• Základné pokyny

    • V tomto školskom roku bola dotácia na stravu pre deti  nahradená zvýšeným daňovým bonusom rodičom, ktorí majú možnosť prihlásiť svoje dieťa na obedy, avšak už vo väčšine prípadov platia plnú sumu za obedy.

      

     Príspevok na stravovanie zákonný zástupca dieťaťa/žiaka uhradí mesiac vopred, najneskôr do 25. dňa v mesiaci.

      

     Dieťa predškolák (okrem 6 ročných detí) má nárok na dotáciu k stravovacím návykom z UPSVaR (1,30 € za jedlo). Žiak ZŠ po 15 narodeninách (nedostáva už daňový bonus), dieťa MŠ alebo žiak ZŠ (príjem najviac živ. min., v hmotnej núdzi, ak nedostali rodičia daňový bonus) má nárok na dotáciu k stravovacím návykom z UPSVaR (1,30 € za jedlo) iba v prípade, ak predložil potrebné doklady (v novinkách na našej stránke) sa zúčastní výchovno-vzdelávacieho procesu v škole a odoberie si obed.

      

     V prípade neprítomnosti dieťaťa/žiaka v škole je povinnosťou zákonného  zástupcu odhlásiť dieťa zo stravy deň vopred do 14:00 hod. telefonicky u vedúcej školskej jedálne, alebo v prípade ochorenia dieťaťa/žiaka najneskôr do 7:00 telefonicky u vedúcej školskej jedálne na tel.č.: 043-5895178.

     Za včas neodhlásenú stravu je zákonný zástupca je povinný uhradiť uhradiť príspevok za stravné v plnej výške

      

     Číslo účtu IBAN:                              SK77 0200 0000 0000 2413 6332

     SWIFT:                                              SUBASKBX                 (0200) – VUB banka

     Doplňujúce údaje:                            Meno a priezvisko žiaka, trieda

     Variabilný symbol:                          513

      

     Súhrn platieb k 25.8.2021:

     Stravník MŠ (2-5 rokov) celodeň:                                1,45 x 20 dní + 10,- € =                    39,- €

     Stravník MŠ (2-5 rokov) poldeň:                                  1,21 x 20 dní + 10,- € =                   34,20,- €

     Stravník MŠ (5 rokov) – predškolák celodeň               0,15 x 20 dní + 10,- € =                   13,- € + záloha 20,- v auguste

     Stravník MŠ (5 rokov) – predškolák poldeň                 10,- € =                                            10,- € + záloha 20,- v auguste

     Stravník MŠ (6 rokov) – predškolák celodeň               1,45 x 20 dní + 10,- € =                   39,- €

     Stravník MŠ (6 rokov) – predškolák poldeň                 1,21 x 20 dní + 10,- € =                   34,20- €

     Stravník ZŠ I.stupeň                                                      1,15 x 20 dní + 10,- € =                   33,- €

     Stravník ZŠ II.stupeň                                                    1,23 x 20 dní + 10,- € =                    34,60 €

     Cudzí stravník                                                               (1,33 + 3,19)x20 = 4,52 € x 20 =     90,40 €

      

      

     Veková skupina stravníkov

     Stravná jednotka

     (II.finančné pásmo – predpis MŠVVaŠ SR)

     Nákup potravín

     spolu

     Dotácia na stravu

     z

     UPSVaR

     Platba nad rámec dotácie na osobu/deň

     hradí zákonný zástupca/stravník

     Režijné náklady

     hradí zákonný zástupca/stravník

     mesačne

      

     Raňajky

     Desiata

     Obed

     Olovrant

     stravník MŠ

     (2-5 rokov)

      

     0,36

     0,85

     0,24

     1,45

     0,-

     1,45

     10,- € *

     stravník MŠ (5 rokov - predškolák

      

     0,36

     0,85

     0,24

     1,45

     1,30

     0,15

     10,- € *

     stravník MŠ (6 rokov)

      - predškolák

      

     0,36

     0,85

     0,24

     1,45

     0,-

     1,45

     10,- € *

     stravník ZŠ

      I. stupeň

      

      

     1,15

      

     1,15

     0,-

     1,15

     10,- € *

     stravník ZŠ

     II. stupeň

      

      

     1,23

      

     1,23

     0,-

     1,23

     10,- € *

     * paušálny mesačný poplatok hradí zákonný zástupca. Výška poplatku je schválená vo VZN obce Malatiná (www.obecmalatina.sk). Výška poplatku na jedného stravníka je schválená mesačne vopred bez ohľadu na to, koľko dní v mesiaci si žiak odoberie dotovanú stravu

      

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • skola@zsmalatina.sk
   • 043 5895168 (škola), 043 5895178 (školská jedáleň) 043 3811950 (materská škola) 0907 856295 Mgr.Harmat Peter (RŠ) 0917 781918 Mgr.Ševčíková Mária (ZRŠ) 0908 577110 Bc. Martina Javoreková (ZRŠ pre MŠ) 0915 390962 Mgr. Monika Kozáčiková (ŠKD)
   • Malatiná 70, 026 01 Dolný Kubín Slovakia
   • 037813609
   • 2021673995
   • zakladnaskola.malatina@gmail.com
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje