Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2017/2018

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Základné identifikačné údaje

Základná škola existuje v Malatinej v súčasnej budove od 1.9.1961. Spojenie s materskou školou a prechod na právnu subjektivitu prebehol v roku 2004 .

Škola je plnoorganizovaná (škola so všetkými ročníkmi), avšak pre malý počet žiakov sú v každom školskom roku spojené 2 ročníky na prvom stupni. Zvyčajne sú to triedy s najnižším počtom.

Je umiestnená v tichom peknom podhorskom prostredí ďaleko od frekventovanej časti, obklopená zeleňou a areálom, ktorý sa využíva na voľnočasové aktivity a športovú prípravu.

Súčasťou školy je školský klub detí, zariadenia školského stravovania (školská jedáleň a výdajná školská jedáleň) a materská škola. Školský klub detí je umiestnený v jednej z tried školy, materská škola sa presťahovala v septembri 2008 do budovy školy a školská jedáleň je v samostatnej budove. Pri materskej škole je samostatná výdajňa stravy a jedáleň. Do areálu školy patrí aj školské trávnaté ihrisko a trávnaté plochy, ktoré sú využívané na pohyb a pobyt detí. V areáli je aj detské ihrisko s pieskoviskom, hojdačkou, kolotočom a šmýkačkou. Toto ihrisko väčšinou využíva materská škola a školský klub detí.


Názov školyZákladná škola s materskou školou, Malatiná 70
Adresa školyMalatiná 70, 026 01 Dolný Kubín
Telefón0435895168
E-mailskola@zsmalatina.edu.sk
WWW stránkazsmalatina.edupage.org
ZriaďovateľObec Malatiná

Vedúci zamestnanci školy

Po konzultácii so Štátnou školskou inšpekciou bola 1.1.2018 poverená riadením materskej školy Katarína Slušňáková.

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľMgr. Harmat Peter043-58951680907 856 295 skola@zsmalatina.edu.sk
ZRŠ pre ZŠMgr. Prílepková Zdenka043-58951680917 781918skola@zsmalatina.edu.sk
ZRŠ pre MŠSlušňáková Katarína043-3811950 skola@zsmalatina.edu.sk
Vedúca ŠJKucbelová Mária043-5895178 skola@zsmalatina.edu.sk

Rada školy

Rada školy bola zvolená po uplynutí funkčného obdobia v septembri 2017. Funkčné obdobie Rady školy pri ZŠ s MŠ Malatiná je od 09.2017 do 09.2021.


 Titl., priezvisko, menoKontaktEmail
predseda - zást.rodičovKRAMÁR Jaroslav0908 479 237koren179@gmail.com
pedagogickí zamestnanci ZŠKořalníková Mária  
pedagogickí zamestnanci MŠPeldová Jarmila  
nepedagogickí zamestnanciKozáčiková Monika  
zástupca rodičov ZŠMarettová Katarína  
zástupca rodičov MŠPalugová Veronika  
zástupca zriaďovateľaPaluga Albín  
 Kopilec Ján  
 Kramár Jaroslav  

Poradné orgány školy

V školskom roku pracovali učitelia na škole v 4 útvaroch.

a.) Metodické združenie zastrešovalo učiteľky I. stupňa

b.) Predmetová komisia prírodovedných predmetov zahŕňala učiteľov, ktorí vyučujú matematiku, prírodopis, biológiu, fyziku, chémiu, informatiku

b.) Predmetová komisia humanitných predmetov zahŕňala učiteľov, ktorí vyučujú slovenský jazyk a literatúru, dejepis, geografiu, občiansku výchovu, občiansku náuku, anglický a nemecký jazyk

c.) Predmetová komisia výchov zahŕňala učiteľov, ktorí vyučujú telesnú výchovu, výtvarnú výchovu,hudobnú výchovu, technickú výchovu a náboženskú výchovu


Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetovPoznámka
MZ pre 1.-4. roč.Mgr. Šišková Katarínavšetky predmety I. stupňa 
PK prírodovedných predmetovMgr. Kořalníková MáriaMAT, PRI, FYZ, CHE, BIO 
PK humanitných predmetovIng. Slušňáková JanaSJL, DEJ, GEG, OBN, OBV, ANJ, NEJ 
PK výchovMgr. Ševčíková MáriaVYV, HUV, TEV, TCHV, NV 
Výchovný poradcaMgr. Prílepková Zdenka  
Koordinátor VMR, drog.prevencieIng. Šuličová Jana  
Koordinátor ENVMgr. Kořalníková Mária  
Koordinátor pre finančnú gramotnosťMgr. Kořalníková Mária  

§ 2. ods. 1 b

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 123 (základná škola 102 + materská škola 21)

Počet žiakov bol na začiatku šk.roka 100 (z toho 2 žiaci si plnili školskú dochádzku v zahraničí) a od februára 2018 boli prijatí ďalší 2 žiaci ( z toho 1 má povolené individuálne vzdelávanie v domácom prostredí z dôvodu zdravotných problémov). Materská škola mala 20 žiakov, avšak od mája bolo prijaté 1 dieťa - predškolák s víziou nástupu do 1.ročníka v ZŠ Malatiná.

Z celkového počtu 123 bolo 23 dochádzajúcich (Osádka, Leštiny, Vyšný Kubín)

Počet tried: 8 + 1 trieda MŠ

Podrobnejšie informácie:

Ročníky 1. a 3. boli v tomto školskom roku spojené do jednej triedy z dôvodu nízkeho počtu žiakov a nedostaku finančných prostriedkov. Napriek tomu bola každému ročníku poskytnutá samostatná hodina slovenského jazyka a matematiky.

Počet žiakov vyučujúcich sa:

ANJ: 99 žiakov (2 zahraničie, 1 ind. vzdelávanie), NEJ: 33 žiakov, NBV katolícke: 94, NBV evanjelické: 6

Školský klub detí navštevovalo 25 žiakov ZŠ.

Materská škola má v prevádzke jednu triedu s heterogénnym zložením detí od 3 do 6 rokov. Navštevovalo ju 21 detí (6 predškoláci

Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolumaterská škola
počet tried11111111191
počet žiakov81481511137111510221
z toho ŠVVP 1 1251  100
z toho v ŠKD58462    250
z toho predškoláci----------6

§ 2. ods. 1 c

Zapísaní žiaci ZŠ

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2017: 8 žiakov / 6 dievčat

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2017: 8 žiakov / 6 dievčat

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: 0 / 0

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2018

Povinnú školskú dochádzku budú všetci žiaci 9.ročníka končiť na strednej škole.

Ročník opakuje žiačka, ktorá má povolené individuálne vzdelávanie v domácom prostredí. Je to z dôvodu jej choroby a následnej dohode s rodičom, ktorý má záujem, aby po vyliečení plynulo pokračovala vo vyučovaní podľa získaných vedomostí.

Žiadny žiak nerobil komisionálne skúšky.

Žiaci, ktorí si plnia povinnú školskú dochádzku v zahraničí neprejavili záujem o komisionálne preskúšanie. Na základe informácií z pedagogicko-organizačných pokynov pre tento školský rok ako aj pre následný školský rok pokračujú v so žiakmi triedy, kde boli zapísaní do 1.ročníka.

 Nižší ročník5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.Spolu
Počet žiakov0000015 

§ 2. ods. 1 d

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

V školskom roku 2017/2018 ukončilo školskú dochádzku v 9.ročníku 15 žiakov (7 chlapcov/8 dievčat). Všetci boli prijatí na zvolenú strednú školu v prvom kole.

Študijné odbory - maturitné:

Gymnázium POH Dolný Kubín: 1 žiak / 1 dievča

Stredná zdravotná škola Dolná Kubín: 2 žiaci / 2 dievčatá

Obchodná akadémia Dolný Kubín 1 žiak / 1 dievča

Stredná odborná škola polytechnická Dolný Kubín-Kňažia 1 žiak / 0 dievčat - duál

Stredná odborná škola obchodu a služieb - Hotelová akadémia Dolný Kubín: 1 žiak / 1 dievča

Pedagogická a sociálna akadémia Turčianske Teplice: 1 žiak / 1 dievča

Škola úžitkového výtvarníctva Ružomberok-propagačná grafika: 1 žiak / 1 dievča

Súkromná stredná odborná škola ochrany osôb a majetku Bratislava: 1 žiak / 0 dievčat

Hotelová akadémia Liptovský Mikuláš: kuchár 1 žiak / 0 dievčat - duál

Stredná odborná škola elektrotechnická Liptovský Hrádok: informačné a sieťové technológie 1 žiak / 0 dievčat

Učebné odbory - 3 - ročné:

Stredná odborná škola polytechnická Dolný Kubín: elektromechanik - silnoprúdová technika 1 žiak / 0 dievčat

Hotelová akadémia Liptovský Mikuláš: cukrár 2 žiak / 1 dievča

Spojená škola - Stredná odborná škola automobilová Banská Bystrica-autoopravár: 1 žiak / 0 dievčat


 Gym 8.ročBilnig.gym,Gym 4.ročSOŠ 5.roč.SOŠ 4.ročnéSOŠ 3.roč,SOŠ 2.roč.Spolu
prihlásení001194015
prijatí001194015
% úspešnosti00100100100100100100

§ 2. ods. 1 e

Klasifikácia tried

Predmety majú nasledujúce skratky:

SPR - správanie, SJL - Slovenský jazyka literatúra, BIO - biológia, DEJ - dejepis, FYZ - fyzika, GEG - geografia, CHE - chémia, INF, IFV - informatika, informatická výchova, MAT - matematika, NEJ - nemecký jazyk, ANJ - anglický jazyk, OBN - občianska náuka, PRV - prvouka , PDA - prírodoveda, VLA - vlastiveda, REV - regionálna výchova, TEH, PVC - technická výchova, pracovné vyučovanie, HUV - hudobná výchova, TEV - telesná výchova, TŠV - telesná a športová výchova, VYV - výtvarná výchova, REG - regionálna geografia, RGD - regionálny dejepis, RGB - regionálna biológia

Všetci žiaci sú hodnotení podľa metodického pokynu č.22/2010 na hodnotenie a klasifikáciu a na základe KLASIFIKAČNÉHO PORIADKU ZŠ s MŠ Malatiná (vydaný 28.8.2013), začlenení žiaci (integrovaní žiaci) v jednotlivých ročníkoch mali vypracované individuálne výchovno-vzdelávacie plány (IVVP) a mali upravené hodnotenie svojich výkonov.

Po prijatí žiaka, ktorý má povolené individuálne vzdelávanie v domácom prostredí PG rada schválila tomuto žiakovi slovné hodnotenie.

Od školského roka 2015/2016 škola zaviedla na základe rozhodnutia PG rady elektronickú triednu knihu - dochádzka, klasifikácia, elektronická žiacka knižka. Papierovú formu triednej knihy aj klasifikačného poriadku už v priebehu roka škola nepoužíva. Na konci školského roka je vytlačená a popodpisovaná elektronická triedna kniha do papierovej formy z dôvodu archivácie dokumentov.


TriedaANJBIODEJETIFYZGEOHUVCHEIFVINFMATNBVNEJOBNPVC
materská škola---------------
1.trieda1,25--1--1---1,251---
2.trieda1,17-----1---1,251---
3.trieda1,75--1--1--11,881--1
4.trieda1,93--1,21--1-1,5-1,791--1
5.trieda1,912,362,55--2,451,27--1,362,451,18---
6.trieda2,312,462,31-2,082,381,31--1,082,381,15-1,69-
7.trieda2,142,142,43-22,431,432,14-1,142,86122,14-
8.trieda2,181,912,64-2,552,36-2,45-1,272,8212,181,36-
9.trieda1,872,132,27-2,42,2-2,47--2,47121,47-

TriedaPDAPRVRGVSJLSPRTHDTŠVTEVVLAVUMVYV
materská škola-----------
1.trieda-1,13-1,381-1---1
2.trieda-1,3311,331-1---1
3.trieda2,25-1,631,881--11,63-1
4.trieda2-1,432,071--12,14-1
5.trieda--1,452,4511,451,36---1,09
6.trieda---2,6211,231,15---1
7.trieda---3,14111,29---1
8.trieda---2,8211,551----
9.trieda--1,472,471-1--1-

Prospech žiakov

Komisionálne skúšky v školskom roku 2017/2018 nerobil v základnej škole ani jeden žiak.

Zákonní zástupcovia žiakov, ktorí si plnia povinnú šk. dochádzku v zahraničí (1 žiak 2.ročníka, 1 žiak 5.ročníka), nepožiadali o komisionálne preskúšanie. Na základe pedagogicko-organzačných pokynov sú naďalej v evidencii v triede, do ktorej boli prijatí a pokračujú so žiakmi tejto triedy.

Žiačka 2.ročníka, ktorá má povolené individuálne vzdelávanie v domácom prostredí, opakuje po dohode so zákonným zástupcom ročník (potreba upevnenia učiva, po ukončení liečby plynulejší prechod na učivo ročníka, do ktorého nastúpi).

Ostatní žiaci prospeli.

V školskom roku 2017/2018 nebola udelená ani znížená známka zo správania.

TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovanípoznámka
materská škola210021 
1.trieda8800 
2.trieda141212zahraničie, ind.vzdelávanie
3.trieda8800 
4.trieda151401zahraničie
5.trieda111100 
6.trieda131300 
7.trieda7700 
8.trieda111100 
9.trieda151500 

Dochádzka žiakov

Počet vymeškaných hodín je primeraný, dochádzka žiadneho žiaka nie je extrémne vysoká. Najčastejším dôvodom chýbania sú choroby. Všetky hodiny sú ospravedlnené.

TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
materská škola2100,0000,0000,00
1.trieda853667,0053667,0000,00
2.trieda1486171,7586171,7500,00
3.trieda873692,0073692,0000,00
4.trieda15124989,21124989,2100,00
5.trieda11102192,82102192,8200,00
6.trieda13103782,39103782,3900,00
7.trieda753175,8653175,8600,00
8.trieda111387126,091387126,0900,00
9.trieda15118078,67118078,6700,00

Výsledky externých meraní

Škola sa v školskom roku 2017/2018 zapojila do nasledujúcich externých meraní:

1.) NUCEM - elektronické testovanie žiakov jednotlivých ročníkov - žiaci podľa harmonogramu vypracovávali testy na PC z predmetov matematika, Slovenský jazyk a literatúra, Anglický jazyk,....

- testovanie nie je však na známku, je to len dobrovoľná príprava na papierové testoanie, robí sa na PC v počítačovej učebni, výsledky sú do istej miery skreslené, napriek tomu ukazujú žiakom trend testovania v školskom roku

2.) KOMPARO - testovanie súkromnou firmou EXAM - testované ročníky 8. a 9.. Testované bolo všeobecné študijné predpoklady a k tomu Slovenský jazyk, Matematika, Biológia, Geografia

Nadpriemerne vyšli výsledky žiakov z predmetov matematika 9 (63,7% žiakov v SR horšie výsledky) a z geografie 8 (64,4% žiakov v SR horšie výsledky). Ostatné predmety v oboch ročníkoch vyšli na priemernej úrovni vrámci SR.

3.) NUCEM - TESTOVANIE 9 a TESTOVANIE 5

TESTOVANIE ŽIAKOV 5. ročníka (22. 11. 2017)

Dňa 22. 11. 2017 sa uskutočnilo celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka. Žiaci boli testovaní z predmetov slovenský jazyk a literatúra a matematika. Testovania sa zúčastnilo 10 žiakov našej základnej školy.

Slovenský jazyk a literatúra, matematika:

Príprava:

na vyučovaní SJL, diferencované a dobrovoľné úlohy na domáce riešenie

na vyučovaní MAT, diferencované úlohy na hodinách a dobrovoľné úlohy na domáce riešenie

Príprave sa venovali aj učiteľky II stupňa pred testovaním v piatom ročníku

Priebeh:

Úlohy v teste nie sú len typickými školskými úlohami, neoverujú len rozsah zapamätaných vedomostí a naučených postupov. Overujú vyššie poznávacie schopnosti detí, či dokážu využiť naučené a hľadať vhodné riešenia. Súčasťou testu sú aj úlohy zamerané na čítanie s porozumením, matematické a logické myslenie.

Výsledky:

Slovenský jazyk a literatúra:

Testovania sa zúčastnilo 10 žiakov našej základnej školy. Triedu navštevoval 1 integrovaný žiak, ktorý potreboval iné špecifické metódy pri práci a individuálny prístup. Druhý žiak dosahoval veľmi slabé vyučovacie výsledky.

Dosiahnuté výsledky boli slabšie - podpriemerné. Maximálny počet bodov v teste bol 30. Naši žiaci dosiahli priemerný počet 15,8 bodov. Priemerná úspešnosť našej školy v predmete matematika bola 52,7 %. Priemerná úspešnosť v SR bola 62,8 %. Z uvedených výsledkov vyplýva, že rozdiel priemernej úspešnosti našej školy oproti národnému priemeru bol -10,1 %.

Dôvody:

Triedu navštevoval 1 integrovaný žiak, ktorý potreboval iné špecifické metódy pri práci a individuálny prístup. Druhý žiak dosahoval veľmi slabé vyučovacie výsledky.

neporozumenie textu danej úlohy (nesprávne čítanie s porozumením), žiaci boli vyučovaní na prvom stupni v spojenej triede, stres a zlé znášanie záťažových situácií u niektorých žiakov, slabý záujem žiakov dosiahnuť lepší výsledok

Výsledky:

Matematika:

Testovania sa zúčastnilo 10 žiakov našej základnej školy.

Hodnotenie nasvedčuje, že dosiahnuté výsledky boli slabšie - podpriemerné. Maximálny počet bodov v teste bol 30. Naši žiaci dosiahli priemerný počet 16,8 bodov. Priemerná úspešnosť našej školy v predmete matematika bola 56,0 %. Priemerná úspešnosť v SR bola 64,7 %. Z uvedených výsledkov vyplýva, že rozdiel priemernej úspešnosti našej školy oproti národnému priemeru bol -8,7 %.

Dôvody:

Triedu navštevoval 1 integrovaný žiak, ktorý potreboval iné špecifické metódy pri práci a individuálny prístup. Druhý žiak dosahoval veľmi slabé vyučovacie výsledky.

neporozumenie textu danej úlohy (nesprávne čítanie s porozumením), žiaci boli vyučovaní na prvom stupni v spojenej triede, stres a zlé znášanie záťažových situácií u niektorých žiakov, poradie počtových výkonov, slovné úlohy, slabý záujem žiakov dosiahnuť lepší výsledok

TESTOVANIE ŽIAKOV 9.ročníka (21. 3. 2018)

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ prebehlo 21. 3. 2018. V našej škole bolo testovaných 15 žiakov v jednej triede. Testovanie prebehlo v poriadku, bez technických, organizačných a výchovných problémov. Na priebeh testovania dohliadal aj 1 pedagogický zamestnanec z inej školy.

Slovenský jazyk a literatúra:

Príprava:

na vyučovaní, množstvo testov na čitateľskú gramotnosť, testy na domáce riešenie, pred testovaním poobedné doučovanie v mesiacoch január - marec, deň pred testovaním úprava rozvrhu a 3 hodinové precvičovanie učiva, pracovný zošit Testovanie zo slovenského jazyka

Priebeh:

Úlohy v testoch boli zamerané na logické myslenie, porozumenie textu. Svoje zastúpenie majú aj úlohy na čítanie s porozumením, v ktorých žiaci pracovali s ukážkami súvislých a nesúvislých textov. Pre úspešné riešenie úloh bolo nevyhnutné, aby si žiaci s porozumením prečítali východiskový text. Väčšina žiakov využila takmer celý časový priestor na vypracovanie zadaných úloh.

Výsledky:

Maximálny počet bodov v teste bol 25. Priemerná úspešnosť našej školy v predmete slovenský jazyk a literatúra bola 59,5 %. Priemerná úspešnosť žiakov celého Slovenska bola 63,0 %. Z uvedených výsledkov vyplýva, že testovanie 9 dopadlo dobre a splnilo naše očakávania.

Dôvody:

pozorné čítanie a porozumenie textu, pozitívny prístup k povinnostiam a príprave, plnenie zadaných úloh, zodpovedná domáca príprava, takmer všetci žiaci sa zúčastňovali doučovania

Matematika:

Príprava:

na vyučovaní, predlohy testov na domáce riešenie (preriešenie v škole), poobedné doučovanie v mesiacoch január- marec, deň pred testovaním úprava rozvrhu a 3 hodinové precvičovanie učiva, pracovný zošit Príprava na testovanie, Testovanie z matematiky

Priebeh:

testovanie trvalo 60 min. - väčšina žiakov využila skoro celý časový priestor, niektorí však nestíhali vyriešiť úlohy za stanovený čas

Výsledky:

testovanie dopadlo dobre, no niektorí jednotlivci sklamali. Žiaci spolu získali v priemere 55,33 %, čo je nepatrný rozdiel od celoslovenského priemeru, ktorý bol 55,9 %. Priemer známok na vysvedčení v I. polroku bol 2,67, výsledok nasvedčuje tomu, že trieda bola v matematike priemerná, testovanie napísali v norme a splnili naše očakávania. Teší nás, že jedna žiačka dosiahla aj plných 100 %, no jedna žiačka len 15%.

Dôvody:

záujem o doučovanie, ktorého sa zúčastňovali všetci žiaci, ktorí boli na vyučovaní, domáce úlohy väčšinou boli riešené doma (až na niektorých jednotlivcov), neustále povzbudzovanie a motivovanie k práci


Názovtestovanie MAT9testovanie SJL9testovanie MAT5testovanie SJL5
Počet žiakov15151010
Maximálny počet bodov v teste20253030
Priem. počet bodov školy11,115,115,816,8
Priem. počet bodov v SR11,215,7  
Priem. perc. úspešnosť školy 55,3%60,3%52,7%56,0
Priem. perc. úspešnosť v SR55,9%63,0%62,8%64,7%
Rozdiel škola proti nár. priemeru-0,6%-2,7%-10,1%- 8,7%
Priemer známok k 30.6.20172,83,072,182,36

§ 2. ods. 1 f

Odbory a učebné plány

Od školského roka 2012/2013 sa všetky triedy učia podľa školského vzdelávacieho programu CHOČ, v školskom roku 2017/2018 sa triedy 1.,2.,3.,4. a 5.,6.,7.,8. učia podľa inovovaného školského programu.

Rozširujúce hodiny tvoria:

- slovenský jazyk (3), anglický jazyk (3), etika (3), matematika (2), výtvarná výchova (1), regionálna výchova (3) - na I.stupni ZŠ.

- slovenský jazyk (1), anglický jazyk (3), nemecký jazyk (3), biológia (3), dejepis (3), geografia (3), matematika (3), informatika (2), regionálne výchovy (D,G,B - 3) - na II.stupni ZŠ

Súčasťou vyučovania je aj plavecký výcvik - organizovaný školou v Aquarelaxe Dolný Kubín - termín 22.-26.5.2018 - zúčastnení prihlásení žiaci I.stupňa - 21 žiakov.

V tomto školskom roku sa opäť pomocou dotácií podarilo zorganizovať ja Lyžiarsky výcvik a Školu v prírode

Lyžiarskeho výcviku sa zúčastnilo 15 žiakov 8. a 9. ročníka. Suma dotácie na jedného žiaka bola 150,- €. Žiaci absolvovali kurz pod dohľadom 2 učiteľov v stredisku v Krušetnici, ubytovanie bolo zabezpečené v agropenzióne Novoť.

Školu v prírode absolvovalo 19 žiakov 2. a 4.ročníka. Suma dotácie na jedného žiaka bola 100,- €. Školu viedli 2 učiteľky I.stupňa v Demänovskej doline v ubytovacom zariadení Hotel Liptov.

Materská škola pracuje podľa Inovovaného školského programu "Zvedavá ovečka"

Učebný variant1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
Počet tried v ročníku1111111119
 iŠkVPiŠkVPŠkVPŠkVP     4
     iŠkVPiŠkVPŠkVPŠkVPŠkVP5

Štruktúra tried

 Počet triedPočet žiakovPočet individ. integrovaných
Nultého ročníka   
Prvého ročníka   
Bežných tried   
Špeciálnych tried   
Pre nadaných   
Spolu   

§ 2. ods. 1 g

Zamestnanci

Pracovný pomer

Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP    
DPP    
Znížený úväzok    
ZPS    
Na dohodu    

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov   
vychovávateľov   
asistentov učiteľa   
spolu   

§ 2. ods. 1 h

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
1.kvalifikačná skúška  
2.kvalifikačná skúška  
štúdium školského manažmentu  
špecializačné inovačné štúdium  
špecializačné kvalifikačné  
postgraduálne  
doplňujúce pedagogické  
vysokoškolské pedagogické  
vysokoškolské nepedagogické  

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Vložiť text o prezentácii školy na verejnosti (napr. vydávanie školského časopisu, školské akadémie, športové a kultúrne akcie, poskytovanie služieb žiakom a rodičom a pod...)

§ 2. ods. 1 j

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

A) Dlhodobé B) Krátkodobé C) V školskom roku 2017/2018 boli školou vypracované projekty:

§ 2. ods. 1 k

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:

Druh inšpekcie:

Ak bola inšpekcia vykonaná v šk. roku 2017/2018, uveďte predmety a oblasti (riadenie, proces, podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň:

- veľmi dobrá

- dobrá

- priemerná

- málo vyhovujúca

- nevyhovujúca

- kľúčové pozitívne stránky školy

- oblasti vyžadujúce zlepšenie

§ 2. ods. 1 l

Materiálno-technické podmienky

V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie

- priestorov školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a pod.)

- zabezpečenie výučby učebnými pomôckami

- stručnú analýzu súčasného stavu

- potreby a pripravované plány

§ 2. ods. 1 m

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

...

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

...

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

...

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

...

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

...

§ 2. ods. 1 o

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

Návrh opatrení:

§ 2. ods. 2 a

Psychohygienické podmienky

ZŠ: Psychohygienické podmienky pre výchovu a vzdelávanie žiakov sú dodržiavané a v súlade so schváleným prevádzkovým poriadkom školy.

Vyučovanie sa začína o 7:30 z dôvodu autobusovej dopravy. Škola je čistá, zvnútra nanovo vymaľovaná, triedy sú dostatočne osvetlené, je v nich nový nábytok. Sociálne zariadenia sú po rekonštrukcii vo veľmi dobrom stave.

Hodiny sú rozdelené v súlade so ŠkVP, Žiaci sú spojení na hodinách telelesnej výchovy na II.stupni - sú dve skupiny dievčat a 2 skupiny chlapcov. Keďže nemáme telocvičňu, cvičí sa na chodbe, prípadne vonku na asfaltovom a trávnatom ihrisku. Hodiny však musia byť na I.stupni na 1.hodine a poslednej hodine vrámci rozvrhu, čo nie je celkom ideálne.

MŠ: Riadi sa deným poriadkom MŠ (usporiadaním denných činnosti), ktorý je zverejnený na chodbe MŠ a na www stránke školy.

§ 2. ods. 2 b

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
Hrnčiarsky krúžok3  
Kinematografický krúžok10 Mgr. Mária Kořalníková
LEGO krúžok13 Mgr. Katarína Šišková
PC krúžok11 Mgr. Katarína Šišková
Prírodovedný krúžok10 Ing. Jana Šuličová
ŠKD25 Mgr. Marta Kozáčiková
Športový krúžok10 Mgr. Mária Kořalníková

§ 2. ods. 2 c

Spolupráca školy s rodičmi

Škola a ZRPŠ spolupracujú na veľmi dobrej úrovni.

ZRPŠ pomáha škole finančnými darmi, ktoré slúžia na porytie nákupu metodických materiálov, na pomoc pri príprave projektov a na odmeny pre žiakov za reprezentáciu školy.

Ďalej sa stará o spoluzorganizovanie Mikulášskej besiedky (darčeky pre všetky deti aj zamestnancov), Karnevalu a Športového dňa.

V školskom roku 2017/2018 bola spolupráca bezproblémová a ZRPŠ patrí za to veľká vďaka.

Rodičia sa pravidelne zúčastňujú rodičovských združení - prvé je vždy začiatkom októbra (plenárne aj triedne), následne sú už iba konzultačné dni s rodičmi (vždy po klasifikačnej rade - v júni do 15.6.)

V materskej škole zároveň rodičia spolupracovali na tvorivých dielňach pri zhotovovaní drobných predmetov - medovníčkov, kraslíc,... Zároveň ponúkli rôzne dplnky a predmety na pracovnú výchovu. Na konci šk. roka rodičia MŠ zasponzoroval celodenný výlet k rybníku.

Spolupráca ZŠ s MŠ

Spoluprácu je výborná. Vyhradené priestory prispeli k zlepšeniu psychického a fyzického zdravia detí. Spolupráca sa zintenzívnila, deti mali možnosť využívať priestory základnej školy, zúčastňovali sme sa spoločných akcií, vzájomných otvorených hodín na zníženie adaptácie detí v I. roč. ZŠ v spolupráci s p. uč. Šiškovou.

- spoločné kultúrne a športové podujatia

- stretnutia uč. MŠ, ZŠ, riad. ZŠ, výchovného poradcu a vedúcej MZ na pedagogických a pracovných poradách

- návšteva školskej knižnice

- spolupráca s ŠKD - pobyt vonku, súťaže, spoločné posedenia

- vzájomná pomoc pri zastupovaní chýbajúcich učiteľov

§ 2. ods. 2 d

Spolupráca školy a verejnosti

Škola sa profiluje ako škola rodinného typu s prvkami regionálnej výchovy. Škola poskytuje obci kultúru vo forme rôznych vystúpení, besiedok, slávností. Verejnosť ju vníma ako súčasť kultúrneho života obce, ako vzdelávaciu inštitúciu a ako neoddeliteľnú časť obce.

Obec zároveň financuje originálne kompetencie obce z podielových daní, zabezpečuje teda rozpočet pre materskú školu, školský klub a školskú jedáleň.

Záver

Vypracoval: Mgr. Harmat Peter

V Malatinej, 22. augusta 2018

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 31.8.2018

Vyjadrenie rady školy

Rada školy bola oboznámená so záverečnou správou o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za rok 2017/2018. Berie na vedomie.

V Malatinej, dňa 12.10.2018

Podpis

Schválenie zriaďovateľom školy

Zriaďovateľ školy Obecný úrad Malatiná schválil na svojom zasadnutí správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za rok 2017/2018.

V Malatinej, dňa 27.10.2018

Podpis:

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • skola@zsmalatina.edu.sk
   • 043 5895168 (škola), 043 5895178 (školská jedáleň) 043 3811950 (materská škola) 0907 856295 Mgr.Harmat Peter (RŠ) 0917 781918 Mgr.Ševčíková Mária (ZRŠ)
   • Malatiná 70, 026 01 Dolný Kubín
   • 037813609
   • 2021673995
   • zakladnaskola.malatina@gmail.com
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje