nachádza v budove ZŠ, po rekonštrukcii pridelených priestorov od školského roku 2008/2009. Má jednu herňu, jednu spálňu, umyváreň s WC, jedáleň s výdajňou stravy, kde nosia stravu zo školskej jedálne, šatňu. So ZŠ má spoločný školský dvor s ihriskami, detským ihriskom a pieskoviskom. 

    2.       Prevádzka materskej školy

    Materská škola je v prevádzke v pracovných dňoch od  7.oo hod.  do  16.oo  hod.

    Poverený pg zamestnanec na niektoré úkony pre MŠ:     Katarína    Slušňáková

    Konzultačné hodiny : od 12.30 – 13.30  hod.,   od 15.00 – 16.00 hod.

    Vedúca  ŠJ  pre  ZŠ s MŠ  -    Mária  Kucbelová

    Prevádzka  MŠ  je prerokovaná s rodičmi  a odsúhlasená zriaďovateľom Obecným úradom v Malatinej a  riaditeľom ZŠ s MŠ, Malatiná 70.

    V čase letných prázdnin sa prevádzka preruší najmenej na tri týždne z dôvodov potreby dôkladného čistenia priestorov materskej školy,  dezinfekcie prostredia a hračiek, ako aj čerpania dovolenky, náhradného voľna  pedagogických a ostatných zamestnancov školy.

    Prerušenie prevádzky materskej školy v čase letných prázdnin oznámi riaditeľ ZŠ s MŠ  oznamom dva mesiace vopred pri vstupe do MŠ.  

    Materská škola je počas vedľajších prázdnin v prevádzke len ak sa prihlási 1/3 z celkového počtu detí. Ak nie je dostatočný počet prihlásených detí, tak z ekonomických dôvodov je prevádzka MŠ a ŠJ nerentabilná a preto sú po dohode so zriaďovateľom zatvorené. Zamestnanci si čerpajú dovolenku alebo náhradné voľno.

    V prípade neprítomnosti detí zo zdravotných dôvodov (napr. rozšírený výskyt chrípky a pod.), sa bude MŠ riadiť nariadeniami zriaďovateľa a  príslušného úradu verejného zdravotníctva.

    3.       Dochádzka detí do MŠ

    Rodič privádza dieťa do MŠ spravidla do 7.45 hodiny a prevezme ho do 16.00 hodiny. Spôsob dochádzky a spôsob jeho stravovania dohodne rodič s triednou  učiteľkou a vedúcou ŠJ.

    V prípade dochádzky dieťaťa do MŠ v priebehu dňa dohodne rodič čas jeho príchodu a spôsob stravovania tak, aby nenarušil priebeh činnosti ostatných detí.

    Prevzatie dieťaťa môže pedagogický zamestnanec odmietnuť ak zistí, že jeho zdravotný stav nie je vhodný  na  prijatie  do MŠ. Je potrebné upozorniť pedagogický personál, ak dieťa v noci alebo ráno prejavilo známky ochorenia. Bolo by dobré, keby nasledujúci deň ostalo v domácom ošetrení. Zákaz podávania liekov  dieťaťu v materskej škole! Ak podáte liek dieťaťu doma, informujte o tom učiteľky!

    Neprítomnosť dieťaťa a odhlásenie zo stravy oznámi rodič deň vopred alebo najneskôr do 8,00 hodiny nasledujúceho dňa a to nielen u vedúcej  ŠJ, ale hlavne učiteľkám MŠ. Ak sa tak nestane, započíta sa mu deň a rodič uhrádza plnú stravnú jednotku.

    Na prevzatie svojho dieťaťa z predškolského zariadenia môže zákonný zástupca  písomne splnomocniť aj svoje iné maloleté dieťa (nie však mladšie ako 10 rokov) alebo inú pedagogickým zamestnancom známu osobu, ktorá po prevzatí dieťaťa zaň zodpovedá. Stane sa tak na základe písomného splnomocnenia.

    4.       Ospravedlnenie neprítomnosti dieťaťa

    Ak sa dieťa nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní, jeho zákonný zástupca je povinný oznámiť materskej škole bez zbytočného odkladu príčinu jeho neprítomnosti.

    Za dôvod ospravedlniteľnej neprítomnosti dieťaťa sa uznáva najmä:

    • choroba,
    • lekárom nariadený zákaz dochádzky do školy,
    • rekonvalescencia alebo vyzdvihnutie dieťaťa z materskej školy pri príznakoch ochorenia počas dňa,
    • mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky,
    • mimoriadne udalosti v rodine  
    • účasť dieťaťa na súťažiach

    Ak dieťa:

    • nepríde do materskej školy tri dni, jeho neprítomnosť ospravedlňuje zákonný zástupca;
    • chýba viac ako tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni z dôvodu ochorenia, vyžadujúceho lekárske vyšetrenie, riaditeľ materskej školy požaduje od zákonného zástupcu potvrdenie od lekára, ktoré je súčasťou ospravedlnenia zákonného zástupcu.
    • nie je prítomné v materskej škole päť a viac dní z dôvodu, že napr. trávi čas so starou mamou, ide na dovolenku s rodičmi, má prerušenú dochádzku a pod., pri návrate dieťaťa do materskej školy zákonný zástupca predkladá len Vyhlásenie o bezinfekčnosti prostredia“ - písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie, ktoré nesmie byť staršie ako jeden deň [(§ 24 ods. 8 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa v zmysle § 24 ods. 8 zákona č. 355/2007 Z. z. sa vyžaduje z epidemiologických dôvodov kvôli ochrane zdravia ostatných detí v kolektíve.

    V prípade neprítomnosti dlhšej ako 30 po sebe nasledujúcich dní oznámi zástupkyni pre MŠ  dôvod neprítomnosti dieťaťa písomne, pričom po opätovnom nástupe dieťaťa do predš. zariadenia predloží  vyhlásenie o bezinfekčnosti prostredia alebo potvrdenie od lekára, ak to bolo zo zdravotných dôvodov.

    Ak zákonný zástupca závažným spôsobom opakovane porušuje školský poriadok predš. zariadenia, môže riaditeľ školy po predchádzajúcom  písomnom upozornení rodiča rozhodnúť o prerušení alebo ukončení dochádzky dieťaťa do predškolského zariadenia.

    V súlade s § 7 ods. 7 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z. učiteľka materskej školy môže odmietnuť prevzatie dieťaťa, ak zistí, že jeho zdravotný stav nie je vhodný na prijatie do materskej školy. Ak dieťa v materskej škole počas dňa ochorie, pedagogický zamestnanec zabezpečí jeho izoláciu od ostatných detí, dozor ním poverenou osobou z radov zamestnancov školy a informuje zákonného zástupcu dieťaťa. V obidvoch prípadoch má zákonný zástupca alebo navštíviť lekára, ktorý rozhodne o ďalšom postupe alebo sám rozhodnúť (s plnou zodpovednosťou za svoje dieťaťa) čo s dieťaťom urobí (napr. nechá ho niekoľko dní doma a zabezpečí starostlivosť inou osobou atď.).

    5.       Vnútorná organizácia materskej školy

    Vekové zloženie triedy:         jednotriedna  MŠ , deti spravidla vo veku  3 – 6 rokov

    Počet detí:                     na základe rozhodnutia RUVZ v Dolnom Kubíne je počet detí v MŠ 20

    Prevádzka MŠ :                      od  7.00 h  -  16.00  h

    Preberanie detí:

    Za bezpečnosť a ochranu zdravia dieťaťa zodpovedajú pedagogickí zamestnanci predškolského zariadenia v čase od prevzatia dieťaťa od jeho zákonného zástupcu až po odovzdania zákonnému zástupcovi alebo inej splnomocnenej osobe. 

    Dieťa od rodičov osobne preberá učiteľka v ranných hodinách.

    Rodič preberá dieťa v čase 12.00 do 12.30 alebo od 15.00 do 16.00 hod. 

    Ak rodič potrebuje dieťa priviesť alebo prevziať v inom čase, je potrebné o tom informovať  učiteľky. 

    Organizácia prevádzky podľa aktivít denného režimu:

    Učiteľka počas aktivít s deťmi odchádza od detí z triedy len v krajnom prípade a na nevyhnutne potrebný čas, pričom o dozor pri deťoch požiada kolegyňu, prípadne iného zamestnanca MŠ, ZŠ. 

    Pri organizácii činností spojených s uspokojovaním fyziologických potrieb detí má učiteľka vždy na zreteli dodržiavanie psychohygieny detí a ochrany ich zdravia. 

    DENNÝ  PORIADOK  

    Prevádzka MŠ je denne od 7.00 – 16.00hod.

    7:00             otvorenie prevádzky

    8:00-8:40    Hry a hrové činnosti podľa výberu  detí, ranný kruh – spoločné diskutovanie, navrhovanie aktivít

    8:40-9:00    Činnosti zabezpečujúce životosprávu – osobná hygiena, desiata

    9:00     Vzdelávacie aktivity – zamerané na rozvoj rečovej, pohybovej, hudobno-pohybovej, výtvarnej, dramatickej,   grafomotorickej, atď. oblasti korešpondujúcej so ŠkVP a ŠVP

    10:00           Pobyt vonku – vychádzka, školský dvor

    11:30-14:15 Činnosti zabezpečujúce životosprávu – osobná hygiena, obed, osobná hygiena – čistenie zubov, odpočinok (minimálne 30 minút)

    14:15-14:45 Činnosti zabezpečujúce životosprávu – hygiena, olovrant

    14:45-16:00 Hry a hrové činnosti podľa výberu detí – individuálne, skupinové, priamo i nepriamo usmernené, hodnotenie dňa

    16:00           Koniec prevádzky školy

    Organizácia v šatni:

    Do šatne majú prístup aj rodičia, ktorí v spolupráci s učiteľkami vedú deti k samostatnosti pri prezliekaní a odkladaní vecí do skriniek. 

    Za poriadok v skrinkách a vlastné hračky zodpovedá rodič, tiež za stále pripravené náhradné oblečenie pre prípad znečistenia a premočenia.

    Mladším deťom pri prezliekaní pomáhajú učiteľky, starším podľa potreby. 

    Za estetickú úroveň šatne zodpovedajú  učiteľky, za hygienu určený nepedagogický zamestnanec, za uzamknutie priestorov zamestnanec, ktorý  posledný opúšťa priestory školy.             

    Organizácia v umyvárni.

    V zariadení na osobnú hygienu detí máme 3 umývadlá, 4 WC. Každé dieťa má zubnú kefku, zubnú pastu, pohárik, uterák a hrebeň označené svojou značkou a menom.

    Deti sa v umyvárni spravidla zdržiavajú len v prítomnosti učiteľky, ktorá ich učí základným hygienickým návykom a sebaobsluhe. Za celkovú organizáciu pobytu detí v umyvárni, uzatvorenie vody, spláchnutie WC a za dodržiavanie príslušných hygienických, zdravotných a bezpečnostných predpisov zodpovedajú učiteľky. 

    Za pravidelnú výmenu uterákov, suchú podlahu a hygienu umyvárne zodpovedá určený nepedagogický zamestnanec. 

    Rodičia nevstupujú do detskej umyvárne a WC a nepoužívajú školské WC (len v nutných prípadoch).

    Organizácia v jedálni:

    Jedlo sa vydáva vo výdajni stravy, ktoré nám prenášajú zo spoločného stravovacieho zariadenia pri ZŠ v čase od 11.30 – do 12.00 hodiny.

    Za kvalitu a predpísané množstvo stravy, hygienu a kultúru stolovania zodpovedá vedúca škols. stravovania, ďalej zabezpečuje zisťovanie počtu detí a pitný režim. 

    Za organizáciu a výchovný  proces v jedálni zodpovedajú pedagogickí zamestnanci MŠ. Učiteľky vedú deti k osvojovaniu si základných návykov kultúrneho stolovania, v maximálnej miere uplatňujú individuálny prístup k deťom. Deti 2-3 ročné používajú pri jedle lyžičku, 4-5 ročné lyžičku a vidličku, postupne aj nôž. Deti 5-6 ročné používajú samostatne kompletný príbor. Počas jedla učiteľka nenásilne deti usmerňuje a podľa želania rodičov deti prikrmuje. Nenúti ich jesť. 

    V rámci rozvoja zručnosti  najstaršie deti v druhom polroku pomáhajú pri príprave desiaty/ roznášanie podnosov,  nalievanie nápoja /.

    Ak dieťa musí mať z objektívnych zdravotných dôvodov vylúčené zo stravy určité potraviny, je zákonný zástupca povinný podať u vedúcej školskej jedálne žiadosť o výnimku v stravovaní dieťaťa. K žiadosti, ktorá musí obsahovať osobné údaje o dieťati, prikladá doklad od lekára, na ktorom budú uvedené potraviny, ktoré dieťa  nesmie jesť. Pedagogickí zamestnanci zabezpečujú aj pitný režim detí – nesladený čaj, vodu.

    Pobyt detí vonku:

    Počas pobytu vonku je učiteľka povinná zabezpečiť deťom plnohodnotnú, organizo- vanú činnosť, venuje deťom zvýšenú pozornosť, dodržiava požiadavky bezpečnosti a ochrany ich zdravia v zmysle príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov a pokynov zástupkyne pre MŠ. 

    Na pobyt vonku podľa možnosti využívať rôzne plochy a tým predchádzať veľkému množstvu detí na jednej ploche.  

    Pobyt detí sa uskutočňuje aj za menej priaznivého počasia, je preto potrebné deti v každom počasí primerane obliekať a obúvať/ čižmy, pláštenka, dáždnik /.

    Vychádzky   

    Na vychádzke ide učiteľka posledná, vždy za deťmi. Pri prechádzaní cez komunikáciu sa učiteľka dôsledne riadi zásadami ochrany  zdravia a bezpečnosti detí. Dáva znamenie zdvihnutou rukou alebo používa terč na zastavenie premávky, vchádza na vozovku prvá a odchádza z nej posledná. 

    Na vychádzke využíva bezpečnostné lano, terč a farebné vesty.

    Pobyt na školskom dvore   

    Pokiaľ to počasie umožňuje, využívajú  sa na pobyt vonku všetky priestory a učiteľky sa na striedaní dohodnú osobne.  

    Učiteľka, ktorá príde na dvor s deťmi prvá, skontroluje bezpečnosť areálu školského dvora, podľa potreby odstráni z dosahu nebezpečné predmety, prípadne zabezpečí ich likvidáciu nepedagogickým zamestnancom.    

    Pri väčšom počte detí službukonajúca učiteľka zostáva na školskom dvore a čaká na príchod druhej učiteľky.

    Organizácia pobytu vonku počas letných mesiacov   

    V čase letných mesiacov s vysokými dennými teplotami musia mať deti pri pobyte vonku  hlavu krytú vhodným doplnkom /šiltovkou, klobúkom/, aby sa predišlo úpalu. Oblečenie majú mať vzdušné, z prírodných materiálov. Deti v plnej miere zabezpečený pitný režim, prípadne si deti nosia z domu pitie v nerozbitnej fľaši s uzáverom. 

    V letnom období sa pobyt vonku na priamom slnečnom žiarení zvyčajne v čase od 11.00 do 15.00 hod. obmedzuje na minimum. 

    Organizácia v spálni:

    Počas popoludňajšieho odpočinku v spálni dbá učiteľka na primerané oblečenie detí - pyžamo.  Pri prezliekaní detí motivuje deti podľa ich schopnosti k sebaobsluhe a dôslednosti pri odkladaní zvrškov odevu. Zabezpečí pravidelné vetranie spálne, ktoré neohrozí zdravie detí. Od odpočívajúcich detí neodchádza, individuálne pristupuje k deťom, ktoré nepociťujú potrebu spánku, Počas odpočinku detí si učiteľka doplňuje triedne písomnosti, pripravuje si pomôcky, príp. študuje odbornú literatúru. pravidelne sleduje dýchanie detí. Dbá na týždenné vymieňanie pyžama detí.

    Odpočinok dieťaťa trvá najmenej pol hodiny – povinné a potom podľa potreby detí.

    Každé dieťa má svoje ležadlo, vankúš, prikrývku. 

    Organizácia záujmových krúžkov 

    Na základe informovaných súhlasov rodičov materská škola ponúka deťom možnosť zapojiť sa do krúžkov, ako napr. anglický jazyk a tanečný krúžok. Realizácia týchto aktivít je v odpoludňajších hodinách  od 13.00 – 13.45 hod. Lektori jednotlivých krúžkov si preberajú deti na základe informovaného súhlasu, ktoré im  písomnou formou dá rodič dieťaťa. V plnej miere zodpovedajú za zdravie a bezpečnosť detí.

    Konzultácie s pedagogickými zamestnancami

    Rodičia majú možnosť konzultovať s pedagogickými zamestnancami denne v čase od 12.30 hod. do 13.30 hod. alebo podľa dohody. Konzultácie sú spravidla ústne, pokiaľ však rodič, prípadne pedagogický zamestnanec prejaví záujem, vyhotovia sa v písomnej forme. V písomnej forme sa vyhotovujú aj vtedy, ak pedagogický zamestnanec opakovane rieš rovnaký problém, na ktorý bol rodič v predchádzajúcom čase upozornený. 

    Pedagogickí zamestnanci okrem konzultácií môžu rodičom odporučiť pedagogickú literatúru, školenia a iné vhodné informácie z oblasti pedagogického pôsobenia na deti.      

    Článok 4

    BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA  DETÍ A OCHRANA PRED SOCIÁLNOPATOLOGICKÝMI  JAVMI ,

    DISKRIMINÁCIOU A NÁSILÍM

     

    Podľa §8 ods.1 vyhlášky o materských školách za vytvorenie bezpečných a hygienických podmienok na predprimárne vzdelávanie zodpovedá riaditeľ. Za bezpečnosť a ochranu zdravia dieťaťa podľa §8 ods.2 zodpovedajú pedagogickí zamestnanci materskej školy od prevzatia dieťaťa až po jeho odovzdanie zákonnému zástupcovi alebo ním splnomocnenej osobe. Za bezpečnosť detí počas krúžkovej činnosti zodpovedá učiteľ. Ak krúžkovú činnosť vykonáva so súhlasom zákonných zástupcov lektor, za bezpečnosť detí zodpovedá lektor. 

    Za dodržiavanie hygienických a bezpečnostných predpisov v priestoroch MŠ a ochranu detí zodpovedajú aj prevádzkoví zamestnanci a to v rozsahu im určenej pracovnej náplne. Kontrolu bezpečnosti na pracovisku, zistenie nedostatkov, používanie ochranných pracovných pomôcok vykonáva raz za mesiac zástupca zamestnancov pre bezpečnosť a zdravie pri práci. 

     V triede s celodennou výchovou a vzdelávaním zabezpečujú predprimárne vzdelávanie striedavo na zmeny dvaja učitelia. 

    Na vychádzke nemôže mať pedagogický  zamestnanec viac ako 20  detí od štyroch do piatich rokov alebo 22 detí starších ako päť rokov. Pri vyššom počte detí alebo pri činnostiach, ktoré si vyžadujú  zvýšený dozor, riaditeľ zabezpečí ďalšieho zamestnanca školy, ktorý pod vedením učiteľa dbá na bezpečnosť detí.

    Pravidlá dodržiavania bezpečnosti a zdravia pri preprave dopravnými prostriedkami, organizovaní výletov a školských akcií.

    Pri činnostiach, ktoré si vyžadujú zvýšený dozor, riaditeľ zabezpečí počet pedagogických zamestnancov takto: 

    ·        na plavecký výcvik je najviac osem detí na jedného pedagogického zamestnanca  

    ·        v škole v prírode je počet detí podľa vyhlášky o škole v prírode 

    ·     na výletoch a exkurziách je potrebný dozor dvoch pedagogických zamestnancov a jednej poverenej plnoletej osoby s počtom detí podľa § 28 ods.10 školského zákona 

    MŠ môže organizovať pobyty detí v škole v prírode, výlety, exkurzie a ďalšie aktivity len s informovaným súhlasom zákonného zástupcu a po dohode so zriaďovateľom.                                            

    Výlet alebo exkurzia sa organizuje na základe plánu práce školy najviac na jeden deň s prihliadnutím na bezpečnostné, hygienické a fyziologické potreby detí a so zabezpečením teplého obeda  pre deti. Pred uskutočnením exkurzie alebo výletu pedagogický zamestnanec poverený riaditeľom zabezpečí prípravu a priebeh  výletu alebo exkurzie vrátane poučenia zúčastnených osôb a detí o bezpečnosti a ochrane zdravia. O tom vyhotoví písomný záznam, ktorí potvrdia svojím podpisom všetky zúčastnené osoby. Na výlet a exkurziu s deťmi predškolského veku možno použiť aj verejnú dopravu, uskutoční sa len na základe informovaného súhlasu zákonného zástupcu.

    Učiteľka je zodpovedná za vytvorenie pokojnej a tvorivej atmosféry v materskej škole, ochranu psychického zdravia dieťaťa, nepoužíva voči nemu telesné tresty ani neprimerané inhibičné /tlmiace/ metódy výchovy.  

    Ak dieťa utrpí úraz, ktorý nie je potrebné ošetriť lekárom, ošetrí ho učiteľka obvyklým spôsobom. Úraz a spôsob ošetrenia zaeviduje v zošite školských úrazov. Tento záznam dá na podpis rodičom. Ak dieťa utrpí úraz, ktorý si vyžaduje lekárske ošetrenie, službukonajúca učiteľka sa ihneď skontaktuje s rodičom dieťaťa, s ktorým sa dohodne na ďalšom postupe. Ak je rodič nezastihnuteľný, odvedie dieťa na lekárske ošetrenie zdravotníckym vozidlom, príp. taxislužbou. Po návrate z ošetrenia zaznamená úraz v zošite úrazov a znovu sa pokúsi o telefonický kontakt s rodičom. Zabezpečí odovzdanie lekárskeho záznamu o ošetrení úrazu rodičom dieťaťa. 

    V prípade úrazu, ktorý ohrozuje život dieťaťa, službukonajúca učiteľka požiada o privolanie rýchlej zdravotnej pomoci a rodičov ktorúkoľvek zamestnankyňu a súčasne dáva dieťaťu prvú pomoc. Ak dieťa potrebuje ošetrenie v nemocnici, službukonajúca učiteľka ho sprevádza až do príchodu rodičov. Taktiež úraz zaznamená v zošite úrazov a lekársku správu odovzdá rodičom.  

    Opatrenia v prípade pedikulózy  

    Pedikulóza sa vyskytuje u všetkých vekových skupín, najmä u detí. Pôvodca pedikulózy je voš detská , ktorá parazituje na človeku. Š íri sa hlavne pri priamom styku, ale aj prostredníctvom predmetov /hrebeňov, kief, čiapok, šálov osobnej posteľnej bielizne/. Na diagnostiku slúži dôkladná prehliadka vlasov, pri ktorej hľadáme hnidy a vši, hlavne za ušnicami a v zátylku.  

    Hlásenie ochorenia: rodič, ktorý zistí zavšivavenie dieťaťa, ohlási túto skutočnosť učiteľovi a riaditeľovi školy. Hromadný výskyt hlási riaditeľ na odbor epidemiológie RÚVZ. Všeobecným predpokladom boja proti zavšiveniu je osobná čistota a častá výmena osobnej a posteľnej bielizne.   

    Ochrana pred sosiálnopatologickými javmi    

    V zmysle Dohovoru o právach dieťaťa sú učitelia povinní zabezpečovať aktívnu ochranu detí pred sociálnopatologickými javmi, monitorovať zmeny v správaní detí a v prípade  dôvodného podozrenia z fyzického alebo psychického týrania či ohrozovania mravného vývinu dieťaťa bezodkladne riešiť problém v spolupráci s vedením školy, prípadne s pedagogicko-psychologickou poradňou, so zariadením výchovného poradenstva a prevencie, kontaktovať príslušný odbor sociálnych vecí, pediatra a príslušné oddelenie policajného zboru.   

    Článok 5

    PODMIENKY ZAOBCHÁDZANIA S MAJETKOM MATERSKEJ ŠKOLY

    Vchod od budovy, kde sa nachádza MŠ  je samostatný. Budova je opatrená  signalizačným zariadením, ktoré sa pri odchode zapojí. Vchod do materskej školy je opatrený zvončekom a pretože sa uzamkýna, dieťa si rodič alebo ním poverená osoba vyzdvihne po použití zvončeka . Kľúče od vchodu a od dverí MŠ majú všetci pedagogickí zamestnanci MŠ a nepedagogickí zamestnanci ZŠ.

    V priebehu prevádzky MŠ za uzamykanie vchodu zodpovedá školník a pedagogickí zamestnanci. V priestoroch školy je bez sprievodu zamestnanca školy zakázaný akýkoľvek pobyt cudzej osoby. 

    Pri odchode z triedy je povinný každý zamestnanec skontrolovať uzatvorenie okien a dverí, vypnúť svetlá, odpojiť elektrické zariadenia. Po ukončení prevádzky MŠ je učiteľka povinná odložiť didaktickú techniku na uzamykateľné a vopred dohodnuté miesto. Jednotliví pracovníci zodpovedajú za inventár MŠ, chránia ho pred poškodením a odcudzením.                                                                                                             

    Ďalšie práva a povinnosti súvisiace s ochranou majetku si pracovníci plnia v zmysle náplne práce. Osobné veci si zamestnanci MŠ odkladajú na určené uzamykateľné miesto. Po skončení prevádzky MŠ všetky priestory skontroluje a uzamkne zamestnanec, ktorý má posledný službu a prevádzkový zamestnanec, ktorý prichádza po ukončení prevádzky.        

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • skola@zsmalatina.sk
   • 043 5895168 (škola), 043 5895178 (školská jedáleň) 043 3811950 (materská škola) 0907 856295 Mgr.Harmat Peter (RŠ) 0917 781918 Mgr.Ševčíková Mária (ZRŠ) 0908 577110 Bc. Martina Javoreková (ZRŠ pre MŠ) 0915 390962 Mgr. Monika Kozáčiková (ŠKD)
   • Malatiná 70, 026 01 Dolný Kubín Slovakia
   • 037813609
   • 2021673995
   • zakladnaskola.malatina@gmail.com
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje