• PRIJÍMANIE DETÍ NA PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE
    V ŠKOLSKOM ROKU 2022/2023

     

     

    Riaditeľ  Základnej  školy  s materskou  školou,  Malatiná 70, 026 01 Dolný Kubín  na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR informuje zákonných zástupcov o postupe pri prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie v  školskom  roku  2022/2023:

     

    Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa spravidla od troch rokov veku. Pre dieťa, ktoré dosiahlo päť rokov veku do 31. augusta 2022 (vrátane) je predprimárne vzdelávanie povinné. Dieťa môže plniť povinné predprimárne vzdelávanie aj formou individuálneho vzdelávania.

     

     

    ŽIADOSTI   O   PRIJATIE   DIEŤAŤA  

    NA   PREDPRIMÁRNE   VZDELÁVANIE  

    na školský rok 2022/2023 sa podávajú v čase

    od 1. mája 2022 do 31. mája 2022.

     

     

     

    ŽIADOSTI O PRIJATIE DIEŤAŤA NA   

    PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE MÔŽETE DORUČIŤ:

     

    1. POŠTOU (ale aj priamo do schránky školy)

    Žiadosť môžete doručiť v termíne od 1. mája 2022 do 31. mája 2022 na adresu:

     

    Základná škola s materskou školou

    Malatiná 70

    026 01 Dolný Kubín

     

    2.   OSOBNE

    Tlačivo Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie nájdete na stránke školy v časti O škole - Materská škola – Tlačivá – Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie.

    Formulár si môžete vyzdvihnúť v materskej škole, následne vyplniť a odovzdať ho v materskej škole osobne od 1. mája 2022 do 31. mája 2022.

     

    K ŽIADOSTI O PRIJATIE NA  PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE je potrebné priložiť:

     

      potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa,

      vyjadrenie príslušného   zariadenia   výchovného   poradenstva   a   prevencie,   ak   ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

     

    K ŽIADOSTI O VÝNIMOČNÉ PRIJATIE DIEŤAŤA NA POVINNÉ PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE je potrebné priložiť najneskôr do 31. augusta 2022:

     

      súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast

      súhlasné vyjadrenie príslušného  zariadenia  výchovného  poradenstva  a prevencie

     

     

    DORUČOVANIE ROZHODNUTÍ

    Podľa § 144a školského zákona v znení účinnom od 1. januára 2022 sa rozhodnutia o prijatí alebo o neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do materskej školy doručujú obom zákonným zástupcom dieťaťa. Ak sa tak dohodnú zákonní zástupcovia, rozhodnutie možno doručiť len jednému z nich. Túto vzájomnú dohodu deklarujú zákonní zástupcovia písomným vyhlásením podľa § 144a ods. 4 školského zákona, ktoré doručia riaditeľovi materskej školy. (Písomné vyhlásenie nájdete na stránke školy v časti O škole - Materská škola – Tlačivá – Písomné vyhlásenie /prípadne v materskej škole)

     

    RIADITEĽ MATERSKEJ ŠKOLY

     

      rozhodne do 30. júna 2022 o prijatí alebo neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do príslušnej materskej školy, ak má k dispozícii všetky podklady pre rozhodnutie, inak v prípade kladného rozhodnutia rozhodne o prijatí na adaptačný pobyt alebo na diagnostický pobyt,

      informuje písomne zriaďovateľa po 30. júni 2022 o počte prijatých a neprijatých detí na predprimárne vzdelávanie (bez identifikačných osobných údajov jednotlivých detí).

     

    PODMIENKY   PRIJÍMANIA   detí   na   predprimárne   vzdelávanie   stanovené   vyhláškou Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 306/2008 Z. z.

     

    DETI, PRE KTORÉ JE PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE POVINNÉ

    Dieťa, ktoré navštevuje materskú školu a do 31. 08. 2022 (vrátane) dosiahne päť rokov veku, sa bez povinnosti opätovne žiadať o prijatie do materskej školy automaticky od 1. septembra 2022 stáva dieťaťom plniacim povinné predprimárne vzdelávanie. Ak sa ale rodič dieťaťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, rozhodne, že dieťa prihlási na povinné predprimárne vzdelávanie do inej materskej školy, ako je tá, ktorú navštevuje pred začiatkom povinného predprimárneho vzdelávania, o prijatie dieťaťa do novej  materskej  školy  musí požiadať  a  k  žiadosti  musí  priložiť  potvrdenie o  zdravotnej  spôsobilosti  od  všeobecného lekára  pre  deti a  dorast,  ktoré  obsahuje  aj údaj  o  povinnom očkovaní;  v  prípade,  že  týmto dieťaťom bude dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej len „ŠVVP“), priloží  rodič  aj  vyjadrenie  príslušného   zariadenia  výchovného   poradenstva  a  prevencie a odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

     

    POVINNÉ PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE DIEŤATA, KTORÉ NEDOVŔŠI 5 ROKOV VEKU

    Ak rodič požiada, aby bolo na povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo piaty rok veku do 31. augusta 2022, je povinný k žiadosti predložiť súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

    (Pozor, dieťa nemôže predčasne nastúpiť do 1.ročníka ZŠ bez absolvovania povinného predprimárneho vzdelávania - t.j. ak dieťa nebolo "predčasný predškolák", nemôže ísť predčasne na zápis do 1.roč., najskôr musí absolvovať 1 rok povinného "predškoláka v MŠ) 

     

    DETI POKRAČUJÚCE V PLNENÍ POVINNÉHO PREDPRIMÁREHO VZDELÁVANIA

    Povinné  predprimárne  vzdelávanie  v  materskej  škole  trvá  jeden  školský  rok;  ak  dieťa  po dovŕšení  šiesteho  roka  veku  nedosiahne  školskú  spôsobilosť,  riaditeľ  materskej  školy rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole na základe  písomného  súhlasu  príslušného  zariadenia  výchovného  poradenstva  a  prevencie, písomného súhlasu všeobecného lekára
    pre deti a dorast a s informovaným súhlasom rodiča.

     

    PREDNOSTNE SA DO MATERSKEJ ŠKOLY PRIJÍMAJÚ

    a.   deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné,

    b.   deti pokračujúce v plnení povinného predprimárneho vzdelávania (6.ročné),

     

    OSTATNÉ PODMIENKY PRIJÍMANIA DETÍ

    Ak je počet detí prihlásených do materskej školy na nasledujúci školský rok vyšší, ako je možné prijať v zmysle § 28 ods. 10 až 15 zákona č. 245/2008, riaditeľ MŠ rozhodne o prijatí podľa poradia:

    1. deti, ktoré dovŕšia k 31. augustu vek päť rokov

    2. deti pokračujúce v plnení povinného predprimárneho vzdelávania (6.ročné)

    3. deti, ktoré dovŕšia k 31. decembru vek päť rokov

    Následne sa určí poradie detí podľa veku k 31.augustu a prijíma sa od najstaršieho dieťaťa po naplnenie kapacity materskej školy

     

     

    Všetky potrebné žiadosti a súhlasy nájdete v hornej lište : O škole - Materská škola - tlačivá a dokumenty, prípadne u zástupkyne riaditeľa školy pre MŠ.

     

     

    V prípade akýchkoľvek nejasností nás kontaktujte:

     

    0907 856 295 – Mgr. Peter Harmat, riaditeľ školy

    0908 577 110 – Bc. Martina Javoreková, zástupkyňa riaditeľa školy pre MŠ

     

     

     

    V Malatinej 25.04.2022                                                                                          Mgr. Peter Harmat

     

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • skola@zsmalatina.sk
   • 043 5895168 (škola), 043 5895178 (školská jedáleň) 043 3811950 (materská škola) 0907 856295 Mgr.Harmat Peter (RŠ) 0917 781918 Mgr.Ševčíková Mária (ZRŠ) 0908 577110 Bc. Martina Javoreková (ZRŠ pre MŠ) 0915 390962 Mgr. Monika Kozáčiková (ŠKD)
   • Malatiná 70, 026 01 Dolný Kubín Slovakia
   • 037813609
   • 2021673995
   • zakladnaskola.malatina@gmail.com
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje