• Základné pokyny

    • Číslo účtu IBAN:                              SK77 0200 0000 0000 2413 6332

     SWIFT:                                                SUBASKBX                 (0200) – VUB banka

     Doplňujúce údaje:                         Meno a priezvisko žiaka, trieda

     Variabilný symbol:                         513

      

     Súhrn platieb k 25.8.2020:

     Stravník MŠ (2-5 rokov) :                                           1,45x21 dní + 10,- € =                    40,45,- €

     Stravník MŠ (5-6 rokov – predškolák)                        25,- € + 0,25x21 dní + 10,- € =       40,25- €

     Stravník ZŠ I.stupeň                                                     25,- € + 0 x 21 dní    + 10,- € =       35,- €

     Stravník ZŠ II.stupeň                                                    25,- € + 0,03x21 dní + 10,- € =       35,63 €

     Cudzí stravník                                                               (1,33 + 2,46)x21 = 3,79 € x 21 =    79,59 €

      

     Súhrn platieb vždy k 25. v mesiaci (IX., X..,XI., XII.,.......V., VI.):

     Stravník MŠ (2-5 rokov) :                                             1,45x21 dní + 10,- € =                     40,45,- €

     Stravník MŠ (5-6 rokov – predškolák)                        0,25x21 dní + 10,- € =                     15,25- €

     Stravník ZŠ I.stupeň                                                     0 x 21 dní    + 10,- € =                     10,- €

     Stravník ZŠ II.stupeň                                                    0,03x21 dní + 10,- € =                     10,63 €

     Cudzí stravník                                                               (1,33 + 2,46)x21 = 3,79 € x 21 =    79,59 €

      

     Platby za stravu nad rámec dotácie na stravu (napr. pri II.stupni 0,03 x 21 dni = 0,63 €) a poplatku za režijné náklady (10,-), môže zákonný zástupca žiaka/stravník uskutočniť len bezhotovostnou platbou na účet ŠJ vo VUB Banka – pobočka Dolný Kubín, vo výnimočných prípadoch poštovou poukážkou.

      

     Zákonný zástupca dieťaťa /žiaka svojím podpisom na prihláške potvrdil, že berie na vedomie podmienky organizácie režimu stravovania v školskom zariadení a podmienky úhrady nákladov na stravovanie:

      

     • Príspevok na stravovanie zákonný zástupca dieťaťa/žiaka uhradí mesiac vopred, najneskôr do 25. dňa v mesiaci.
     • Dieťa materskej školy v hmotnej núdzi, dieťa predškolák alebo  žiak základnej školy  má nárok na dotáciu k stravovacím návykom iba v prípade, ak sa zúčastní výchovno-vzdelávacieho procesu v škole a odoberie si obed.
     • V prípade neprítomnosti dieťaťa/žiaka v škole je povinnosťou zákonného  zástupcu odhlásiť dieťa zo stravy deň vopred do 14:00 hod. telefonicky u vedúcej školskej jedálne, alebo v prípade ochorenia dieťaťa/žiaka najneskôr do 7:00 telefonicky u vedúcej školskej jedálne na tel.č.: 043-5895178.
     • Za včas neodhlásenú stravu sa dotácia k stravovacím návykom neposkytuje, zákonný zástupca je povinný uhradiť príspevok na nákup potravín a čiastočné režijné náklady (resp. uhradiť príspevok za stravné v plnej výške).

      

      

      

     Príspevok  na čiastočnú úhradu nákladov na stravovanie a podmienky úhrady sú určené

     Všeobecne záväzným  nariadením obce Malatiná.

     Veková skupina stravníkov

     Stravná jednotka

     (II.finančné pásmo – predpis MŠVVaŠ SR)

     Nákup potravín

     spolu

     Dotácia na stravu

     Platba nad rámec dotácie na osobu/deň

     hradí zákonný zástupca/stravník

     Režijné náklady

     hradí zákonný zástupca/stravník

     mesačne

      

     Raňajky

     Desiata

     Obed

     Olovrant

     stravník MŠ

     (2-5 rokov)

      

     0,36

     0,85

     0,24

     1,45

     0,-

     1,45

     10,- € *

     stravník MŠ (5 -6 rokov)

      - predškolák

      

     0,36

     0,85

     0,24

     1,45

     1,20

     0,25

     10,- € *

     stravník ZŠ

      I. stupeň

      

      

     1,15

      

     1,15

     1,20

     0

     10,- € *

     stravník ZŠ

     II. stupeň

      

      

     1,23

      

     1,23

     1,20

     0,03

     10,- € *

      * paušálny mesačný poplatok hradí zákonný zástupca. Výška poplatku je schválená vo VZN obce Malatiná (www.obecmalatina.sk). Výška poplatku na jedného stravníka je schválená mesačne vopred bez ohľadu na to, koľko dní v mesiaci si žiak odoberie dotovanú stravu

      

      

      

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • skola@zsmalatina.edu.sk
   • 043 5895168 (škola), 043 5895178 (školská jedáleň) 043 3811950 (materská škola) 0907 856295 Mgr.Harmat Peter (RŠ) 0917 781918 Mgr.Ševčíková Mária (ZRŠ)
   • Malatiná 70, 026 01 Dolný Kubín
   • 037813609
   • 2021673995
   • zakladnaskola.malatina@gmail.com
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje