Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2020/2021

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 435/2020 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Údaje o škole

Základná škola existuje v Malatinej v súčasnej budove od 1.9.1961. Spojenie s materskou školou a prechod na právnu subjektivitu prebehol v roku 2004 .

Škola je plnoorganizovaná (škola so všetkými ročníkmi), avšak pre malý počet žiakov sú v každom školskom roku spojené dva a dva ročníky na prvom stupni (4.ročníky, ale iba 2 triedy).

Je umiestnená v tichom peknom podhorskom prostredí ďaleko od frekventovanej časti, obklopená zeleňou a areálom, ktorý sa využíva na voľnočasové aktivity a športovú prípravu.

Súčasťou školy je školský klub detí, zariadenia školského stravovania (školská jedáleň a výdajná školská jedáleň) a materská škola. Školský klub detí je umiestnený v jednej z tried školy, materská škola sa presťahovala v septembri 2008 do budovy školy a školská jedáleň je v samostatnej budove. Pri materskej škole je samostatná výdajňa stravy a jedáleň. Do areálu školy patrí aj školské trávnaté ihrisko a trávnaté plochy, ktoré sú využívané na pohyb a pobyt detí.

Školský rok 2020/2021 bol ovplyvnený pandemickou situáciou, núdzovým stavom a zatvorení škôl. Prezenčné školské vyučovanie bolo prerušené v októbri 2020, žiaci sa vzdelávali dištančne. Vo februári 2021 sa začala prezenčná výučba na I.stupni ZŠ a v MŠ. V apríli prišli do školy na prezenčné vyučovanie aj žiaci 8. a 9.ročníka a v máji už všetci žiaci školy.

Názov školyZákladná škola s materskou školou, Malatiná 70, 02601 Dolný Kubín
Adresa školyMalatiná 70, 026 01 Dolný Kubín
TelefónZŠ 0435895168, MŠ 0433811950
E-mailskola@zsmalatina.sk
WWW stránkazsmalatina.edupage.org

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž.mobile-mail
RiaditeľMgr. Harmat Peter04358951680907856295harmat@zsmalatina.sk
ZRŠ pre ZŠMgr. Ševčíková Mária04358951680917781918sevcikova@zsmalatina.sk
ZRŠ pre MŠBc. Javoreková Martina04338119500908577110javorekova@zsmalatina.sk
Vedúca ŠJKucbelová Mária0435895178 skola@zsmalatina.sk

Rada školy

Pôvodná rada školy skončila svoje funkčné obdobie k 1.3.2021. Keďže bol vyhlásený núdzový stav a rôzne pandemické opatrenia, voľby sa konaii až koncom mája 2021.Nová rada školy mala ustanovujúce zasadnutie 7.6.2021. V tabuľke sú najskôr členovia končiacej rady školy, potom noví členovia.

 Titl., priezvisko, menoKontaktFunkcia
predseda - zást.rodičovKramár Jaroslav, Mgr. Anna Kubáňová0918479237, 0905738423 
pedagogickí zamestnanciMgr.Kořalníková Mária, Mgr. Kořalníková Mária  
 Bc. Peldová Jarmila, Bc. Peldová Jarmila  
ostatní zamestnanciMgr. Kozáčiková Marta, Mgr. Kozáčiková Marta  
zástupcovia rodičovBc. Veronika Palugová, Mgr. Anna Slušňáková  
 Tatiana Marettová, Zdenka Kapinová  
zástupca zriaďovateľaJán Kopilec, Ján Kopilec  
 Albín Paluga, Albín Paluga  
 Jozef Kramár, Jozef Kramár  

§ 2. ods. 1 b

Údaje o zriaďovateľovi

Zriadovateľom je Obec Malatiná. V jej zriadovateľskej pôsobnosti je len táto jedna základná škola s materskou školou, jeden školský klub detí a jedna školská jedáleň.

NázovObec Malatiná
SídloMalatiná 148
Telefón0435895124
E-mailobecny.urad@obecmalatina.sk

§ 2. ods. 1 c

Činnosť rady školy a poradných orgánov školy

V školskom roku pracovali učitelia na škole v 4 útvaroch.

a.) Metodické združenie zastrešovalo učiteľky I. stupňa

b.) Predmetová komisia prírodovedných predmetov zahŕňala učiteľov, ktorí vyučujú matematiku, prírodopis, biológiu, fyziku, chémiu, informatiku

c.) Predmetová komisia humanitných predmetov zahŕňala učiteľov, ktorí vyučujú slovenský jazyk a literatúru, dejepis, geografiu, občiansku výchovu, občiansku náuku, anglický a nemecký jazyk

d.) Predmetová komisia výchov zahŕňala učiteľov, ktorí vyučujú telesnú výchovu, výtvarnú výchovu, hudobnú výchovu, technickú výchovu a náboženskú výchovu


Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetovPoznámka
MZ pre 1.-4.roč.Mgr. Kacová Marcelavšetky predmety I.stupňa 
PK prírodovedných predmetovMgr. Kořalníková MáriaMAT, PRI, FYZ, CHE, BIO 
PK humanitných predmetovMgr. Ondrušová DIanaSJL, DEJ, GEO, OBN, ANJ, NEJ 
Výchovný poradcaMgr. Mária Kořalníková  
Koordinátor VMR, drog.prev.Mgr. Mária Kořalníková  
Koordinátor čitateľskej gramotnostiMgr. Šišková Katarína  
 Mgr. Babničová Iveta  
Koordinátor zdravej výživyMgr. Kovalčíková Renáta  
Koordinátor Ľudské práva, Mgr. Ondrušová Diana  
Koordinátor finančnej gramotnostiMgr. Mária Kořalníková  
Koordinátor environmentálnej výchovyMgr. Kovalčíková Renáta  

§ 2. ods. 1 d

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 114 (základná škola 90 + materská škola 24)

Základná škola:

Počet žiakov bol na začiatku školského roka 90 (z toho 2 žiaci si plnili povinnú školskú dochádzku v zahraničí, 1 žiak mal povolené individuálne vzdelávanie v domácom prostredí z dôvodu zdrav.stavu)

Z celkového počtu 90 bolo 18 dochádzajúcich (Osádka, Leštiny, Vyšný Kubín)

Počet tried: 7

Podrobnejšie informácie:

Ročníky 1. -2. a ročníky 3.-4. boli v tomto školskom roku spojené do 2 tried z dôvodu nízkeho počtu žiakov a nedostatku finančných prostriedkov. Napriek tomu im bola poskytnutá samostatná hodina slovenského jazyka a literatúry a matematiky.

Školský klub detí:

Do školského klubu detí chodilo 16 žiakov I.stupňa.

Materská škola:

Materská škola mala v prevádzke jednu triedu s heterogénnym zložením detí vo veku 3-6 rokov. V roku 2020/2021 ju navštevovalo 24 detí/ 11 dievčat. V danom roku bolo 10 predškolákov/ 5 dievčat.

Do 1. ročníka základnej školy v Malatinej bolo zapísaných 11 detí (2 deti z Vyšného Kubína), ktorí dosiahli základné ciele jednotlivých vzdelávacích oblastí inovovaného ŠVP. Jedno dieťa pokračuje v plnení povinného predprimárneho vzdelávania ako 6 ročné v MŠ (v staršej legislatíve odklad PŠD)


Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried11001111171
počet žiakov613481081512149024
z toho v ŠKD52441----16-
z toho SVVP - integrácia11-2--12411-

§ 2. ods. 1 e

Zamestnanci

Pracovný pomer

V školskom roku pracovalo na škole 23 zamestnacov, z toho 17 pedagogických (1 ped.zam na RD, 1 špeciálny pedagóg, 1 asistent učiteľa, 2 učitelia náboženstva, 1 vychovávateľka (ŠKD),2 učiteľky MŠ) a 6 nepedagogických.

Z 23 zamestnacov má 1 zamestnanec 2 pracovné zmluvy na znížený úväzok (ekonómka + vedúca školského klubu detí). Jednotlivé pracovné pomery sú v tabuľke.

Pracovný pomer uzatvorený na dohodu o pracovnej činnosti mali uzavreté v priebehu roka 3 osoby - mzdárka, špeciálny pedagóg z inej školy zabezpečujúci adaptačné vzdelávanie a správca PC.

Skolského speciálneho pedagóga zabezpečuje škola cez projekt Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II z operačného programu EU - Ludské zdroje. Asistenta učiteľa v celkovom úväzku 0,8 hradí samostne MSVVaS SR.

Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
Trvalý prac.pomer156  
Prac.pomer na dobu určitú20  
Znížený úväzok1   
Na dohodu12  

§ 2. ods. 1 f

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

Od 1.9.2019 je v platnosti nová legislatíva, ktorá zaviedla presné pojmy na pozície pedadogický zamestnanec, odborný zamestnanec a nepedagogický zamestnanec. Pedagogickými zamestnancami sa stali aj školský špeciálny pedagóg a asistent učiteľa. Odborného zamestnanca škola už v zmysle novej legislatívy nezamestnáva.V školskom roku 2020/21 v škole učilo 17 pedagogických zamestnancov (aj s čiastkovými úväzkami)

Nepedagogických zamestnacov bolo 7. Skola zamestnáva na plné a čiastočné úväzky 2 upratovačky, 1 školníka, 1 ekonoómku, 3 kuchárky.

Externe pracovali v organizácii 3 osoby mzdárka (celoročne), správca IKT (dohoda), uvádzajúci špec.pedag´´oóg (dohoda).

V materskej škole je 100% kvalifikovanosť, na I.stupni ZŠ bola 89,58% kvalifikovanosť, na II.stupni ZŠ 79,45%.

Celková kvalifikovanosť PG zamestnancov v škole je 82,64% (z 242 hodín na oboch stupňoch ZŠ je odborne odučených 206 hodín).


početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolupoznámka
učiteľov01414 
vychovávateľov011 
asistentov učiteľa011 
školský špeciálnx pedagog011 
spolu pg zamestnaci  17 
     
nepedagogickí zamestnanci077 
externý zamestnanec033 

Predmety vyučované nekvalifikovane

Všetkých hodín je spolu na I.stupni 96 a na II. stupni 146. Na I.stupni boli skoro všetky hodiny odučené kvalifikovane.

Nekvalifikovane bolo na našej škole v školskom roku 2020/21 odučených 28 vyučovacích hodín. Zoznam nekvalifikovane odučených hodín je v tabuľke. Ostatné predmety boli odučené kvalifikovane.

Profilové predmety matematika a slovenský jazyk sa vyučujú so 100% kvalifikovanosťou. 1.cudzí jazyk (ANJ) aj 2.cudzí jazyk (NEJ) sa takisto vyučuje kvalifikovane.


TriedaPredmetPočet hodín týždenne
6,7,8,9Fyzika6
3,4,5,6,7,8Informatika6
5,6Výtvarná výchova2
5,6,7,8,9,2-4Hudobná výchova6
3,4Prírodoveda3
5,6,7,8,9Technika5

§ 2. ods. 1 g

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Kedže väčšinu školského roka prebiehalo vyučovanie dištančne a nie prezenčne, účasť na súťažiach bola minimálna. Veľa súťaží bolo zrušených, niektoré prebehli on-line, príprava žiakov však bola problematická.

Názov súťažePočet žiakovokr. kolokraj. koloNaj umiestnenie
Pytagoriáda on-line271004-5.m OK
Dej.olympiáda62117 m KK
iBobor32  úsp.rieš.
Hviezdoslavov Kubín62  
Zber oleja10   
Zber papiera12   
VYV Ako vnímam koronu3   

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Aktivity školy na verejnosti boli počas školského roka značne obmedzené. Nekonali sa žiadne besiedky, vystúpenia pre rodičov ani Deň obce. Jedinou alternatívou bolo oboznamovať rodičov a občanov obce s činnosťou školy len formou www stránky a obecných novín. K Vianociam škola zverejnila aj elektronickú verziu časopisu školy.

§ 2. ods. 1 h

Projekty

Škola sa nemôže zapojiť do väčších projektov na obnovu budovy, tried a pod. (počet žiakov je pod 200, obec je mimo pólov rastu).

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

A) Dlhodobé

POMAHAJÚCE PROFESIE V EDUKÁCII ŽIAKOV II - operačný program EU - Ľudské zdroje - zabezpečenie školského špeciálneho pedagóga do 31.8.2022

IT AKADÉMIA - spracovaná vízia školy v oblasti IKT, vytvorenie pozície Školský digitálny koordinátor

B) Krátkodobé

MicroBity - najjednoduchší programovateľný plošný spoj - projekt, ktorým škola získala prezenčú vzorku na vyskúšanie práce s týmto mikropočítačom.

C) V školskom roku 2020/2021 boli školou vypracované projekty:

V decembri 2020 - rozvojový projekt Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na zlepšenie vybavenia školských jedální - neúspešné

Vo februári 2021 opäť rozvojový projekt Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na zlepšenie vybavenia školských jedální - neúspešné

V júni 2021 - projekt na poskytnutie dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na inovatívne prístupy priestorových riešení a výučby - neúspešné

V júni 2021 - projekt Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky - "Predškoláci" - úspešné - získali sme prostriedky na triedu predškolákov v celkovej sume 4576,- €.

§ 2. ods. 1 i

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly v ZŠ: 19.-21.5.2010

Druh inšpekcie: komplexná

Predmety a oblasti v ktorých bola dosiahnutá úroveň:

- veľmi dobrá: riadenie školy, matematika na I.stupni

- dobrá: podmienky výchovy a vzdelávania, SJL na I.stupni, telesná výchova na I.stupni, celkový stav vyučovania a učenia na I.stupni, SJL na II.stupni, geografia na II.stupni, dejepis na II.stupni, stav a úroveň vyučovania na II.stupni

- priemerná: matematika na II.stupni, chémia na II.stupni,

- málo vyhovujúca - žiadna oblasť

- nevyhovujúca -žiadna oblasť

- kľúčové pozitívne stránky školy - stanovenie cieľov školy a vyučovania, školský program, vnútorné predpisy, súťaže, priaznivá atmosféra vyučovania, rekonštrukcia priestorov v spolupráci so zriaďovateľom

- oblasti vyžadujúce zlepšenie - projekty, diferencované úlohy, využívanie didaktickej techniky, sebahodnotenie žiakov

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly v ZŠ: 7.10.2015

Druh inšpekcie: tematická

Predmet: Stav a úroveň uplatňovania výchovy a vzdelávania k ľudským právam v základnej škole

Úroveň vedomostí v teste 9.ročníka z oblasti ľudským práv bola dobrá (62,50%), v praktickej časti 85,80%. Dotazník pre 8.ročník nepotvrdil prejavy extrémizmu, prejavy intolerancie a nenávisti, neboli potvrdené ani prejavy a sklony spolužiakov detí nadávať, príp. sa vyhrážať a šikanovať.

Školský vzdelávací program bol v poriadku, prostredie školy bolo podnetné.

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly v MŠ: 12.4.2018 - 13.4.2018

Druh kontroly: komplexná

„Stav a úroveň pedagogického riadenia, procesu a podmienok výchovy a vzdelávania v materskej škole“

Stav a úroveň učenia: priemerná úroveň

Riadenie školy: dobrá úroveň

Podmienky výchova a vzdelávania. Priemerná úroveň

Oblasti zlepšenia:

-zosúladiť zámery ŠkVP s koncepčným rozvojom školy

- zamerať kontrolnú činnosť vedenia školy na striedanie riadených a spontánnych aktivít, na diferencovanie činností, na využívanie digitálnych technológií

- kontrolovať plnenie uložených opatrení

- poskytovať rodičom konzultačno - poradenské služby

§ 2. ods. 1 j

Materiálno-technické podmienky

Priestorové podmienky nie sú optimálne. Škole chýba telocvičňa a odborné učebne jazykov, prípadne chémie, fyziky.

Školská budova je však zrekonštruovaná - okná súvšade plastové, budova zastrešená, elektroinštalácia po rekonštrukcii, kúrenie po rekonštrukcii, sociálne zariadenia po rekonštrukcii, materská škola je v zrekonštruovaných priestoroch bývalých tried ZŠ. Budova nie je zateplená, čo spôsobuje značné uniky tepla.

Koncom roka 2020 boli pre všetkých žiakov zakúpené školské skrinky, ktoré sú umiestnené na chodbách školy.

V každej trede sú od tohto šk.roka dávkovače na tekuté mydlá, dávkovače na ZZ utierky, pri každom vchode je dávkovač na dezinfekciu.

Vybavenie pomôckami je dostačujúce, finančné prostriedky na nové pomôcky však nie sú zo štátneho rozpočtu dostačujúce. Nábytok, lavice a stoličky sú v dobrom stave a skoro nové.

Vybavenie výpočtovou technikou je dobré - v pc učebni je dostatok počítačov, aby mohli žiaci každej triedy pracovať samostatne.

Škola je vybavená 4 interaktívnymi tabuľami. Ďalšia interaktívna tabuľa je v materskje škole.

V podkroví je situovaná učebňa techniky - dielne, kuchynka a školská knižnica s inetraktívnou tabuľou a tabletmi.

§ 2. ods. 1 k

Úspechy a nedostatky

Úspechy:

Škola sa stala jednou zo zakladajúcich škôl organizácie - Združenie pedagógov zo škôl s regionálnou výchovou, čím sme naviazali na tradície školy z obdobia okolo roku 1992, kedy sme boli prvou školou s prvkami regionálnej výchovy začlenenej do osnov s podporou MPC. Od septembra 2019 predsedá združeniu.

Vzhľadom na veľkosť školy sa viackrát podarilo získať grant z projektu (KIA- dielne, kuchynka, SPP - rekonštrukcia kotolne, v poslednom období predškoláci,....).

Materiálne je škola nadštandardne IKT technikou - dataprojektory v každej triede, 4 interaktívne tabule, relatívne nové PC zostavy, ďalšie IKT riešenia škola postupne preberá z projektov.

Učitelia spoločne s rodičmi zvládli veľmi dobre dištančné vzdelávanie, ideálne sa ukázala platfoma OFFICE 365, s MS Teams.

Súťaže:

Škola dosahuje veľmi dobré výsledky v súťažiach. Napriek malému počtu žiakov na škole sa učiteľom pravidelne podarí pripraviť žiakov tak, aby úspešne absolvovali okresné kolá súťaží, Každoročne nás aspoň 1 žiak reprezentuje na krajských súťažiach, v tomto školskom roku v dejepisnej olympiáde, viaceré súťaže však vôbec neboli organizované.

Zbery:

Zber papiera bol z priestorových dôvodov obmedzený, prebiehal iba v jarných mesiacoch. Výťažok zo zberov bol použitý na oceňovanie žiakov za ich aktivity

Vzdelávacie poukazy :

Žiaci odovzdajú škole prakticky všetky vzdelávacie poukazy a navštevujú poskytované krúžky

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

Projekty - žiaľ, nedarí sa nám uspieť v projektoch na zateplenie a vymaľovanie fasády budovy školy, zriaďovateľ si takúto investíciu nemôže dovoliť.

Čitateľská gramotnosť - je treba neustále zdokonaľovať čítanie a chápanie prečítaných textov. V tejto oblasti majú viacerí žiaci výrazné nedostatky. Viditeľne sa to prejavuje vo výsledkoch testovania ale aj v bežnomvyučovacom procese. S tým súvisí aj práca školskej knižnice, ktorá pracuje v obmedzených priestoroch.

Práca s informačno-komunikačnými technológiami (IKT) - dištančné vzdelávanie posunulo prácu s IKT skokom dopredu, je potrebné neustále sledovanie trendov vo vzdelávaní, zakúpenie nových PC, NTB, ale aj ďalších IKT pomôcok.

Materskú školu je potrebné rozšíriť z dôvodu väčšieho množstva žiadostí o prijatie do MŠ.

Úprava školského dvora - ihrisko - škola by potrebovala multifunkčné ihrisko, keďže nemá telocvičňu.

§ 2. ods. 3 a

ŠVVP na ZŠ

V školskom roku 2020/2021 bol počet žiakov so špeciálnnymi výchovno-vzdelávacími problémami (ŠVVP) v ZŠ 11. S každým žiakom pracoval 1-2 hodiny týždenne školský špeciálny pedagóg.

Okrem týchto žiakov mal 1 žiak povolené individuálne vzdelávanie v domácom prostrední zo zdravotných dôvodov.

§ 2. ods. 3 b

Zapísaní žiaci

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2020: 5 žiakov / 2 dievčatá

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2020: 5 žiakov / 2 dievčatá

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: 3 žiaci / 1 dievča

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2021

Povinnú 10-ročnú školskú dochádzku budú všetci žiaci 9.ročníka končiť na strednej škole. Žiadny žiak neopakuje ročník, žiadny žiak nerobil ani komisionálne skúšky.

Ukončenie dochádzky v ZŠ je v nasledujúcej tabuľke:


 Nižší ročník5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.Spolu
Počet žiakov000001414

§ 2. ods. 3 d

Prijatí na SŠ

Žiaci 9.ročníka pokračujú v štúdiách na nasledujúcich stredných školách:


  Počet žiakov
Gymnázium 1
Stredná zdravotná školaprakt.sestra1
 zubný laborant1
SOŠOA2
 technik drevostavieb1
 mechanik elektrotechnik1
 kozmetiik1
 elektromech.-silnoprúd1
 HA1
3.ročnénástrojár1
 autoopravár - mechanik1
 agromechanizátor - opravár1

§ 2. ods. 3 e

Klasifikácia tried

Na štrvťročnej PG rade v novembri 2020 učitelia zhodnotili vyučovací proces a dištančné vzdelávania a dohodli sa na slovnom hodnotení žiakov vo všetkých ročníkoch na polročnej klasifikácii. Učitelia mali vyzdvihnúť klady, upozorniť na zlepšenie v niektorých oblastiach.

Koncoročné hodnotenie už bolo okrem žiakov 1.ročníka, ktorí boli hodnotení slovne, už iba známou. Žiaci mali dostatok známok aj z dištančného vzdelávania aj z prezenčného vzdelávania, ktoré opäť začalo v máji a júni.

TriedaANJBIODEJFYZGEOCHEINFMATNEJOBNPDAPRVSJLSPRVLA
1/3. trieda1,25     11,25  1,25 1,2511,25
2/4. trieda1,29     11,38  1,381,081,3311,5
5.trieda1,221,561,33 1,44 11,56    1,781 
6.trieda1,751,881,8822,25 12,38 1,75  2,131 
7.trieda1,792,071,932,072,362,2112,431,791,86  2,291 
8.trieda1,752,081,9222,172,1712,52,081,75  1,831 
9.trieda2,142,142,291,572,642,64 2,792,212  2,431 
materská škola               

TriedaŠKDZEM
1/3. trieda  
2/4. trieda  
5.trieda  
6.trieda  
7.trieda  
8.trieda  
9.trieda  
materská škola  

Prospech žiakov

Všetci žiaci na konci školského roka prospeli. Keďže vzdelávanie prebiehalo viac-menej dištančne, polročné hodnotenie bolo slovné a neodrážalo skutočný stav vedomostí detí. Koncoročné vysvedčenie už vedomosti reflektovalo aspoň čiastočne, učivá boli väčšinou v ročníkoch prebrané, avšak nie všetky vedomosti sú utvrdené a preskúšané.

Komisionálne skúšky v školskom roku 2020/2021 nerobil žiadny žiak.

Dvaja žiaci zo ZŠ sa vzdelávajú v zahraničí, majú možnosť na konci každého ročníka robiť komisionálne skúšky, aby vedeli, či zvládli učivo daného ročníka. Túto možnosť nevyužili, napriek tomu pokračujú so spolužiakmi do ďalšieho ročníka.

V tabuľke sú uvedené stavy žiakov ku koncu šk. roka 2020/2021:


TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
1/3. trieda101000
2/4. trieda212100
5.trieda101001
6.trieda8800
7.trieda151501
8.trieda121200
9.trieda141400
materská škola240024

§ 2. ods. 5 b

Voľnočasové aktivity

Záujmové vzdelávanie škola v šk.roku 2020/2021 neposkytovala - jednak boli žiaci väčšinou v dištančnom vzdelávaní a aj pri obmedzeniach vyplývajúcich zo školského semaforu by nebolo možné napr. premiešavať žiakov z tried. Financie boli použité na zakúpenie dezinfekčných prostriedkov, respirátorov, rôznych dávkovačkov dezinfekcií,tekutých mydiel a pod.

§ 2. ods. 5 c

Spolupráca školy s rodičmi

Škola a ZRPŠ spolupracujú na veľmi dobrej úrovni.

ZRPŠ pomáha škole finančnými darmi, ktoré slúžia na porytie nákupu metodických materiálov, na pomoc pri príprave projektov a na odmeny pre žiakov za reprezentáciu školy.

V tomto pandemickom roku sa stará o spoluzorganizovanie Mikulášskej besiedky (darčeky pre všetky deti aj zamestnancov)

V školskom roku 2020/2021 bola spolupráca bezproblémová a ZRPŠ patrí za to veľká vďaka.

Rodičia sa pravidelne zúčastňujú rodičovských združení - prvé je vždy začiatkom októbra (plenárne aj triedne), následne boli rodičovské konzultácie iba on-line pomocou aplikácie MS Teams.

Záver

Vypracoval: Mgr. Harmat Peter

V Malatinej, 23. augusta 2021

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 2. septembra 2021

Vyjadrenie rady školy

Rada školy bola oboznámená so záverečnou správou o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za rok 2020/2021.

V Malatinej, dňa 29.09.2021

Podpis

Schválenie zriaďovateľom školy

Zriaďovateľ školy Obecný úrad Malatiná schválil na svojom zasadnutí správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za rok 2020/2021.

V Malatinej, dňa 26.11.2021

Podpis:

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • skola@zsmalatina.sk
   • 043 5895168 (škola), 043 5895178 (školská jedáleň) 043 3811950 (materská škola) 0907 856295 Mgr.Harmat Peter (RŠ) 0917 781918 Mgr.Ševčíková Mária (ZRŠ) 0908 577110 Bc. Martina Javoreková (ZRŠ pre MŠ) 0915 390962 Mgr. Monika Kozáčiková (ŠKD)
   • Malatiná 70, 026 01 Dolný Kubín Slovakia
   • 037813609
   • 2021673995
   • zakladnaskola.malatina@gmail.com
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje