Navigácia

Riadny termín:

05. apríl 2017 (streda)

Testovanie je určené:

žiakom 9. ročníka ZŠ v SR s vyučovacím jazykom slovenským, maďarským a ukrajinským,  vrátane  žiakov  so  zdravotným  znevýhodnením  (okrem žiakov s mentálnym postihnutím).

 

 

 

Ciele testovania:

· získať  obraz  o vzdelávacích  výsledkoch  žiakov  pri  výstupe  z druhého stupňa  ZŠ  (ISCED 2)  a monitorovať  úroveň  ich  pripravenosti  na  ďalšie štúdium (ISCED 3),

·  porovnať výkony jednotlivých žiakov a škôl,

·  poskytnúť školám, decíznej sfére a širokej odbornej verejnosti spätnú väzbu o úrovni vedomostí a zručností žiakov v testovaných predmetoch, ktorá napomôže pri skvalitňovaní vyučovania.

Testované predmety:

· matematika,

· slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra, ukrajinský jazyk

a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra.

Rozsah testovaného učiva:

Testuje sa učivo, ktoré obsahovou stránkou a úrovňou náročnosti zodpovedá platnej pedagogickej dokumentácii pre žiakov ZŠ, ktorou je Štátny vzdelávací program pre žiakov 2. stupňa ZŠ.

Kognitívne úrovne vo VUJ:

Zapamätanie – poznávanie a rozpoznávanie, vybavovanie.

Porozumenie – interpretácia, usudzovanie, porovnávanie, dedukcia, vysvetľovanie, dokazovanie.

Aplikácia – použitie postupu na riešenie problému, implementácia.

Analýza – rozlišovanie, usporiadanie, prisudzovanie.

Hodnotenie – určovanie, vyvodzovanie.

Kognitívne úrovne v MAT:

Porozumenie – konštruovanie významu na základe získaných informácií .

Aplikácia – použitie postupu alebo štruktúry v rôznych situáciách. Analýza – rozloženie na časti a určenie ich vzájomného vzťahu. Hodnotenie – posúdenie podľa daných kritérií.

 

Typ testov T9

a  očakávaná úspešnosť:

Sú to testy relatívneho výkonu, tzv. NR testy – norm-referenced (rozlišujúce).  Výkon  žiaka  sa porovnáva  s  výkonom  ostatných  žiakov, ktorí riešili ten istý test. Očakávaná priemerná úspešnosť žiakov je 50-60 %.

Povolené pomôcky:

kalkulačky, rysovacie pomôcky, modré guľôčkové pero.

Zakázané pomôcky:

mobilné telefóny, výpisky, študijné materiály, učebnice a pod.

Termín zaslania výsledkov:

 elektronickou formou – 28. apríl 2017,

 výsledkové listy žiakov a škôl – 22. máj 2017.

 

 

Náhradný termín:

 20. apríl 2017 (štvrtok) v krajských mestách,

 pre žiakov, ktorí sa z objektívnych dôvodov nemohli zúčastniť riadneho termínu,

 Prihlasovanie žiakov na náhradný termín uskutočníte prostredníctvom https://testovanie.iedu.sk/nahradny.aspx do 07. apríla 2017.

Informácie o testovaní:

www.nucem.sk/Testovanie 9

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  Malatiná 70, 026 01 Dolný Kubín

 • 043 5895168 (škola),
  043 5895178 (školská jedáleň)
  043 3811950 (materská škola)
  0907 856295 Mgr.Harmat Peter (RŠ)
  0917 781918 Mgr.Prílepková Zdenka (ZRŠ)

Fotogaléria