Prihláška na štúdium na našej škole

Vážení rodičia,

v súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou zapríčinenou šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 sa zápis detí do 1. ročníka základnej školy pre šk. rok 2020/2021 uskutočňuje bez osobnej prítomnosti detí a rodičov na zápise v termíne od 15. apríla do 30. apríla 2020. Zapísať na plnenie povinnej školskej dochádzky treba každé dieťa, ktoré k 31.8.2020 dosiahne 6 rokov.

Overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami (poskytnutie rodného listu, overenie totožnosti rodičov, podpísanie žiadosti a iné ...) sa uskutoční do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami doloží vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie do vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do základnej školy, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

Ak zákonný zástupca požiada o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky (PŠD), súčasť žiadosti zákonného zástupcu, ktorým je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie sa nebude pri zápise vyžadovať, ale zákonný zástupca ich doručí dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

Osobné  údaje dieťaťa vyplňte presne podľa rodného listu.

Ak ste prihlášku vyplnili a odoslali správne, príde Vám o tom potvrdzujúci e-mail.

Vyplnenie prihlášky

Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:


Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
Kód formulára:

   


  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • skola@zsmalatina.edu.sk
   • 043 5895168 (škola), 043 5895178 (školská jedáleň) 043 3811950 (materská škola) 0907 856295 Mgr.Harmat Peter (RŠ) 0917 781918 Mgr.Ševčíková Mária (ZRŠ)
   • Malatiná 70, 026 01 Dolný Kubín
   • 037813609
   • 2021673995
   • zakladnaskola.malatina@gmail.com
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje