•  

    Spoločný názov školského vzdelávacieho programu ZŠ s MŠ :      

    CHOČ  - C ako cieľavedomosť, H ako humánnosť, O ako otvorenosť a Č ako čestnosť

     

    Školský  vzdelávací  program materskej školy   

    „ Z V E D A V Á      O V E Č K A  „   

    Ciele a poslania výchovy  a vzdelávania  materskej školy:  

    „ŠKOLA  JE  PRE DIEŤA  A NIE  DIEŤA  PRE  ŠKOLU.  MATERSKÁ  ŠKOLA  MÁ  DAŤ  DIEŤAŤU  TAKÝ  ZÁKLAD,  ABY  MALO  PO  CELÝ  ŽIVOT  POTEŠENIE  ZO  VZDELÁVANIA"

    Materská škola má:

    vytvárať podmienky na získavanie poznatkov nadväzujúcich na primárne vzdelávanie 

    nové poznatky sprostredkovávať prostredníctvom hrových činností, praktickou činnosťou detí, zážitkovým učením 

    posilniť spoluprácu s rodičmi, verejnosťou – otvoriť školu verejnosti 

    rozvíjať informačno-komunikačné technológie

    vedieť vyhľadávať  informácie a prezentovať sa

    spolurozhodovať o aktivitách

    Charakteristika MŠ :

    Materská škola je jednotriedna, navštevujú ju deti od 3 do 6 rokov , deti s OPŠD z Malatinej a aj okolitých obcí. Je to trieda s názvom a logom „ Zvedavé ovečky“.  

    LOGO znázorňuje trávu, motýle, ovečku a oblaky:                 - tráva, motýle = príroda 

                                                                                                     - ovečka = ja som  

                                                                                                     - oblaky = ľudia  

                                                                                                     - názov  = kultúra  

     

    Materská škola sa nesie v duchu regionálnej  výchovy, ľudových  tradícií a bezprostredného kontaktu s prírodou.     

    Aká bude ovečka?                                

    „ Budem taká ako zrkadlo. Iskrivá,čistá, zvonivá, ligotavá – ak ma budeš brúsiť a šľachtiť. 

      Slepá a hluchá, ak ma budeš zanedbávať.“  

     

    Dĺžka dochádzky a formy 

    Naša materská škola zabezpečuje celodennú aj poldennú  formu výchovy a vzdelávania. Dĺžka dochádzky je 3 roky, u niektorých detí 1 rok pred plnením  povinnej školskej dochádzky . 

     

    Materiálno-technické a priestorové zabezpečenie predprimárneho vzdelávania 

    MŠ sa nachádza v budove základnej školy. Má herňu, spálňu, stravovňu, šatňu a hygienické priestory esteticky upravené  a zariadené, ktoré pozitívne vplývajú na rozvoj osobnosti dieťaťa. Deti sa spolu s učiteľkami podieľajú na dotváraní estetického prostredia.  

    •         Centrum varenia a stolovania
    •         Centrum  dopravy
    •         Centrum   konštrukčnej tvorivosti - priestor pre hry a pohybové aktivity   
    •         Výtvarné centrum 
    •         Centrum grafomotoriky
    •         Predčitateľská gramotnosť 
    •         Počítačové centrum  
    •         Knižné centrum  -  priestor pre pracovné aktivity    

    Trieda je vybavená účelovo a slúži na plánovanú riadenú výchovno-vzdelávaciu činnosť a na aktivity podľa záujmu detí.

    Materiálne vybavenie 

    Vybavenie  MŠ je účelové, vyhovujúce a dostačujúce. Deti majú dostupnosť pri výbere hračiek,  dostatočné množstvo kníh, ktoré sa priebežne dopĺňajú. Učebné pomôcky – estetické , vhodné objednávané z katalógov  Nomiland, FIT – EDU, EDUCA – play a pod.

    Hudobné nástroje – klavír a harmónium je v ZŠ, detské hud. nástroje dostačujúce

    Telovýchovné  náradie – penové gymnastické náradie, trampolínu v ZŚ, chodba na cvičenie, posilňovňa 

    Výpočtová technika – multifunkčné zariadenie, počítače 5 kusov s nainštalovanými edukačnými programami, stolový počítač s príslušenstvom, elektronické didaktické pomôcky. Interaktívna tabuľa v ZŠ 

    Didaktická technika -  Sony, rádiomagnetofón, fotoaparát  , televízor 

    Na grafomotoriku využívame pracovné zošity, pracovné listy, každý predškolák má svoje pastelky, výtvarný  a pracovný materiál sa dopĺňa priebežne z poplatkov na predškolákov, stoly a stoličky sú nové, drevené, estetické, nábytok farebný, steny vyzdobené detskými motívmi z rozprávok.  

    „CESTA  ZA  DOBROU  MATERSKOU  ŠKOLOU  JE  NÁROČNÁ, KĹUKATÁ, PLNÁ  PREKÁŽOK.  VYŽADUJE  SI PRAJNÉ  PROSTREDIE  Z KAŹDEJ  STRÁNKY  A OD  VŠETKÝCH.  JE  TO  PROCES  NIKDY  NEKONČIACI, ALE  VEĹMI  PROSPEŠNÝ  BUDÚCEJ  ÚSPEŠNOSTI  DIEŤAŤA  V JEHO  ĎALŠOM   VZDELÁVANÍ  A ŽIVOTE.“

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • skola@zsmalatina.edu.sk
   • 043 5895168 (škola), 043 5895178 (školská jedáleň) 043 3811950 (materská škola) 0907 856295 Mgr.Harmat Peter (RŠ) 0917 781918 Mgr.Ševčíková Mária (ZRŠ)
   • Malatiná 70, 026 01 Dolný Kubín
   • 037813609
   • 2021673995
   • zakladnaskola.malatina@gmail.com
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje