•  

    Riaditeľ Základnej školy s materskou školou, Malatiná 70 oznamuje, že

    zápis detí do materskej školy

    k nasledujúcemu školskému roku 2018/2019 sa uskutoční

     

    v termíne od 30. apríla 2020 do 31. mája 2020

     

    K 01. 09. 2020 môže byť v materskej škole 20 detí, obec môže pri dodržaní určitých podmienok navýšiť počet max. o 3 deti.

     

    žiadosti, ktorú podáte podľa usmernenia v novinkách, momentálne nie je potrebné potvrdenie o celkovom zdravotnom stave dieťaťa (zadná strana žiadosti) – toto potvrdenie sa bude riešiť po skončení mimoriadneho stavu v súvislosti s koronavírusom, dieťa bude zatiaľ prijaté len ana adaptačný pobyt

    Žiadosť podávajú iba rodičia novoprijatých detí.

     

    Rodičia detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ľahko mentálne, zmyslovo a telesne postihnutých a detí s narušenou komunikačnou schopnosťou) okrem potvrdenia od lekára pre deti a dorast priložia k žiadosti aj vyjadrenie špeciálneho pedagóga a psychológa.

     

    Podmienky prijatia:

     

    • prijímame deti vo veku od 3 do 6 rokov (3 roky k 1.9.2020)
    • prednostne sa prijímajú deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou
    • prednostne sa prijímajú deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou
    • prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili 5 rokov veku

     

    Ak nebude prijatý dostatočný počet detí (20) a budú vytvorené materiálne personálne a potrebné podmienky, môžu byť prijaté i deti:

     

    • mladšie ako 3 roky
    • so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (mentálne, komunikačné, zmyslové, telesný postih

     

    V prípade väčšieho záujmu ako je kapacita MŠ sa žiadosti zákonných zástupcov budú evidovať a pri uvoľnení miesta sa príjme dieťa podľa určeného poradia na základe predchádzajúcich kritérií a veku dieťaťa.

     

    Rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa bude rodičom doručené najneskôr do 30. júna 2020.

     

     

    Prihlášku si môžete stiahnuť tu:    Ziadost_o_prijatie_do_materskej_skoly_2020.pdf

     

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • skola@zsmalatina.edu.sk
   • 043 5895168 (škola), 043 5895178 (školská jedáleň) 043 3811950 (materská škola) 0907 856295 Mgr.Harmat Peter (RŠ) 0917 781918 Mgr.Ševčíková Mária (ZRŠ)
   • Malatiná 70, 026 01 Dolný Kubín
   • 037813609
   • 2021673995
   • zakladnaskola.malatina@gmail.com
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje