•  

    Spoločný názov školského vzdelávacieho programu ZŠ s MŠ :      

    CHOČ  - C ako cieľavedomosť, H ako humánnosť, O ako otvorenosť a Č ako čestnosť

     

    Školský  vzdelávací  program materskej školy   

    „ Z V E D A V Á      O V E Č K A  „   

    Ciele a poslania výchovy  a vzdelávania  materskej školy:  

    „ŠKOLA  JE  PRE DIEŤA  A NIE  DIEŤA  PRE  ŠKOLU.  MATERSKÁ  ŠKOLA  MÁ  DAŤ  DIEŤAŤU  TAKÝ  ZÁKLAD,  ABY  MALO  PO  CELÝ  ŽIVOT  POTEŠENIE  ZO  VZDELÁVANIA"

    Materská škola má:

    vytvárať podmienky na získavanie poznatkov nadväzujúcich na primárne vzdelávanie 

    nové poznatky sprostredkovávať prostredníctvom hrových činností, praktickou činnosťou detí, zážitkovým učením 

    posilniť spoluprácu s rodičmi, verejnosťou – otvoriť školu verejnosti 

    rozvíjať informačno-komunikačné technológie

    vedieť vyhľadávať  informácie a prezentovať sa

    spolurozhodovať o aktivitách

    Charakteristika MŠ :

    Materská škola je jednotriedna, navštevujú ju deti od 3 do 6 rokov , deti s OPŠD z Malatinej a aj okolitých obcí. Je to trieda s názvom a logom „ Zvedavé ovečky“.  

    LOGO znázorňuje trávu, motýle, ovečku a oblaky:                 - tráva, motýle = príroda 

                                                                                                     - ovečka = ja som  

                                                                                                     - oblaky = ľudia  

                                                                                                     - názov  = kultúra  

     

    Materská škola sa nesie v duchu regionálnej  výchovy, ľudových  tradícií a bezprostredného kontaktu s prírodou.     

    Aká bude ovečka?                                

    „ Budem taká ako zrkadlo. Iskrivá,čistá, zvonivá, ligotavá – ak ma budeš brúsiť a šľachtiť. 

      Slepá a hluchá, ak ma budeš zanedbávať.“  

     

    Dĺžka dochádzky a formy 

    Naša materská škola zabezpečuje celodennú aj poldennú  formu výchovy a vzdelávania. Dĺžka dochádzky je 3 roky, u niektorých detí 1 rok pred plnením  povinnej školskej dochádzky . 

     

    Materiálno-technické a priestorové zabezpečenie predprimárneho vzdelávania 

    MŠ sa nachádza v budove základnej školy. Má herňu, spálňu, stravovňu, šatňu a hygienické priestory esteticky upravené  a zariadené, ktoré pozitívne vplývajú na rozvoj osobnosti dieťaťa. Deti sa spolu s učiteľkami podieľajú na dotváraní estetického prostredia.  

    •         Centrum varenia a stolovania
    •         Centrum  dopravy
    •         Centrum   konštrukčnej tvorivosti - priestor pre hry a pohybové aktivity   
    •         Výtvarné centrum 
    •         Centrum grafomotoriky
    •         Predčitateľská gramotnosť 
    •         Počítačové centrum  
    •         Knižné centrum  -  priestor pre pracovné aktivity    

    Trieda je vybavená účelovo a slúži na plánovanú riadenú výchovno-vzdelávaciu činnosť a na aktivity podľa záujmu detí.

    Materiálne vybavenie 

    Vybavenie  MŠ je účelové, vyhovujúce a dostačujúce. Deti majú dostupnosť pri výbere hračiek,  dostatočné množstvo kníh, ktoré sa priebežne dopĺňajú. Učebné pomôcky – estetické , vhodné objednávané z katalógov  Nomiland, FIT – EDU, EDUCA – play a pod.

    Hudobné nástroje – klavír a harmónium je v ZŠ, detské hud. nástroje dostačujúce

    Telovýchovné  náradie – penové gymnastické náradie, trampolínu v ZŚ, chodba na cvičenie, posilňovňa 

    Výpočtová technika – multifunkčné zariadenie, počítače 5 kusov s nainštalovanými edukačnými programami, stolový počítač s príslušenstvom, elektronické didaktické pomôcky. Interaktívna tabuľa v ZŠ 

    Didaktická technika -  Sony, rádiomagnetofón, fotoaparát  , televízor 

    Na grafomotoriku využívame pracovné zošity, pracovné listy, každý predškolák má svoje pastelky, výtvarný  a pracovný materiál sa dopĺňa priebežne z poplatkov na predškolákov, stoly a stoličky sú nové, drevené, estetické, nábytok farebný, steny vyzdobené detskými motívmi z rozprávok.  

    „CESTA  ZA  DOBROU  MATERSKOU  ŠKOLOU  JE  NÁROČNÁ, KĹUKATÁ, PLNÁ  PREKÁŽOK.  VYŽADUJE  SI PRAJNÉ  PROSTREDIE  Z KAŹDEJ  STRÁNKY  A OD  VŠETKÝCH.  JE  TO  PROCES  NIKDY  NEKONČIACI, ALE  VEĹMI  PROSPEŠNÝ  BUDÚCEJ  ÚSPEŠNOSTI  DIEŤAŤA  V JEHO  ĎALŠOM   VZDELÁVANÍ  A ŽIVOTE.“

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • skola@zsmalatina.sk
   • 043 5895168 (škola), 043 5895178 (školská jedáleň) 043 3811950 (materská škola) 0907 856295 Mgr.Harmat Peter (RŠ) 0917 781918 Mgr.Ševčíková Mária (ZRŠ) 0908 577110 Bc. Martina Javoreková (ZRŠ pre MŠ) 0915 390962 Mgr. Monika Kozáčiková (ŠKD)
   • Malatiná 70, 026 01 Dolný Kubín Slovakia
   • 037813609
   • 2021673995
   • zakladnaskola.malatina@gmail.com
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje