• Pokyny k otváraniu ZŠ

   • Základná škola s materskou školou, Malatiná 70, 026 01 Dolný Kubín

    Prevádzka a vnútorný režim školy a školského klubu detí na obdobie 2.-14.9.2020

     

     

    Organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu

          Príchod žiakov do školy:

    Všetci žiaci vchádzajú do areálu s rúškom, ktoré si môžu žiaci I.stupňa odložiť až po príchode do svojej triedy. Žiaci II.stupňa majú rúško na tvári počas celého výchovno-vyučovacieho procesu.

    Žiaci 1. stupňa prichádzajú do školy v čase 7.00 – 7.30 hod. (dňa 2.9. v čase 7.30 – 9.00 hod.) a vstupujú hlavným vchodom.

    Žiaci 2. stupňa prichádzajú do školy v čase 7.00 – 7.30 hod. (dňa 2.9. v čase 7.30 – 9.00 hod.) a vstupujú hlavným vchodom.

    V prvý deň príchodu je žiak povinný odovzdať pri vstupe do budovy vyplnené čestné prehlásenie - Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa. (na stiahnutie na web stránke školy).

    Dňa 2.9. príde žiak do školy, rezervné rúško si ponechá vo svojej taške, prezuje sa a ide do svojej triedy podľa pokynov dozoru. V triede si umyje ruky a vysuší si ich papierovými utierkami.

    Sprevádzajúce osoby sa vo vnútorných priestoroch školy nepohybujú (ani na chodbe) s výnimkou žiaka 1. ročníka, ktorého môže sprevádzať na dolnú chodbu vždy len jeden zákonný zástupca.

    Každý žiak nosí rúško v spoločných vnútorných priestoroch školy, pri presunoch v areáli i v školskej jedálni až do momentu usadenia sa k stolu. Žiaci 2. stupňa nosia rúško i v triede a učebniach. Žiaci 1. stupňa nosia rúško v triede a učebniach na dobrovoľnej báze alebo podľa pokynov vyučujúceho.

    Výchovno-vzdelávací proces:

    Vyučovanie prebieha v nezmenenej forme podľa rozvrhu platného od štvrtka 3.9.2020, začína o 7.30 a končí podľa harmonogramu odchodu tried na obed.

    3.9. prebieha vyučovanie s triednymi učiteľmi podľa daného harmonogramu, začína o 7.30 a končí podľa harmonogramu odchodu tried na obed.

    Prestávky:

    Prestávky trávia žiaci vo svojej triede a nepohybujú sa zbytočne po chodbách (pokiaľ to nie je potrebné).

     

    Ukončenie vyučovania:

    Od 11.10 hod. postupne po skončení vyučovania po intervaloch odchádzajú žiaci tried v sprievode učiteľa alebo vychovávateľa na obed do školskej jedálne, prípadne domov. Po vyučovaní sa žiaci do budovy školy nevracajú a zbytočne sa nezdržiavajú ani v areáli školy.

    Počas prvého školského dňa 2.9. žiaci odchádzajú z tried v sprievode triedneho učiteľa nasledovne:

    1. stupeň – postupne v intervaloch v čase od 10.10 do 10.30 hod.

    2. stupeň – postupne v intervaloch v čase od 10.30 do 11.00 hod.

     

    Prvý školský deň 2.9. nie je prevádzka ŠKD.

     

    Zákonný zástupca

    • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy resp. školského klubu detí (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk - ROR).
    • Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška (aspoň jedno náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.
    • Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej základnej školy a školského klubu detí na školský rok 2020/2021.
    • Predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy čestné prehlásenie alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (vyhlásenie o bezinfekčnosti).
    • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy.
    • V prípade, že je zákonný zástupca kontaktovaný počas dňa školou s požiadavkou, aby si prišiel svoje dieťa vyzdvihnúť, nakoľko dieťa vykazuje známky ochorenia, urobí tak bezodkladne. Následne kontaktuje lekára dieťaťa a riadi sa jeho pokynmi.
    • Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.
    • Žiaci, ktorí ostávajú v ŠKD a idú domov sami, musia mať od zákonného zástupcu napísané potvrdenie, že idú sami domov spolu s uvedením času odchodu.
    • Doporučujeme rodičom, aby si brali deti z ŠKD  14.30 hod. do 15.00 hod.

    Pri podozrení na ochorenie

    • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov základnej školy a školského klubu detí.
    • Ak žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, bezodkladne si nasadí rúško a je nutné umiestniť ho do samostatnej izolačnej miestnosti a kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú.
    • Ak sa u zamestnanca základnej školy alebo školského klubu detí objavia príznaky nákazy COVID – 19 v priebehu jeho pracovného dňa, bezodkladne o tom informuje riaditeľa školy a opustí školu v najkratšom možnom čase s použitím rúška.
    • V prípade podozrivého žiaka alebo pracovníka sa riadi škola usmerneniami z Oranžovej fázy tohto dokumentu.

     

    Školská jedáleň

    • Jednotlivé triedy sa riadia pokynmi triednych učiteľov a harmonogramom.
    • Pri vstupe do jedálne si každý vydezinfikuje ruky.
    • Pokrmy vydáva personál vrátane čistých príborov. Deti si jedlo a pitie samé nedokladajú a neberú si ani príbory.

     

    Školské akcie

    • Rodičovské združenie, triedne stretnutia a ostatné akcie sa uskutočnia alebo neuskutočnia podľa aktuálnej situácie.

     

    Dištančné vzdelávanie

    • V prípade potreby škola prejde kedykoľvek na dištančné vzdelávanie.

     

     

    Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov

    • Pri prvom nástupe do práce všetci zamestnanci školy vyplnia dotazník o zdravotnom stave pred nástupom do zamestnania. Zamestnanci predkladajú po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že zamestnanec neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.
    • Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy čestné prehlásenie alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.
    • Minimálne do 14.9.2020 budú všetci žiaci prechádzať pri vstupe do školy ranným filtrom.
    • Zákonní zástupcovia sa vo vnútorným priestoroch školy nezdržujú  s výnimkou žiakov 1. ročníka, ktorých môže sprevádzať jeden zákonný zástupca. Zároveň sa nezdružujú ani pred školou.
    • ŠKD funguje do 15.00 hod. V prípade, ak sú žiaci ŠKD na školskom dvore, zákonný zástupca si vyzdvihuje dieťa tam.
    • Príchod žiakov do školy vzhľadom na počet žiakov nie je rozdelený na viac intervalov, žiaci sa však pred vchodom nezhlukujú, vchádzajú jedným vchodom, rešpektujú značenie vzdialeností.
    • Pri všetkých vchodoch školy i školskej jedálne sú umiestnená dezinfekcia. Všetci si po vstupe do budovy školy i školskej jedálne vydezinfikujú ruky.
    • Vo všetkých triedach sú dávkovače tekutého mydla  a dávkovače jednorazových papierových utierok.
    • Toalety sú vybavené dezinfekčným mydlom a jednorazovými papierovými utierkami.
    • Všetci zamestnanci školy majú ochranné prostriedky na prekrytie horných dýchacích ciest.
    • Zákonný zástupca žiaka mu zabezpečí 2 rúška na každý deň, papierové vreckovky alebo utierky, prípadne dezinfekčný gél.
    • Vo všetkých vnútorných priestoroch je zabezpečené časté vetranie.
    • Každý žiak nosí rúško v spoločných vnútorných priestoroch školy i pri presunoch v areáli. Žiaci 2. stupňa nosia rúško aj v triede a učebniach. Žiaci 1. stupňa nosia rúško v triede a učebniach na dobrovoľnej báze alebo podľa pokynov vyučujúceho.
    • Nepedagogický zamestnanec školy nosí rúško alebo ochranný štít v súlade s aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR.
    • Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec nosí rúško alebo ochranný štít.
    • Chodba sa na šport do 20.9. nevyužívajú.
    • Upratovanie a dezinfekcia toaliet prebieha minimálne 3x denne a podľa potreby.
    • Dôkladné čistenie všetkých miestností, v ktorých sa žiaci, pedagogickí zamestnanci, odborní zamestnanci a ďalší zamestnanci školy nachádzajú, sa vykonáva najmenej raz denne.
    • Dezinfekcia dotykových plôch, ostatných povrchov alebo predmetov, ktoré používa zvlášť veľký počet ľudí, sa vykonáva minimálne 2x denne a podľa potreby (napr. kľučky dverí).

     

    Od 16.9.2020 sa bude škola riadiť pravidlami pre príslušnú fázu „semafora“ (https://www.minedu.sk/zakladne-skoly-a-skolske-zariadenia-skd-cvc-zus-jazykove-skoly/) a ďalšími usmerneniami vydanými ÚVZ SR a MŠVVaŠ.

     

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • skola@zsmalatina.edu.sk
   • 043 5895168 (škola), 043 5895178 (školská jedáleň) 043 3811950 (materská škola) 0907 856295 Mgr.Harmat Peter (RŠ) 0917 781918 Mgr.Ševčíková Mária (ZRŠ)
   • Malatiná 70, 026 01 Dolný Kubín
   • 037813609
   • 2021673995
   • zakladnaskola.malatina@gmail.com
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje